Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA dla Wykonawców nr 3 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

 

Numer postępowania ZP-09/2012

Kielce, dnia 2012-11-20

 

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami – dalej ustawą) udziela odpowiedzi za zadane pytania i modyfikuje treść SIWZ .

PYTANIE NR 1:

Zgodnie z treścią SIWZ - Zamawiający przewiduje realizację zamówienia na okres od podpisania umowy, do 31.12.2014 r.:

Wobec tego usługi te będą świadczone w części już po planowanej w związku z obowiązkiem implementacji do dnia 31 grudnia 2012 r. Dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (dalej: Trzecia Dyrektywa) zmianie prawa pocztowego.

W związku z powyższym od dnia 01 stycznia 2013 r. mają być zniesione „usługi zastrzeżone" do 50 g, o których mowa w art. 47 prawa pocztowego.

Czy w świetle powyższego Zamawiający przyjmuje zapatrywanie Wykonawcy, że operatorzy pocztowi inni niż Poczta Polska S. A. mogą w tej sytuacji opisanej powyżej oraz wobec obowiązku Państwa Polskiego implementacji przepisów ww. Dyrektywy zaproponować cenę wynikającą z obowiązków ustawowych na cześć świadczoną do końca 2012 r., jednocześnie proponując konkurencyjną cenę na tę kategorię przesyłek (bez jej podnoszenia do 2,5 krotności opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki listowej stanowiącej przesyłkę najniższego przedziału wagowego najszybszej kategorii określonej w cenniku powszechnych usług pocztowych operatom publicznego, o którym mowa w art. 51 ust. 4 prawa pocztowego, obowiązującego w danym czasie odpowiednio w obrocie krajowym i zagranicznym (art. 47 ust. 2 prawa pocztowego) na część Świadczenia usług) po 1 stycznia 2013 r.

 

Odpowiedz na pytanie 1;

Zamawiający jest zobowiązany zapewnić bezkolizyjną obsługę Sądu, kończąca się umowa na usługi pocztowe w roku bieżącym i znany powszechnie proces legislacyjny prac nad ustawą nie gwarantuje, że nowa ustawa w zakresie prawa pocztowego będzie obowiązywała dokładnie od dnia 1.01.2013 r, dlatego też w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usługi koniecznym jest rozpoczęcie i zakończenie  postępowania w roku bieżącym aby nie doprowadzić przerwy w pracy Sądu.

PYTANIE NR 2
Zgodnie z treścią SIWZ:

  1. Opis sposobu  udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków

7.2.1posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli przepisy prawa nakładaja obowiązek ich posiadania:

Na potwierdzenie należy złożyć zezwolenie na Świadczenie usług pocztowych, o których mowa w ustawie Prawo pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym i legitymuje się zezwoleniem na wykonywanie działalności pocztowej, o którym mowa w arf.6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe, (chyba, że do Wykonawcy nie mają zastosowania przepisy art.6 ust. 1 i 2 ustawy Prawo pocztowe - podmioty zagraniczne).

Wykonawca pragnie wskazać, iż w jego ocenie wymóg posiadania ww. zezwolenia jest dyskryminujący i narusza art. 7 ustawy PZP, gdyż do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia wystarczający jest wpis w rejestrze operatorów pocztowych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe.

W świetle przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity D2. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) dalej: PP, na świadczenie usług pocztowych dotyczących przesyłek powyżej 50 gram nie jest wymagane zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej, a wpis do rejestru operatorów pocztowych.

Podobnie w ocenie Wykonawcy brak wymogu posiadania zezwolenia dotyczy również przesyłek o wadze do 50 gram. Czy wobec powyższego, do przetargu może przystąpić Wykonawca nielegitymujący się zezwoleniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 Prawa pocztowego, ale wpisany do rejestru operatorów pocztowych na podstawie art. 6 ust 2 ustawy Prawo pocztowe, co uprawnia Wykonawcę do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia?

