Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura organizacyjna

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Sędzia NSA Anna Żak

 

Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Sędzia WSA Sylwester Miziołek

 

Sekretariat Prezydialny

Samodzielne stanowisko do spraw prezydialnych

Urszula Sosnowska

tel.: 41 340 54 00

faks: 41 340 53 65

e-mail: sekretariat@kielce.wsa.gov.pl

 

Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Kielcach

Sędzia WSA Sylwester Miziołek

telefon: 41 340 53 08

fax: 41 334 90 40

 

Dyrektor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Bożena Pniewska

tel.: 41 340 54 11

faks: 41 340 53 65

e-mail:dyrektor@kielce.wsa.gov.pl

 

Oddział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Oddziału

Jacek Zdeb

tel.: 41 340 52 97

faks: 41 340 53 61

e-mail:administracja@kielce.wsa.gov.pl

 

Oddział Finansowo-Budżetowy

Główny Księgowy

Maria Nadgowska
tel.: 41 340 54 20

faks: 41 334 90 42

zastępca Głównego Księgowego

Barbara Dziewierz

e-mail: ksiegowosc@kielce.wsa.gov.pl

 

Samodzielne stanowisko do spraw osobowych

Magdalena Łabuda
tel.: 41 340 54 23

faks: 41 340 53 62

e-mail: kadry@kielce.wsa.gov.pl

 

Samodzielne stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego

Audytor wewnętrzny

Bogumiła Pacak

Tel. 41 340 53 30

Faks : 41 340 53 61

e-mail : bogumila.pacak@kielce.wsa.gov.pl

 

Wydział Informacji Sądowej

Przewodniczący Wydziału - Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Sędzia WSA Sylwester Miziołek

 

telefon: 41 34 05 308, 41 34 05 400

fax: 41 334 90 40

Kierownik Sekretariatu

Jolanta Grzybowska

telefon: 41 340 53 08

fax: 41 334 90 40

e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl lub wis@kielce.wsa.gov.pl

 

 

Wydział Informacji Sądowej wykonuje zadania w zakresie: 

 • informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu administracyjnego oraz o stanie spraw załatwionych w tym Sądzie;
 • udostępniania osobom zainteresowanym do wglądu akt spraw;
 • udostępniania informacji publicznej o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków;
 • sprawozdawczości statystycznej Sądu;
 • obowiązków administratora systemu informatycznego;
 • przygotowywania orzeczeń Sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych, który wydaje Prezes NSA;
 • obsługi rzecznika prasowego Sądu;
 • gromadzenia przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowoadministracyjnych oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
 • prowadzenia biblioteki sądowej,
 • obsługi biura podawczego WSA,
 • obsługi archiwum WSA 

 

UWAGA!

Wydział Informacji Sądowej nie udziela porad prawnych, informacji związanych z działalnością innych sądów i instytucji oraz informacji o wysokości wpisów w sprawach sądowoadministracyjnych.

 

WYDZIAŁY ORZECZNICZE

Kompetencje wydziałów

 

WYDZIAŁ I:

Przewodniczący Wydziału:

Sędzia WSA Ewa Rojek

Kierownik sekretariatu – Barbara Rutkiewicz-Dygas

telefon: 41 340 52 04

fax: 41 340 52 30

e-mail : wydzial.pierwszy@kielce.wsa.gov.pl

Do Wydziału należą sprawy objęte symbolami:

 1. Ceny, opłaty, stawki taryfowe - 602
 2. Zobowiązanie podatkowe – 611
 3. Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa - 622
 4. Cła – 630
 5. Papiery wartościowe i fundusze powiernicze – 637
 6. Finanse publiczne - 653
 7. Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych – 655
 8. Interpretacja podatkowa - 656
 9. Inne interpretacje - 657

 

WYDZIAŁ II

Przewodniczący Wydziału:

Sędzia NSA Anna Żak - Prezes WSA Kielce

Kierownik sekretariatu – Agnieszka Palus

telefon: 41 340 52 14

fax: 41 340 52 31

e-mail : wydzial.drugi@kielce.wsa.gov.pl

Do Wydziału należą sprawy objęte symbolami

 1. Budownictwo - 601
 2. Drogi, koleje, lotnictwo, żegluga - 603
 3. Działalność gospodarcza - 604
 4. Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, obywatelstwo, paszporty - 605
 5. Geologia i górnictwo - 606
 6. Gospodarka mieniem - 607
 7. Energetyka - 608
 8. Gospodarka wodna - 609
 9. Komunalizacja mienia - 610
 10. Geodezja i kartografia - 612
 11. Środowisko - 613
 12. Edukacja - 614
 13. Zagospodarowanie przestrzenne - 615
 14. Rolnictwo i leśnictwo - 616
 15. Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć - 617
 16. Wywłaszczanie i zwrot i nieruchomości - 618
 17. Praca - stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy - 619
 18. Ochrona zdrowia - 620
 19. Sprawy mieszkaniowe - 621
 20. Jakość, miary i wagi - 623
 21. Obronność - 624
 22. Telemedia - 625
 23. Samorząd terytorialny - 626
 24. Cudzoziemcy - 627
 25. Kościoły i związki wyznaniowe - 628
 26. Przejęcia mienia - 629
 27. Broń i materiały wybuchowe - 631
 28. Pomoc społeczna - 632
 29. Zatrudnienie i sprawy bezrobocia - 633
 30. Kombatanci - 634
 31. Kultura fizyczna - 635
 32. Kultura i sztuka - 636
 33. Inne - 645
 34. Własność przemysłowa - 646
 35. Ochrona danych osobowych - 647
 36. Informacja publiczna - 648
 37. Ochrona informacji niejawnych - 649
 38. Świadczenia społeczne w drodze wyjątku - 650
 39. Fundusze emerytalne - 651
 40. Ubezpieczenia zdrowotne – 652
 41. Lustracja - 654

Sprawy z zakresu:
 

- egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych – 638

- skarg na uchwały organów jednostek samorządowych – 639

- skarg organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych – 640

- rozstrzygnięć nadzorczych – 641

- prawa miejscowego organów rządowych – 642

- sporów kompetencyjnych – 643

- wykonania orzeczeń sądu – 644

- bezczynność organów administracji publicznej - 658

- przewlekłość postępowania administracyjnego - 659

 

należą do wydziału I, II w zależności od przedmiotu sprawy.