Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zwolnienie od kosztów sądowych

Dz.U.2019.2325 t.j. z dnia 2019.11.28

 

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 

Rozdział  3

Zwolnienie od kosztów sądowych

 

Oddział  1

Przepisy ogólne

 

Art.  239.  [Zwolnienie z mocy ustawy]

§  1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

1)strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach:

a)z zakresu pomocy i opieki społecznej,

b)dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,

c)dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,

d)ze stosunków pracy i stosunków służbowych,

e)z zakresu ubezpieczeń społecznych,

f)z zakresu powszechnego obowiązku obrony,

g)udzielania cudzoziemcom ochrony,

h)dotyczących dodatków mieszkaniowych;

2)prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka;

3)kurator strony wyznaczony przez sąd orzekający lub przez sąd opiekuńczy dla danej sprawy;

4)strona, której przyznane zostało prawo do pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa.

§  2. Nie mają obowiązku uiszczania opłat sądowych organizacje pożytku publicznego, działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawach własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) w sprawach własnych dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Art.  240.  [Delegacja ustawowa]

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwolnić organizacje społeczne od obowiązku uiszczania wpisu w ich własnych sprawach, a także cofnąć to zwolnienie. Dotyczyć to powinno zwolnienia w sprawach prowadzonych w związku z działalnością naukową, oświatową, kulturalną, dobroczynną oraz pomocy i opieki społecznej.

Art.  241.  [Domniemanie całkowitego zwolnienia]

Zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w przepisie prawa lub w postanowieniu sądu administracyjnego bez określenia zakresu tego zwolnienia - oznacza całkowite zwolnienie z obowiązku wnoszenia zarówno opłat sądowych, jak i ponoszenia wydatków.

Art.  242.  [Skutki zwolnienia]

Wydatki za stronę zwolnioną od kosztów sądowych wykładane są z części budżetu sądu administracyjnego, w zakresie tego zwolnienia.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2006
  przez: Jolanta Grzybowska
 • opublikowano:
  11-01-2006 10:53
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • zmodyfikowano:
  05-03-2020 14:59
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
  odwiedzin: 6751
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000