Wymóg powyższy byłby nieadekwatny ze względu na okres, w którym ma być realizowany przedmiot zamówienia (po dniu 01.01.2013 r,), gdyż w związku z obowiązkiem implementacji do dnia 31 grudnia 2012 r. Dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (dalej: Trzecia Dyrektywa) i planowaną zmianą prawa pocztowego, wymóg posiadania zezwolenia zostanie zniesiony.

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z przepisami końcowymi i przejściowymi projektu

nowego prawa pocztowego:

Azt. 157: Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie mniejszej ustawy wykonują działalność pocztową na podstawie wydanych zezwoleń stają się z mocy prawa przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na podstawie wpisu do rejestrem operatorów pocztowych.

Art. 6. 1. Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z póin. zm.) 1 wymaga wpisu do rejestru operatorów pocztowych, zwanego dalej rejestrem "

Skutek takiej zmiany podkreśla sam Projektodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy:

„Uprawnienia operatorskie uzyskiwane będą na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa UKE, tym samym zniesiony zostanie dotychczasowy obowiązek uzyskiwania, zezwolenia na usługi związane z przesyłkami z korespondencją do 2000g i przesyłek dla ociemniałych.”

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy - prawo pocztowe

Druk sejmowy nr 801, s. 2

Od 1 stycznia 2013 r., zatem operator pocztowy będzie mógł legitymować' się wyłącznie wpisem do rejestru, bez konieczności posiadania zezwolenia, gdyż działalność pocztowa będzie działalnością regulowaną, co znajduje wyraz w ww. art. 6 projektu ustawy Prawo pocztowe oraz w nowej definicji ustawowej tego podmiotu:

Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:


12) operator pocztowy przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych;

Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w razie braku implementacji w terminie (tj. w tej sprawie do 1 stycznia 2013 r.) przepisów dyrektywy mogą one obowiązywać wprost, Deregulacyjny skutek wspomnianej Trzeciej Dyrektywy, zatem i tak nastąpi, w związku z obligatoryjnym zrównaniem wymogów co do dokumentów uprawniających do realizacji działalności w zakresie usług pocztowych dla wszystkich działających na rynku operatorów.

W ocenie Wykonawcy także ewentualne określenie przedmiotu zamówienia, jako świadczenie usług w standardzie powszechnej usługi pocztowej byłoby w tym wypadku nieuzasadnione, a zgodnie z art. 6 ust. 2 Prawa pocztowego operatorzy legitymujący się jedynie wpisem do rejestru operatorów pocztowych też mogą wykonywać usługi pocztowe.

art. 6

2. Wykonywanie działalności pocztowej niewymagającej zezwolenia jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U, z 2007 r. Nr 155, poz., 1095, z późn. zm.2)) i podlega wpisowi do rejestru operatorów pocztowych zwanego dalej "rejestrem", na podstawie pisemnego wniosku.

Natomiast po dniu 01.01.2013 r. wymóg posiadania zezwolenia w ogóle zostanie zniesiony - również w odniesieniu do świadczenia powszechnych usług pocztowych.

Wykonawca wskazuje, iż w treści SIWZ występują istotne różnice pomiędzy usługą, jaką chce zamówić Zamawiający, a powszechną usługą pocztową.

Sposób świadczenia powszechnych usług pocztowych określa art. 3 pkt 25 prawa pocztowego:

25) powszechne usługi pocztowe - usługi polegające na;

a) ·przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu:

~ przesyłek listowych do 2.000 g, w tym przesyłek poleconych i przesyłek z zadeklarowaną wartością,

-                                                  paczek pocztowych do 10.000 g, w tym z zadeklarowaną wartością,
-przesyłek dla ociemniałych,

b) doręczaniu nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych do 20.000 g,

c)                                                  realizowaniu przekazów pocztowych

-                                                  świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym na terytońum Rzeczypospolitej Polskiej.
w sposób jednolity w porównywalnych warunkach i po przystępnych cenach,
z zachowaniem wymaganej prawem jakości oraz z zapewnieniem co najmniej jednego

4


Opóźnienia nadawczej skrzynki pocztowej i doręczenia przesyłek co najmniej w każdy dzień.roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu:

 

 

Z ww. przepisu wynika, iż należy zapewnić równy standard dla wszystkich odbiorców usługi. Ponadto, usługa ma być świadczona w sposób ciągły i po przystępnej cenie, z zachowaniem wymaganej prawem jakości.

