Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roboty remontowo-konserwacyjne związane ze zmianą czynnika wodnego na glikolowy dla obiegów ciepła technologicznego central wentylacyjnych w WSA w Kielcach

Kielce: Roboty remontowo-konserwacyjne związane ze zmianą czynnika wodnego na glikolowy dla obiegów ciepła technologicznego central wentylacyjnych w WSA w Kielcach
Numer ogłoszenia: 369464 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 338086 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3405440, 3405441, 3405371, faks 041 3405361.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowo-konserwacyjne związane ze zmianą czynnika wodnego na glikolowy dla obiegów ciepła technologicznego central wentylacyjnych w WSA w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty remontowo-konserwacyjne w zakresie instalacji elektrycznej i automatyki dla potrzeb zmiany czynnika w instalacji c.t. z wodnego na glikolowy obejmujące następujące grupy robót instalacyjnych: instalacja siłowa i sterująca do odbiorników technologicznych instalacja automatyki rozbudowa systemu monitoringu zaprogramowanie i uruchomienie sterowników i systemu monitoringu wykonanie instrukcji obsługi instalacji przeszkolenie służb technicznych użytkownika Roboty sanitarne zmiana czynnika grzewczego w instalacji ciepła technologicznego central wentylacyjnych z wody na wodę o zawartości 30% glikolu; dostawa i montaż urządzeń i armatury sanitarnej oraz wykonanie rurociągów dla obiegu c.t. central wentylacyjnych. Wielkość realizacji robót budowlanych określona jest w przedmiarze robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-6, 45.00.00.00-7, 45.31.51.00-9, 45.33.11.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wierzbicki-Instalacje Technika Grzewcza i Sanitarna Tomasz Wierzbicki, ul.Krótka 1, 26-026 Morawica, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122496,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 114000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 114000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 125000,00

  • Waluta: PLN.

nowa podstrona, dodana 2011-11-08

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2011-11-08