Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek zbędny

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Działając na podstawie Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa / Dz. Ustaw 2019.2004 z dnia 22.10.2019 r. ze zm./, w który wyposażone są organy administracji publicznej  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach informuje, że posiada następujące zbędne składniki majątku ruchomego, które mogą być przekazane nieodpłatnie na czas nieoznaczony innemu organowi administracji publicznej , w ramach gospodarowania nabytym lub powierzonym tym organom lub jednostkom mieniem Skarbu Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego., bądź przekazane w formie darowizny  na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,1078,1287,1680,1681i 1818)) ze zm., niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

 1. Centrala sygnalizacji pożaru ESSER 8000C/M – 1szt. data zakupu: 2005 rok
 2. Obudowa do centrali na akumulatory 2 x 17Ah – 1szt. data zakupu: 2005 rok
 3. Czujka optyczna ESSER O-1371 – 401 szt. data zakupu: 2005 rok
 4. Czujka temperaturowa ESSER LKM - 1979 – 6 szt. data zakupu: 2005 rok
 5. Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP ESSER – 15szt. data zakupu: 2005 rok
 6. Wskaźnik zadziałania ESSER 801824 – 15szt. data zakupu: 2005 rok
 7. Obudowa czujki kanałowej ESSER – 9szt. data zakupu: 2005 rok
 8. Sygnalizator akustyczny ESSER – 10szt. data zakupu: 2005 rok
 9. Moduły kontrolno-sterujace – 14szt. data zakupu: 2005 rok
 10. Drukarka – urządzenie wielofunkcyjne WCM118, nr ser. 20200003873, kod inwentarzowy: 7080300000800, data zakupu: 2005 rok-1szt.
 11. Niszczarka ProfiOffice Piranha 110 CC+, kod inwentarzowy 0101200124060, data zakupu: 2010 rok-1szt.
 12. Niszczarka Fellows PS-65C, nr ser. ED0010199, kod inwentarzowy 0101200115611, data zakupu: 2005 rok-1szt.

 

Wniosek dotyczący nieodpłatnego przekazania, powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego organu lub jednostki , jednostki samorządu terytorialnego występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;

2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;

3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w   protokole zdawczo-odbiorczym;

4) uzasadnienie

 

Wniosek dotyczący przekazania w formie darowizny  na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,1078,1287,1680,1681i 1818)) ze zm., niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych

powinien zawierać w szczególności;

 1. nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu;
 2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;

3. oświadczenie zainteresowanego podmiotu , że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w   protokole zdawczo-odbiorczym;

4. zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;

5. wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę;

6. uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu

W sprawie ewentualnego przekazania w/w urządzeń należy się kontaktować z Kierownikiem Oddziału Administracyjno Gospodarczego WSA w Kielcach tel.  041/ 34 05 297