Zamawiający określił w SIWZ warunki, na jakich ma być świadczona zamawiana usługa, które powodują, że przedmiot niniejszego zamówienia wykazuje szereg odrębnośd w stosunku do powszechnej usługi pocztowej w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy prawa pocztowego.

Po pierwsze, należy zauważyć, źe odbiorcą usługi będącej przedmiotem zamówienia jest tylko jeden podmiot - Zamawiający, podczas gdy odbiorcą usługi powszechnej jest nieograniczony krąg osób i podmiotów. Obowiązek zapewnienia równego standardu dla wszystkich odbiorców usługi nie znajduje więc zastosowania.

Po drugie, jak wynika z treścią Zmodyfikowanego Załącznika nr 1 do SIWZ w ramach świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający stawia m.in. następujący wymóg w ramach świadczonej usługi;

3.2.3. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi codziennego odbioru przesyłek do wysyłki od Zamawiającego, w dni robocze dla Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 14:15 - 14&. przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich odbioru od Zamawiającego.

Ww. czynność odbioru korespondencji z siedziby nadawcy nie jest elementem powszechnej usługi pocztowej w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy Prawo pocztowe. Operator publiczny - Poczta Polska, mający obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych, ma w swojej ofercie usługę odbioru korespondencji z siedziby nadawcy celem jej nadania w urzędzie pocztowym (usługa tzw. „poczty firmowej"), jednak usługa ma charakter umowny, nie mieści się w katalogu usług powszechnych:

„POCZTA FIRMOWA to odpłatna usługa polegająca na przewozie przesyłek (rzeczy opatrzonych adresem, przekazanych do nadania jako: przesyłka polecona, przesyłki z zadeklarowane wartością, paczka pocztowa, paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością, paczka pocztowa PLUS, przesyłka pocztowa na warunkach szczególnych, E-PRZESYŁKA, przesyłka pobraniowa, przesyłka listowa nierejestrowana, przesyłka Aglomeracja, przesyłka reklamowa, przesyłka biznesowa, worek M ) wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez Klienta do siedziby urzędu pocztowego/punktu pocztowego w celu Ich nadano.

5


Poczta FIRMOWA to usługa przyjazna dla klienta. Czynności związane z dowozem przesyłek wykonywane są przez przedstawicieli Poczty Polskiej, a nie pracowników firmy klienta, ca pozwoli na realne oszczędności."

Po trzecie, cena za daną przesyłkę objętą przedmiotem niniejszego zamówienia będzie wynikać ze złożonej przez Wykonawcę oferty oraz podpisanej przez Stroby umowy. Wykonawca (w tym operator publiczny) ma możliwość udzielenia rabatu. W przypadku powszechnych usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską, poza trybem zamówienia publicznego, co do zasady obowiązujący jest cennik operatora publicznego akceptowany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Klient indywidualny przychodzący do placówki operatora powszechnego nie ma możliwości negocjowania ceny przesyłki, którą akurat chce nadać,

Ponadto, w niniejszej sprawie powinno znaleźć zastosowanie wyłączenie wymogu posiadania zezwolenia przewidziane w art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Prawa pocztowego. Jak już, bowiem wskazano, przedmiotem zamówienia nie mogą być powszechne usługi pocztowe czy o takim standardzie, gdyż z SIWZ nie wynika bezwzględna konieczność, co najmniej jednego opróżniania nadawczą skrzynki pocztowej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu, Wobec tego nie można przyjąć, że usługi objęte przedmiotem zamówienia to powszechne usługi pocztowe zdefiniowane w art. 3 pkt 25 Prawa pocztowego lub usługi o takim standardzie i tym samym nie można przyjąć, że są to usługi świadczone w sposób określony dla powszechnej usługi pocztowej. Tym samym zasadne będzie powołanie się na wyłączenie przewidziane w art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Prawa pocztowego. Zamawiający nie może, zatem wymagać od Wykonawców posiadania zezwolenia, gdyż wymóg taki jest nieadekwatny i nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a jednocześnie narusza przepisy art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 pkt. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

