Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Archiwum Informacji

Archiwum Informacji

 Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach w związku z ogłoszonym z dniem 10 grudnia 2008r przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Kielcach naborem kandydatów na stanowisko asystenta sędziego ( 1 etat ) :
 
1) Aneta Bińkowska
2) Paweł Derlatka
3) Iwona Głogowska
4) Ewa Liberska
5) Jakub Sikora
6) Jacek Stanisławski
7) Tomasz Stefański
8) Magdalena Stępniak
9) Andrzej Stolarski
 
 
     Część pisemna kwalifikacji odbędzie się w dniu 2 marca 2009r o godz. 12.00
w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Kielcach, ul. Prosta 10 – Sala Konferencyjna - I piętro ( wymagany dokument potwierdzający tożsamość).

 


Protokół   - „wyciąg”-                         

z przebiegu konkursu na stanowisko asystenta sędziego  w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach w dniu 2 marca 2009r w związku z ogłoszonym z dniem 10 grudnia 2008r. przez Prezesa WSA w Kielcach naborem kandydatów na stanowisko asystenta sędziego  na 1 wakujący w WSA etat.
 
W dniu 2 marca 2009 r. o godz.12.00 w  WSA w Kielcach w obecności   powołanej Zarządzeniem nr 20/08 przez Prezesa WSA w Kielcach z dnia 30 grudnia 2008r  Komisji kwalifikacyjnej w składzie:
Przewodniczący Komisji: Sędzia NSA w WSA w   Kielcach –Anna Żak
Członkowie Komisji : Sędzia WSA –Ewa Rojek
                                         Sędzia WSA- Mirosław Surma (Sekretarz Komisji)
po sprawdzeniu dowodów tożsamości do  Konkursu   przystąpili   niżej wymienieni kandydaci:
 
1/ Aneta Bińkowska,
2/Paweł Derlatka ,
3/ Iwona Głogowska,
4/Jakub Sikora,
5/Jacek Stanisławski,
6/Tomasz Stefański,
7/Magdalena Stępniak,
8/Andrzej Stolarski.
 …
 
Po zebraniu prac konkursowych Przewodnicząca  poinformowała, że wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 3 marca 2009r o godz. 15.00 poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń WSA oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WSA w Kielcach.
 
Komisja dokonała sprawdzenia wszystkich prac konkursowych i obliczyła
liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, która przedstawia się następująco:
 
 

Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Liczba uzyskanych punktów
Test
Kazusy
Razem
1.
Aneta Bińkowska
24
2
26
2.
Paweł Derlatka
23
5
28
3.
Iwona Głogowska
32
7
39
4.
Jakub Sikora
17
0
17
5.
Jacek Stanisławski
26
5
31
6.
Tomasz Stefański
27
8
35
7.
Magdalena Stępniak
32
3
35
8.
Andrzej Stolarski
33
7
40

 
Przewodnicząca Komisji stwierdza, że  żaden z kandydatów nie uzyskał liczby punktów kwalifikującej do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego w myśl § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
3 września 2008r w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.08.167.1037).
. . .
 
Przewodnicząca Komisji kwalifikacyjnej
Sędzia NSA Anna Żak

 

Ponowny nabór kandydatów na stanowisko asystenta sędziego

 

Na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (DZ.U. Nr 167, poz. 1037)
 
Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
ogłasza z dniem 11 marca 2009r. ponowny nabór kandydatów
na stanowisko asystenta sędziego (1 etat)
 
 
Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 3. ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce lub za granicą uznawane w Polsce,
 4. ukończone 24 lata,
 5. nieskazitelny charakter,
 6. co najmniej jednoroczny staż pracy,
 7. odbyty staż urzędniczy oraz zdany egzamin na urzędnika sądowego w sądzie administracyjnym lub spełnienie kryteriów do zwolnienia w całości od odbycia stażu urzędniczego – stosownie do § 5 i § 7 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, innych urzędników i pracowników sądowych wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. nr 169 poz. 1647).
 
