Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek zbędny

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

 

Działając na podstawie Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4  kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa , / Dz. Ustaw z dn. 6 kwietnia 2017r. poz.729 /, w który wyposażone są jednostki budżetowe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach informuje, że posiada następujące zbędne składniki majątku ruchomego, które mogą być przekazane nieodpłatnie bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu innej jednostce budżetowej, instytucji gospodarki budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego bądź przekazane w formie darowizny  na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) ze zm., niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

 

 1. Krzesło obrotowe - 38szt., (data zakupu: 2005 r.)

 

Wniosek dotyczący nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu innej jednostce budżetowej, instytucji gospodarki budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych;

2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych, którego wniosek dotyczy;

3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

Wniosek dotyczący przekazania w formie darowizny  na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) ze zm., niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych

powinien zawierać w szczególności statut zainteresowanego podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

W sprawie ewentualnego przekazania w/w urządzeń należy się kontaktować z Dyrektorem WSA w Kielcach tel.  041/ 34 05 411

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  15-03-2007 11:18
  przez: Darek Kwiecień
 • zmodyfikowano:
  04-02-2019 13:23
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
  odwiedzin: 2065
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000