Jak wynika zatem z powyższego, przedmiot niniejszego zamówienia zawiera szereg elementów odróżniających go od powszechnej usługi pocztowej, zatem należy stwierdzić, iż wbrew wymogowi stawianemu przez Zamawiającego, nie zachodzi konieczność świadczenia usług w standardzie powszechnej usługi pocztową. Wskutek powyższego aktualna treść SIWZ narusza art. 7ust. 1 i art. 29 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

 

 Odpowiedz na pytanie 2;

Zamawiający jest zobowiązany respektować obowiązujące prawo w zakresie opisanego przedmiotu zamówienia na dzień składania oświadczenia woli.  Zwalnianie z obowiązku posiadania zezwolenia prawem wymaganego lub wyrażanie zgody na odstępstwa od jego stosowania nie leży w kompetencji Zamawiającego, dlatego też każdy wykonawca przystępujący do postępowania będzie zobowiązany złożyć ofertę z dokumentami wymaganymi zgodnie z obowiązującym prawem na dzień składania ofert.

 

Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 7.2.1 SIWZ który po modyfikacji przyjmuje brzmienie

 Na potwierdzenie należy złożyć zezwolenie na świadczenie usług pocztowych, o których mowa w ustawie Prawo pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym i legitymuje się zezwoleniem na wykonywanie działalności pocztowej, o którym mowa w art.6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe, (chyba, że do Wykonawcy nie mają zastosowania przepisy art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe.

 

Zamawiający w zapisach SIWZ nie używa określenia poczta firmowa i nie wskazuje, że odbiór przesyłek jest elementem powszechnej usługi pocztowej.

Zamawiający opisał swe potrzeby w zakresie świadczonej usługi w sposób który wynika z faktycznych potrzeb, a nie jak sugeruje pytający w celu utrudnianiu dostępu do zamówienia. Dlatego też każdy wykonawca winien uwzględnić wymagania i standardy określone przez Zamawiającego w zaoferowanej cenie.    

PYTANIE  NR 3:

Zgodnie z treścią z załącznikiem nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - usługi pocztowe:

1.  Usługi pocztowe, które są przedmiotem zamówienia będą realizowane na zasadach
określonych         w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w:


a)             Ustawie z dnia 12.06.2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008r. Nr 189 poz, 1159 z późn. zm.);

b)                           rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13,10,2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej, w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1795, z późn. zm.);

c)                            rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 09.01.2004 t. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34, z późn, zm,);

d)                           międzynarodowych przepisach pocztowych,

e)                            Światowa Konwencja Pocztowa - Protokół Końcowy - Bukareszt 2004 (Dz. U. Ni 206 poz. 1495 z dnia 31 sierpnia 2007 roku):

J) Międzynarodowych przepisów pocztowych: ratyfikowana umowa międzynarodowa ogłoszona w dniu 8 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 206., poz. 1494), Regulamin Poczty Listowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 108. poz. 744);

g) Regulaminu dotyczącego paczek pocztowych - sporządzonego w Bernie 28 stycznia 2005roku (Dz. U. 2007Nr 108, poz. 745).

W jakim zakresie Wykonawcę powinny obowiązywać wyżej wymienione akty prawne? W całości, czy może niektóre ich postanowienia, ap. tylko te istotne z punktu widzenia zasad doręczania pism lub tylko te wyraźnie wskazane w treści SIWZ? Prosimy o wskazanie konkretnych wymogów.

Wykonawca podnosi argumentację powołaną przy Pytaniu nr 1 odnoszącą się do kwestii przedmiotu zamówienia, jako usług pocztowych o charakterze innym niż powszechne usługi pocztowe.

Powołane przez Zamawiającego akty prawne zawierają szereg wymogów, które nie są niezbędne do rzetelnego wykonania usługi przez operatora.

Zgodnie z § 44 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych ( Dz. U. z 2004 Nr 5 poz. 34 z późn. zm.), konieczność posiadania przez Wykonawcę co najmniej 8.240 placówek:

§44. Na terenie kraju powinno być uruchomione, co najmniej 8.240 placówek operatora rozmieszczonych z uwzględnieniem występującego na danym obszarze zapotrzebowania na usługi.

