Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego ZP-03/2013

ZP-03/2013
Kielce, 2013-11-07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 3 Wykonawcy FHU Intersell Waldemar Płonka 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Armii Krajowej 7 C, cena oferty brutto 59151,93zł., który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, którzy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria ocen ofert wraz z punktacją

Cena oferty brutto

1

Perfektus Plus sp. z o.o. 25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 19

95,42

61989,00

3

FHU Intersell Waldemar Płonka 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Armii Krajowej 7C

100,00

59151,93

4

FRAMKO 2, Sp. Jawna J. Strykowski, S. Miazga, 25-013 Kielce, ul. Duża nr 22

82,85

71399,71

5

Complex Computers sp. z o.o.25-520 Kielce, ul. Targowa 18

97,61

60600,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p. z. p. nastąpi po 12.11.2013r.

Zamawiający informuje, że oferta nr 2 przedstawiona w tabeli poniżej została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy:

 

Numer oferty

 Firma(nazwa) oraz adres Wykonawcy

POWÓD ODRZUCENIA

2

Vol Sp.z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań, Oddział Kraków, ul. Bociana 22 A, 31-231 Kraków

W wyniku oceny złożonej oferty stwierdzono brak prawidłowo złożonego pełnomocnictwa  do podpisania oferty, zaświadczeń i dokumentów składających się na ofertę. Pełnomocnictwo należało przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza w celu potwierdzenia umocowania osób do składania oświadczeń woli, które wymagane było w pkt 12.1 SIWZ  

Wypełniając zobowiązania wynikające z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. dalej ustawy) wezwano do uzupełnienia ww. dokumentu.

Uzupełniony dokument potwierdzający spełnienie warunków należało dostarczyć w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego w terminie do 2013-11-06r. godzina 15:00. Uzupełniony dokument miał potwierdzać spełnienie warunku na dzień składania ofert.

W/W dokument nie został dostarczony w terminie wyznaczonym, co skutkuje odrzuceniem oferty stosownie do zapisów art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy.

 

Dyrektor WSA w Kielcach Leszek Dzierwa

 

                                                                       

nowa podstrona, dodana 2013-11-07

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bozena Pniewska
Data wytworzenia: 2013-11-07