Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowny nabór kandydatów na stanowisko asystenta sędziego (1 etat)

Ponowny nabór kandydatów na stanowisko asystenta sędziego

 

Na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (DZ.U. Nr 167, poz. 1037)
 
Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
ogłasza z dniem 11 marca 2009r. ponowny nabór kandydatów
na stanowisko asystenta sędziego (1 etat)
 
 
Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 3. ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce lub za granicą uznawane w Polsce,
 4. ukończone 24 lata,
 5. nieskazitelny charakter,
 6. co najmniej jednoroczny staż pracy,
 7. odbyty staż urzędniczy oraz zdany egzamin na urzędnika sądowego w sądzie administracyjnym lub spełnienie kryteriów do zwolnienia w całości od odbycia stażu urzędniczego – stosownie do § 5 i § 7 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, innych urzędników i pracowników sądowych wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. nr 169 poz. 1647).
 
Kwalifikacje preferowane dodatkowo:
 1. wysoki poziom wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin związanych z działalnością organów administracji publicznej, a zwłaszcza prawa podatkowego (do obsadzenia pozostaje stanowisko asystenta sędziego w wydziale podatkowym),
 2. staż pracy na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie
  o zdanym egzaminie magisterskim,
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 6. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 7. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Uwaga:  Kandydaci, którzy przystąpili do konkursu na stanowisko asystenta sędziego rozstrzygniętego w dniu 3 marca 2009r., a chcący przystąpić do konkursu ogłoszonego z dniem 11 marca 2009r. powinni złożyć tylko wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego w ramach konkursu ogłoszonego  z dniem 11 marca 2009r.
 
Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 31 marca 2009r. na adres:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta 10, 25-366  Kielce
 
Inne informacje:
 1. Rozpoczęcie konkursu na stanowisko asystenta sędziego w WSA w Kielcach nastąpi w dniu 12.05.2009r.,
 2. Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w siedzibie Sądu lub nadają drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 3. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego, który składa się z dwóch części:
  1. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego, materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego,
  2. dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia organu administracji publicznej
   i postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego z zakresu prawa administracyjnego procesowego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Konkurs trwa 90 minut. Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego zostaną przekazane kandydatom dopuszczonym do tego postępowania.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

  

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Łabuda
Data wytworzenia: 11-03-2009r.