2.      Jedna stała placówka operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 7.000 mieszkańców na terenie miast.

3.      Jedna placówka operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 85 km2 powierzchni na obszarach wiejskich.

4.      W każdej gminie, z zastrzeżeniem ust. 5, powinna być uruchomiona, co najmniej jedna stała placówka operatora,

5.      Dopuszcza się objęcie gminy wiejskiej liczącej poniżej 5.000 mieszkańców obszarem działania stałej placówki operatora znajdującej się na terenie sąsiedniej gminy lub uruchomienie placówki ruchomej, pod warunkiem, że:


1)                                                       lokalizacja laka zapewni sprawniejszą obsługę klientów zamieszkałych na terenie
obsługiwanym przez tę placówkę;

2)                                                      lokalizację taką uzgodniono z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).
6. Wskaźniki, o których mowa w
ust. 1-5, nie obejmują nadawczych skrzynek pocztowych.

Należy podkreślić, że w treści SIWZ Zamawiający w żaden sposób nie wykazał zasadności świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia jako powszechnych usług pocztowych lub usług w standardzie powszechnej usługi pocztowej, Wskutek stawiania takiego wymogu doszło do naruszenia art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy PZP. Podkreślić, bowiem należy, że powszechną usługę pocztową świadczy w Polsce obecnie jedynie. Poczta Polska S.A. i tylko ten podmiot jest w stanie spełnić wszystkie wymogi standardu powszechnej usługi pocztowej.

Wydaje się, iż w sytuacji, gdy Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny gwarantujące zachowanie zasad oraz terminów doręczania pism będących przedmiotem przetargu, konieczność spełnienia dodatkowych wymogów, często jedynie technicznych, nie wpływających, na jakość oraz terminowość wykonania usługi, jest zupełnie zbędna. Może wręcz być uznana za naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Zamawiający, stawiając warunek spełnienia wszystkich wymogów określonych w wymienionych aktach prawnych, dyskryminuje podmioty inne niż Poczta Polska S.A. Oczywistym jest bowiem, iż tylko ten podmiot jest w stanie spełnić wszystkie warunki przewidziane w wyżej wymienionych aktach prawnych.

Podkreślić także należy, źe Zamawiający nie bierze pod uwagę, że operatorzy niepubliczni świadczą usługi o warunkach zbliżonych do powszechnej usługi pocztowej, o której mowa w art. 3 pkt. 25 ustawy Prawo pocztowe. W przypadku Wykonawcy (InPost sp. z o.o.) w zasadzie w jego ofercie znajdują się usługi o standardzie zbliżonym do usług opisanych w art. 3 pkt. 25 ustawy Prawo pocztowe. Wykonawca nie zapewnia jedynie co najmniej jednego opróżniania nadawczej skrzynki pocztowej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu. Z treści SIWZ nie wynika jednak, że jest to istotny warunek, niezbędny do należytej realizacji zamówienia, skoro przesyłki Zamawiającego nie będą nadawane poprzez ich umieszczanie w nadawczych skrzynkach pocztowych, ale poprzez odbieranie przesyłek z siedziby Zamawiającego.

W odniesieniu do aktów prawa międzynarodowego należy wskazać, iż obecnie zobowiązania wynikające z członkostwa Polski w Światowym Związku Pocztowym wykonuje Poczta Polska S.A., zgodnie z art. 5 ustawy Prawo pocztowe;


administracji pocztowych w międzynarodowych przepisach, pocztowych, wykonuje Poczta Polska Spółka Akcyjna, zwana dalej "Pocztą Polską SA.".

Zgodnie z. art. 3 pkt 7 ustawy Prawo pocztowe:

Międzynarodowe przepisy pocztowe oznaczają ratyfikowane przez Rzeczpospolita Polską omowy międzynarodowe, umowy międzynarodowe zawarte w sposób dopuszczony przez prawo międzynarodowe dotyczące świadczenia usług pocztowych oraz wiążące regulaminy wykonawcze Światowego Związku Pocztowego,'

W związku z powyższym stawianie przez Zamawiającego wymogu respektowania przez wykonawców w/w regulacji międzynarodowych, podczas gdy jedynym podmiotem obowiązanym do wykonywania zadań, jakie nakładają na Rzecząpospolitą Polską w/w konwencje jest Poczta Polska S.A, jest wymogiem rażąco naruszającym wymóg zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Czy zamawiający dopuszcza modyfikację treści SIWZ we wskazanym wyżej zakresie?

