Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Informuję, że w związku z otwarciem ofert w postępowaniu nr ZP 03 /07 w dniu 21.03.2007 r. o godzinie 11:10 w trybie Zapytania o cenę na „Całodobową ochronę fizyczną osób i mienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach oraz obsługę urządzeń ochrony technicznej”. Stosownie do postanowień określonych w art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U., Nr 19, poz. 177 z zmianami., ( dalej ustawy): Zamawiający zawiadamia:
1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, ARGOS -1 25-511 Kielce ul. 1-go Maja 72. Oferta złożona przez w/w wykonawcę przedstawia najniższą cenę 180 072,00 zł
2. Wykluczono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „SUPON” 25-324 Kielce ul. Sandomierska 105. stosownie do postanowień art. 24 ust.2 pkt.3 za brak w złożonej ofercie, polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającym , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, wykazu dwóch wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie wykazanie minimum jednej usługi , związanej z ochroną obiektów o podobnym zakresie działania (należy uwzględnić obiekty, które były wyposażone w sygnalizację włamania i napadu, sygnalizację pożaru, urządzeń do wykrywania metalu, urządzeń do prześwietlania bagażów) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, wykazu zatrudnionych min.20 pracowników ochrony posiadających wymagane licencje pracownika ochrony, uprawnienia i zezwolenia związane z wymaganym przez zamawiającego stanowiskiem. Ofertę tego wykonawcy uznaje się za odrzuconą stosownie do postanowień art. 26 ust. 4 ustawy

informację wytworzył(a): Darek Kwiecień
za treść odpowiada: Bożena Pniewska
data wytworzenia: 22-03-2007
Metryczka
  • opublikowano:
    22-03-2007 12:23
    przez: Darek Kwiecień
  • zmodyfikowano:
    22-03-2007 12:23
    przez: Darek Kwiecień
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
25-366 Kielce
ul. Prosta 10

Dane kontaktowe:

fax: 41 334 90 40
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
strona www: www.kielce.wsa.gov.pl

Dane jednostki:

NIP: 657-26-20-103
REGON: 260006998
Konto bankowe: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000