Wyniki konkursu na stanowisko referenta-stażysty (docelowo informatyka) z dnia 19.06.2015r.

            Kielce, dn.19 czerwca  2015r.

 

 

 Sygnatura  konkursu :Prez./Os.-1133-7/15                                   

 

Uchwała nr. 3/2015 z  dnia  19 czerwca 2015r.

Komisji  Konkursowej

przeprowadzającej  postępowanie  konkursowe

na   stanowisko  referenta-stażysty  docelowo

informatyka  w   Wojewódzkim  Sądzie   Administracyjnym  w   Kielcach.

 

 

            Komisja   Konkursowa  po przeprowadzeniu  trzeciego  etapu  konkursu na   stanowisko   referenta  stażysty (docelowo informatyka)  podaje  ostateczne  wyniki  konkursu (łączne  wyniki  wszystkich  etapów  konkursu):

 

L.p.

Imię i nazwisko

cz. 1 (pkt.) - zadanie pisemne

cz. 2 (pkt.) - praktyczny sprawdzian umiejętności

Rozmowa kwalifikacyjna

Ogółem liczba uzyskanych punktów

 

Ocena w skali punktowej (*)

1.

Jakub  Choiński

12

8

nie  stawił się

20

3,3

2.

Robert  Graczkowski

14

6

20

40

6,7

3.

Michał  Pasternak

11

8

25

44

7,3

 

 

max - 20 pkt.

max - 10 pkt.

max -30     pkt.

max -  60   pkt.

 

 

* ) ocena   wyrażona   w  skali  punktowej  od 1-10 obliczona według proporcji  punktów uzyskanych  z obu  części  testu oraz   rozmowy  kwalifikacyjnej  odniesiona  do   maksymalnej  możliwej  do   uzyskania ilości  punktów.

 

Przewodniczący  Komisji  stwierdza, że  kandydat  Michał  Pasternak uzyskał największą  łączną   liczbę  punktów tj. 44 punkty- co  stanowi   w  ogólnej  skali  punktowej  ocenę  7,3 pkt. w związku z czym  został zakwalifikowany   do  zatrudnienia  na   stanowisku  referenta -stażysty (docelowo informatyka) w   Wojewódzkim  Sądzie   Administracyjnym  w  Kielcach.

 

Przewodniczący   Komisji  Konkursowej  informuje, że  zgodnie z  art. 3b ust 5  Ustawy z dnia  18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i  prokuratury (Dz. U. 2011.109.639) została  wyłoniona  lista  kandydatów rezerwowych  w osobie Roberta Graczkowskiego, który uzyskał  40  punktów,  co  stanowi  w  ogólnej  skali  punktowej  ocenę  6,7  pkt.

 

Na tym zakończono  postępowanie konkursowe na stanowisko referenta-stażysty ( docelowo Informatyka )  w Wojewódzkim  Sądzie   Administracyjnym  w   Kielcach  o  Sygnaturze  konkursu  Prez./Os.-1133-7/2015r.

 

Przewodniczący  Komisji : Sędzia  WSA  Jacek  Kuza

            Członek Komisji :Sędzia  WSA Artur Adamiec

Członek  Komisji: Magdalena   Łabuda- Główny  Specjalista  ds.  Osobowych  WSA

Członek  Komisji :Dominik Gajek-Kierownik  Oddziału  Administracyjno-Gospodarczego  WSA

sad-lat-440x200-k.jpeg