Przyjmowanie spraw

 

Przyjmowanie spraw

 Pisma adresowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przyjmuje biuro podawcze. Pisma mogą być składane osobiście (biuro podawcze pok. nr 104), za pośrednictwem poczty bądź polskiego urzędu konsularnego za granicą. Pracownik biura podawczego poszczególne pisma przekazuje kierownikowi odpowiedniego sekretariatu wydziału. Następnie kierownik sekretariatu przedstawia wpływające pisma przewodniczącemu wydziału, który wydaje zarządzenie co do sposobu ich załatwienia. Pisma adresowane do prezesa sądu doręcza się prezesowi sądu (upoważnionemu pracownikowi) bez otwierania kopert. Pisma adresowane imiennie doręcza się adresatom także bez otwierania kopert.

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Prezydenta RP z 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. 2015.1177)
  • Zarządzenie nr 14 Prezesa NSA z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad biurowości w sądach administracyjnych

sad-lat-440x200-k.jpeg