Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór kandydatów na stanowisko asystenta sędziego (1 etat)

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
ogłasza z dniem 10 grudnia 2008r. nabór kandydatów 
na stanowisko asystenta sędziego (1 etat)Wymagania konieczne:
1. obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
2. korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
3. ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce lub za granicą uznawane  w Polsce,
4. ukończone 24 lata,
5. nieskazitelny charakter,
6. co najmniej jednoroczny staż pracy,
7. odbyty staż urzędniczy oraz zdany egzamin na urzędnika sądowego w sądzie administracyjnym lub spełnienie kryteriów do zwolnienia w całości od odbycia stażu urzędniczego – stosownie do § 5 i § 7 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, innych urzędników i pracowników sądowych wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. nr 169 poz. 1647).

Kwalifikacje preferowane dodatkowo:
1. wysoki poziom wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin związanych z działalnością organów administracji publicznej, a zwłaszcza prawa podatkowego (do obsadzenia pozostaje stanowisko asystenta sędziego w wydziale podatkowym),
2. staż pracy na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
6. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
7. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 12 stycznia 2009r. na adres:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta 10, 25-366 Kielce


Inne informacje:
1. Rozpoczęcie konkursu na stanowisko asystenta sędziego w WSA w Kielcach nastąpi w dniu 15.02.2009r.,
2. Kandydaci składają wym
agane dokumenty bezpośrednio w siedzibie Sądu lub nadają drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
3. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego, który składa się z dwóch części:
a. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego, materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego,
b. dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia organu administracji publicznej 
i postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego z zakresu prawa administracyjnego procesowego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Konkurs trwa 90 minut. Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego zostaną przekazane kandydatom dopuszczonym do tego postępowania.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


nowa podstrona, dodana 2008-12-10


 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Łabuda
Data wytworzenia: 10.12.2008