Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko asystenta sędziego (1,5 etatu)

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko asystenta sędziego (1,5 etatu)

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 3. ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce lub za granicą uznawane w Polsce
 4. ukończone 24 lata,
 5. nieskazitelny charakter,
 6. co najmniej jednoroczny staż pracy,
 7. odbyty staż urzędniczy oraz zdany egzamin na urzędnika sądowego w sądzie administracyjnym lub spełnienie kryteriów do zwolnienia w całości od odbycia stażu urzędniczego- stosownie do § 5 i § 7 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, innych urzędników i pracowników sądowych wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1647).

Kwalifikacje preferowane dodatkowo:

 1. ukończona aplikacja (sądowa, prokuratorska, radcowska, adwokacka, referendarska lub notarialna),
 2. wysoki poziom wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin związanych z działalnością organów administracji publicznej,
 3. staż pracy na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, odbyty staż urzędniczy i zdany egzamin na urzędnika sądowego w sądzie administracyjnym bądź spełnienie kryteriów do zwolnienia z odbycia stażu,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny, telefon kontaktowy,
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • dokumenty lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość obsługi komputera,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe oraz opinie z dotychczasowych miejsc pracy,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i staż pracy.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 21 lipca 2007 r. na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 25-366 Kielce Ul. Prosta 10

Inne informacje:

Osoby, które złożą oferty w terminie (liczy się data stempla pocztowego), a ich kandydatura odpowiada powyższym wymogom zostaną dopuszczone do egzaminu kwalifikacyjnego.
Egzamin składający się z części pisemnej oraz ustnej rozmowy kwalifikacyjnej, polega na sprawdzeniu wiedzy kandydata z zakresu Konstytucji RP, prawa cywilnego i gospodarczego, prawa administracyjnego w tym kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej oraz ustaw podatkowych, znajomości ustroju organów władzy i administracji publicznej, ustroju sądów ze szczególnym uwzględnieniem ustroju sądów administracyjnych, postępowania przed sądami administracyjnymi oraz ogólnych zasad prawa wspólnotowego.
Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego zostaną przekazane kandydatom dopuszczonym do tego postępowania.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach

nowa podstrona, dodana 2007-07-11

informację wytworzył(a): Dariusz Kwiecień
za treść odpowiada:

Prezes WSA Kielce
Andrzej Jagiełło

data wytworzenia: 2007-07-11