Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

W świetle art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) petycje składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (ust. 1).  Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji (ust. 3).

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

·   w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,

·   za pośrednictwem poczty na adres: ul. Prosta 10, 25-366 Kielce

·   pocztą elektroniczną na adres: 

·   za pośrednictwem platformy ePUAP

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach zamieszczane są informacje zawierające odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem przesyła się jej autorowi w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-04-2017
  przez: Michał Pasternak
 • opublikowano:
  06-04-2017 08:32
  przez: Michał Pasternak
 • zmodyfikowano:
  06-04-2017 08:37
  przez: Michał Pasternak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
  odwiedzin: 3183
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000