Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski dotyczące działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach rozpatruje Prezes Sądu jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.

 Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności:

· Naczelnego Sądu Administracyjnego

· wojewódzkich sądów administracyjnych, jako organ wyższego stopnia

· Prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych

 
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r. 1177)- sprawy skarg i wniosków prowadzi wydział informacji sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.
 
Sposób wnoszenia skarg i wniosków
Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
- na piśmie:
· w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

· za pośrednictwem poczty na adres: ul. Prosta 10, 25-366 Kielce

· pocztą elektroniczną na adres: sad@kielce.wsa.gov.pl

· za pośrednictwem platformy e-PUAP (dostęp przez: stronę główną bip.kielce.wsa.gov.pl)

- w formie ustnej do protokołu:

· w Wydziale Informacji Sądowej WSA w Kielcach – parter, pok. 126.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

 
Elementy skargi / wniosku
· data
· imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego i wnioskodawcy
· zwięzła treść skargi lub wniosku

· w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

 

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

 
Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

 
Skargi pozostawiane bez rozpoznania

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

 

 

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia: 2012-06-29

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-06-2012
  przez: Michał Pasternak
 • opublikowano:
  29-06-2012 14:42
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • zmodyfikowano:
  06-04-2017 08:40
  przez: Michał Pasternak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
  odwiedzin: 3521
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000