 

Odpowiedz na pytanie 3;

Przywołane przepisy w SIWZ będą wymagane od wykonawców w zakresie opisanego do wykonania przedmiotu zamówienia.

Każdy wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy ma prawo złożyć ofertę na zasadach opisanych w SIWZ, ocena tej oferty będzie podlegała po jej złożeniu. Na obecnym etapie Zamawiający i każdy Wykonawca jest zobowiązany do stosowania przepisów obowiązujących jeżeli wykonawca uznaje, że niektóre przepisy w zakresie świadczonej usługi nie jest zobowiązany stosować przy realizacji usługi lub, że przepisy te  naruszają zasadę równego traktowania wykonawców gdyż Zamawiający postawił zbyt rygorystyczne wymagania w zakresie przesyłek krajowych i zagranicznych  pozostaje bez komentarza, gdyż Zamawiający co już podkreślono opis przedmiotu zamówienia odniósł do obowiązującego prawa i faktycznych potrzeb w zakresie świadczonych usług. Na obecnym etapie prowadzona polemika jest nie uzasadniona, gdyż Zamawiający z opisanych wymogów wg obecnie obowiązującego prawa i tego które będzie w 2013 ustanowione nie zrezygnuje gdyż zawsze będzie wymagał aby świadczona usługa była realizowana na wysokim poziomie, gdyż do tego ma prawo.

PYTANIE nr  4:

Zgodnie z treścią SIWZ usługi pocztowe, które są przedmiotem zamówienia będą

realizowane na zgodnie z przepisami ustaw:

a)                   Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U, z 1964 nr 43 poz. 296 z poźn. zm.)

b)                  ustawa z dnia 30  sierpnia 2002  r. Prawo  o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. z 2012 r., poz. 270 ze zm.),

Czy przez wymogi wynikające z powyższych ustaw Zamawiający rozumie również niżej wskazane przepisy odnoszące się do składania pisma do sądu?

Art.83§3PPSA

Oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu,

oraz

Art.16S.KPC

§ 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

§2.(,173) Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do sadu,

§ 3. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.

Zamawiający zwraca uwagę, iż w jego ocenie wymóg nadania pisma do organów administracji publicznej wyłącznie za pośrednictwem operatora publicznego w celu


zachowanie terminu do jego wniesienia stanowi nieuzasadnione w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP naruszenie zasad równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP) i wolności działalności gospodarczej (art. 20 i 22 Konstytucji RP), a także zasady demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji) ze względu na nadmierną i bezzasadną ingerencję państwa w sferę wolności gospodarczej. Należy, bowiem zauważyć, że przepisy Prawa pocztowego zezwalają na wykonywanie działalności pocztowej nie tylko przez operatora wyznaczonego, a więc operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych (art. 3 pkt 13 - projekt PP), ale również przez innych operatorów. Ustawodawca natomiast, pomimo tego że uprawnia organy procesowe do doręczania pism nie tylko za pośrednictwem operatora wyznaczonego, jakim jest Poczta Polaka SA., ale również za poradnictwem innych uprawnionych podmiotów zajmujących się doręczaniem korespondencji, pominął operatorów innych niż Poczta Polska SA. w przepisach regulujących nadawanie pism procesowych do sądów i organów administracji. Taka "niesymetryczność" regulacji jest trudna do wytłumaczenia, zważywszy, że nie do przyjęcia byłaby założenie, iż ustawodawca nie ma zaufania do potwierdzeń nadania przesyłki wystawionych przez takich operatorów, skoro wykazuje takie zaufanie, jeśli chodzi o doręczanie przesyłek nadanych przez organy procesowe.

