Kolejność załatwiania spraw

 

Kolejność załatwiania spraw

 Stosownie do § 32 Rozporządzenia Prezydenta RP z 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. 2015.1177) sprawy wniesione do Sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością, o której mowa powyżej.

sad-lat-440x200-k.jpeg