Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

 

Numer postępowania ZP-09/2012

Kielce, dnia 2012-11-19

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami – dalej ustawą) dalej ustawy modyfikuje treść SIWZ.

W wyniku dokonanej modyfikacji zmienia się treść SIWZ w niżej podanym zakresie;

Pkt 3.2.2.  SIWZ po modyfikacji przyjmuje następujące brzmienie    

Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi doręczania ZPO (zwrotnego potwierdzenia odbioru) i zwrotów niedoręczonych przesyłek pocztowych do Zamawiającego, w dni robocze dla Zamawiającego, od poniedziałku do piątku

Pkt 3.2.5.  SIWZ po modyfikacji przyjmuje następujące brzmienie    

Przesyłki nierejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu nadanych przesyłek. Wykazy sporządzane będą w dwóch egzemplarzach po jednym dla Operatora i Zamawiającego. Wzór wykazu zostanie uzgodniony pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą.

Pkt. 11. w załączniku nr 4.  SIWZ po modyfikacji przyjmuje następujące brzmienie    

Zasady dokonywania rozliczeń:

a)      za pomocą opłaty  z dołu uiszczane będą opłaty:

-      w obrocie krajowym - za przesyłki listowe nierejestrowane, rejestrowane w tym przesyłki polecone, paczki pocztowe, przesyłki pobraniowe i przesyłki na warunkach szczególnych oraz usługi komplementarne;

-      w obrocie zagranicznym - za przesyłki listowe nierejstrowane, rejestrowane, paczki oraz usługi specjalne.

b)    Zamawiający nie dopuszcza stosowania jako formy rozliczania opłat, specjalnie oznakowanych opakowań Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza stemplowanie opakowań pieczęcią, której wzór będzie ustalony z Wykonawcą;

c)    Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Wykonawca wystawi faktury wraz w terminie do 7-go dnia następującego po miesiącu rozliczeniowym;

d)   Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe podane w kalkulacji do oferty cenowej, stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty.  Zmiana cen może dokonać się wyłącznie w przypadku ich akceptacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, w sposób określony w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo Pocztowe z poźn. zm. Ceny określone w kalkulacji cenowej do oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty, powinny zawierać wszystkie opłaty Wykonawcy;

e)    Należności wynikające z faktury, Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury;

f)    Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

Pkt. 21 h). w załączniku nr 4.  SIWZ po modyfikacji przyjmuje następujące brzmienie      

 

zmianę cen jednostkowych brutto dotyczącą tzw. opustów cenowych w stosunku do poszczególnych pozycji wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym Oferty, który stanowić będzie Załącznik do umowy.

 

nowa podstrona, dodana 2012-11-19

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bozena Pniewska
Data wytworzenia: 2012-11-19