W ocenie Wykonawcy art. art. 83 § 3 PPSA (jeżeli zwrot w polskim urzędzie pocztowym rozumiany jest jedynie jako placówka Poczty Polskiej SA) oraz art. 165 KPC są zatem niezgodne z Konstytucją RP i nie powinny być stosowane.

Warto bowiem zauważyć", że organy administracji czy organy podatkowe mogą przy doręczaniu przesyłek do stron korzystać z usług innych operatorów pocztowych.

Art. 131 KPC

§ 1. Sąd dokonuje doręczeń prze* operatora publicznego lub lanego opewtów pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323), osoby zatrudnione w sądzie, komornika lub sądową służbę doręczeniową.

Art, 65. PPSA

§ 1 Sąd dokonuje doręczeń przez pocztę, przez swoich pracowników lab przez inne upoważnione przez sąd osoby lub organy.

§ 2.Do doręczania pism w postępowaniu sądowym przez pocztę stosuje się tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.

§ 3.Pismo może być także doręczane za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej.

W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych,

W świetle powyższego domniemanie zachowania terminu wynikające z art. 165 KPC i według niektórych także z art. 83 § 3 PPSA przysługujące wyłącznie w wypadku nadania przesyłki za pośrednictwem operatora publicznego, stanowi istotne, nieuzasadnione dyskryminowanie pozostałych, poza operatorem publicznym, operatorów pocztowych świadczących przecież analogiczne usługi na tym samym rynku usług pocztowych, co stanowi naruszenie wyżej wymienionych artykułów Konstytucji RP, Treść art. 83 § 3 PPSA i 165 KPC nie pozostaje także spójna z treścią


art. art. 65 TPSA, który pozwala organom procesowym doręczać przesyłki nie tylko za pośrednictwem operatora publicznego.

 

 

Odpowiedz na pytanie 4;

Przywołane w pytaniu normy prawne  jeżeli będą miały zastosowanie do określonego zdarzenia to będą tak stosowane jak określa przywołana norma prawna. Wskazywanie zamawiającemu na niekonstytucyjność wskazanych przepisów jest nieuzasadniona, gdyż zamawiający nie jest adresatem pytania i nie jest uprawniony do takiej oceny.

PYTANIE NR 5:

Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający, natomiast na podstawie zawartych umów będzie możliwość wykazania,  że nadanie przesyłki zlecił Zamawiający?

 

 

Odpowiedz na pytanie 5;

Nie, gdyż zawarta umowa na świadczenie usługi będzie tylko z wybranym wykonawcą.

PYTANIE NR 6

Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie precyzuje wymogów dotyczących stosunków łączących Wykonawcą z jego podwykonawcami.

Gzy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza korzystanie przez podwykonawcę z usług dalszego podwykonawcy? Jeżeli tak, to czy należy przedłożyć pisemne zobowiązanie do udostępnienia potencjału przez dalszych podwykonawców oraz czy konieczne jest przedłożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub jeszcze innych dokumentów dotyczących dalszych podwykonawców?

 

Odpowiedz na pytanie 6;

 

Kwestia ta jest uregulowana w pkt. 10 SIWZ.

PYTANIE NR 7:

Zamawiający wskazuje, iż nadawanie przesyłek przez Zamawiającego ma spełniać wymogi ustawy - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Czy Zamawiający może wskazać szacunkowe wolumeny przesyłek, które mają być nadawane z zachowaniem zasad wynikających z poszczególnych wskazanych wyżej procedur, tj. jaka Ilość przesyłek, według szacunków Zamawiającego, będzie nadawana w trybie przepisów KPG oraz PPSA w stosunku do całości zamówienia?

Zasady doręczeń obowiązujące w procedurze cywilnej oraz w sądowo administracyjnej wymagają innej organizacji Wykonawcy w zakresie realizacji usługi, jak też zaangażowania innych środków. W związku z tym, informacje, o których mowa powyżej będą niezwykle pomocne Wykonawcy w skalkulowaniu ceny oferty.

 

Odpowiedz na pytanie 7;

Około 85% wskazanych przesyłek

 

nowa podstrona, dodana 2012-11-20

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bozena Pniewska
Data wytworzenia: 2012-11-20