Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i archiwa

Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach w sekretariatach sądowych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • repertoria;
 • zbiory: wokand, wydanych orzeczeń itp.;
 • skorowidze alfabetyczno-numerowe;
 • księgi pomocnicze (wykazy, kontrolki).

Repertoria służą do ewidencjowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych o wynikach pracy sądów. Stanowią one również podstawę oznaczania, układu i przechowywania akt. Do każdego repertorium prowadzi się skorowidz alfabetyczno-numerowy., Przewodniczący wydziału może zarządzić prowadzenie jednego skorowidza dla kilku repertoriów .

Prowadzi się repertoria:

„SA” dla  spraw wszczętych na skutek skarg na decyzje administracyjne, postanowienia i inne akty lub czynności podlegające zaskarżeniu do sądu administracyjnego, o wymierzenie grzywny lub zastosowanie środka  w celu wykonania orzeczeń sądu oraz dla spraw o wznowienie postępowania sądowego

„SAB” dla spraw wszczętych na skutek skarg na bezczynność organów administracji publicznej lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez te organy

„SO” dla innych spraw rozpatrywanych na podstawie przepisów Prawa o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, a w tym m.in. dla wpisywania wniosków o przyznanie prawa pomocy składanych przed wpłynięciem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

W każdym wydziale prowadzi się wykaz spraw ze skarg na akty wymienione w art. 3 § 2 pkt 5 – 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wykaz spraw, w których postępowanie zawieszono, wykaz „SNP” do załatwiania spraw o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz kontrolkę wysyłanych akt oraz dziennik korespondencji.

Ponadto prowadzone są  w porządku chronologicznym zbiory wokand z rozpraw oraz zbiory wokand z posiedzeń niejawnych, zbiór uporządkowanych chronologicznie spisów zdawczo – odbiorczych akt spraw przekazanych do archiwum zakładowego, a także kontrolki terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń kończących postępowanie i załatwiania środków odwoławczych ( z rozpraw i posiedzeń niejawnych).

Na zarządzenie przewodniczącego wydziału mogą być prowadzone – poza wymienionymi – również inne księgi pomocnicze dla rejestrowania określonych spraw lub czynności.

Metryczka
 • wytworzono:
  17-04-2007
  przez: Jolanta Grzybowska
 • opublikowano:
  17-04-2007 13:25
  przez: Tomasz Chrzanowski
 • zmodyfikowano:
  05-07-2017 10:25
  przez: Michał Pasternak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
  odwiedzin: 4105
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000