Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Montaż zintegrowanego systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ul. Prosta 10 - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Kielce: Montaż zintegrowanego systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ul. Prosta 10 - w systemie zaprojektuj i wybuduj


Numer ogłoszenia: 267684 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach , ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3405440, 3405441, 3405371, faks 041 3405361.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.wsa.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż zintegrowanego systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ul. Prosta 10 - w systemie zaprojektuj i wybuduj.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowanie i budowa systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach mająca na celu zrealizowanie systemu zarządzania, kontroli, opomiarowania i sterowania instalacjami: - Systemem wentylacji - Systemem klimatyzacji - Kotłownią gazową - Wizualizacją sygnalizacji alarmu pożaru SAP - centrala P.POŻ. ESSER 8000C/M wraz urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi - Monitoringiem układu SZR - samoczynnego załączania rezerwy i kontrolą stanów zasilania poszczególnych stron - Monitoringiem parametrów i wartości sieci elektrycznej Realizacja przedmiotu zamówienia będzie realizowana w oparciu (PFU) o program funkcjonalno-użytkowy, w którym jest opis wymagań mających na celu zaprojektowanie oraz wykonanie systemu BMS w zakresie kontroli, opomiarowania i sterowania instalacjami wraz z ustaleniem planowanych kosztów poprzez sporządzenie: dokumentacji projektowej obejmującej projekty wykonawcze i powykonawcze; specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych wykonanie robót budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowań Dane techniczne obiektu - powierzchnia zabudowy - 1 526,32 m2 - powierzchnia użytkowa - 4 156,78 m2 - powierzchnia całkowita - 5 297,91 m2 - kubatura: - 19 245,00m3.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% zakresu robót wymienionych w umowie podstawowej

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.11.00-1, 45.31.51.00-9, 45.31.57.00-5, 45.31.71.00-3, 45.31.73.00-5, 71.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 12 000,00 PLN ( dwanaście tysięcy złotych ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał jedną robotę w systemie zaprojektuj i wybuduj związaną z wykonaniem projektu i montażu zintegrowanego systemu BMS o wartości minimum 400 000.00 zł brutto. lub wykonania oddzielnie projektu na wykonanie zintegrowanego systemu BMS i jego montażu o sumarycznej wartości minimum 400 000.00 zł brutto pod warunkiem, że projekt i montaż dotyczy tego samego obiektu budowlanego. Do pozycji wykazu muszą być załączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień. Uwaga; w przypadku potwierdzenia spełnienia warunku przez wykazanie się rozdzielonymi pracami projektowymi od montażu należy pamiętać, że usługami projektowymi można wykazać się jeżeli były wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami; - Jeden Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - Jeden projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Do potwierdzenia spełnienia warunku można wykazać jedną osobę jeżeli samodzielnie spełnia opisany warunek. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć ; Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający posiadanie minimum 400 000,00- PLN, środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w tej samej wysokości, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zgodnie z zapisami SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kielce.wsa.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10, 25-366 Kielce. Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10, 25-366 Kielce. Biuro Podawcze pok. Nr 103.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki: ZIPSIWZ + załączniki (281,96KB)


 

Numer postępowania ZP-03/2012
 
Kielce, dnia 2012-08-01
 
INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
 Montaż zintegrowanego systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ul. Prosta 10 w systemie zaprojektuj i wybuduj
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami – zwanej dalej ustawą) udziela odpowiedzi na zadane pytanie.
Pytanie.
W punkcie 1.3.4 Dodatkowych wytycznych inwestorskie i uwarunkowania związane z budową, i jej przeprowadzeniem (str. 10 PFU) istnieje zapis, iż koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń ponosi Wykonawca i powinien uwzględnić je w cenie oferty. Zwracamy się zatem z pytaniem, czy uszkodzenia te mają dotyczyć działań bezpośrednich i pośrednich Wykonawcy? Prosimy o potwierdzenie, iż nie dotyczy to naprawy uszkodzonych lub nie działających istniejących instalacji
Odp. Dotyczy to wszystkich uszkodzeń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia od dnia przekazania budowy do jego końcowego odbioru. Zapis ten nie dotyczy uszkodzonych lub nie działających instalacji w dniu przekazania budowy.
           
 

 

Numer postępowania ZP-03/2012
 
Kielce, dnia 2012-08-02
 
INFORMACJA
dla Wykonawców nr 2
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
 Montaż zintegrowanego systemu BMS w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ul. Prosta 10 w systemie zaprojektuj i wybuduj
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami – zwanej dalej ustawą) udziela odpowiedzi na zadane pytania.
Pytanie.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w pkt.18.5 określa termin zwrotu zabezpieczenia składanego w gotówce natomiast nie zostały określone zasady zwrotu zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji. Prosimy zatem o określenie terminów obowiązywania oraz zwrotu zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych.
Projekt umowy- §19pkt.1-określa, że podpisaniem umowy Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania umowy- prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na wniesienie ZNWU w terminie przynajmniej 7dni od podpisania umowy.
Odp. Sposób dokonywania zwrotu w wniesionego należytego wykonania umowy jest identyczny dla każdej z form. Z tym, że w przypadku wniesienia gwarancji Bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancja ta w swych zapisach rozróżnia różne kwoty w zależności od okresu jaki został objęty wniesionym zabezpieczenia.
ZNWU wnosi się przed podpisaniem umowy, ustawodawca w tym zakresie nie daje możliwości przesuwania tego okresu stronom umowy.