Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Koszty adwokackie

Dz.U.2013.461 j.t

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 września 2002 r.

w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz.1271) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1)  opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej "opłatami";

  2)  stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej "stawkami minimalnymi";

  3)  szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu.

. . .

Rozdział 3

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

§ 6. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  1)  do 500 zł - 60 zł;

  2)  powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;

  3)  powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;

  4)  powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;

  5)  powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;

  6)  powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;

  7)  powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

 

. . .

Rozdział 5

Stawki minimalne w innych sprawach

§ 18. 1. (1) Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

  1)  w pierwszej instancji:

a)  w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - stawkę obliczoną na podstawie § 6,

b)  za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego - 600 zł,

c)  w innej sprawie - 240 zł;

  2)  w drugiej instancji:

a)  za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 75 % stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 100 % tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,

b)  za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50 % stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75 % tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,

c)  za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 50 % stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządził i nie wniósł kasacji - 75 % tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,

d)  w postępowaniu zażaleniowym - 120 zł.

. . .

        Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 22. (2) (uchylony).

§ 23. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 154, poz. 1013, z 1998 r. Nr 159, poz. 1049 i z 2002 r. Nr 73, poz. 672), w zakresie, w jakim dotyczy opłat za czynności adwokatów.

 

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 2002 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2006
  przez: Jolanta Grzybowska
 • opublikowano:
  11-01-2006 11:09
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • zmodyfikowano:
  17-02-2015 13:43
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
  odwiedzin: 8699
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000