Kwalifikacje preferowane dodatkowo:
 1. wysoki poziom wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin związanych z działalnością organów administracji publicznej, a zwłaszcza prawa podatkowego (do obsadzenia pozostaje stanowisko asystenta sędziego w wydziale podatkowym),
 2. staż pracy na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie
  o zdanym egzaminie magisterskim,
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 6. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 7. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Uwaga:  Kandydaci, którzy przystąpili do konkursu na stanowisko asystenta sędziego rozstrzygniętego w dniu 3 marca 2009r., a chcący przystąpić do konkursu ogłoszonego z dniem 11 marca 2009r. powinni złożyć tylko wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego w ramach konkursu ogłoszonego  z dniem 11 marca 2009r.
 
Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 31 marca 2009r. na adres:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta 10, 25-366  Kielce
 
Inne informacje:
 1. Rozpoczęcie konkursu na stanowisko asystenta sędziego w WSA w Kielcach nastąpi w dniu 12.05.2009r.,
 2. Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w siedzibie Sądu lub nadają drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 3. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego, który składa się z dwóch części:
  1. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego, materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego,
  2. dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia organu administracji publicznej
   i postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego z zakresu prawa administracyjnego procesowego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Konkurs trwa 90 minut. Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego zostaną przekazane kandydatom dopuszczonym do tego postępowania.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach w związku z ogłoszonym z dniem 11 marca 2009r. przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach naborem kandydatów na stanowisko asystenta sędziego (1 etat):
 
 
1.  Aneta Bińkowska
2.  Paweł Derlatka,
3.  Sławomir Dziura,
4.   Iwona Głogowska,
5.   Monika Goraj,
6.   Paweł Jas,
7.   Jacek Stanisławski,
8.   Tomasz Stefański,
9.    Magdalena Stępniak,
10. Andrzej Stolarski,
11. Izabela Suchenia,
12. Maciej Ślusarczyk.
 
Część pisemna kwalifikacji odbędzie się w dniu 12 maja 2009r. o godz. 1200
w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10 – Sala Konferencyjna , I piętro (wymagany dokument potwierdzający tożsamość).
 
UWAGA: Uprzejmie informujemy, że nastapiła zmiana terminu konkursu na asystenta sędziego w WSA w Kielcach. Konkurs ten odbędzie się nie 12.05.2009r. jak uprzednio informowaliśmy, lecz  04.05.2009r. o godz. 1200 w siedzibie WSA w Kielcach.
 

Protokół   - wyciąg -

z przebiegu konkursu na stanowisko asystenta sędziego  w Wojewódzkim
Sądzie Administracyjnym w Kielcach w dniu 4 maja  2009r w związku 
z ogłoszonym z dniem 11 marca   2009r. przez Prezesa WSA w Kielcach
naborem kandydatów na stanowisko asystenta sędziego  na 1 wakujący w WSA etat.
 
 
W dniu 4 maja 2009 r. o godz.12.00 w  WSA w Kielcach
w obecności   powołanej Zarządzeniem nr 20/08 przez Prezesa WSA
w Kielcach z dnia 30 grudnia 2008r  Komisji kwalifikacyjnej w składzie:
 
Przewodniczący Komisji: Sędzia NSA w WSA w  Kielcach –Anna Żak
Członkowie Komisji : Sędzia WSA – Ewa Rojek
                                         Sędzia WSA - Mirosław Surma (Sekretarz Komisji)
 
po sprawdzeniu dowodów tożsamości do  Konkursu   przystąpili   niżej wymienieni kandydaci:
 
1/ Paweł Derlatka ,
2/ Iwona Głogowska,
3/ Paweł Jas,
4/ Jacek Stanisławski,
5/ Magdalena Stępniak,
6/ Andrzej Stolarski,
7/ Izabela Suchenia,
8/ Maciej Ślusarczyk.
 
  
Komisja dokonała sprawdzenia wszystkich prac konkursowych i obliczyła
liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, która przedstawia się następująco:
 
 

Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Liczba uzyskanych punktów
Test
Kazusy
Razem
1.
Paweł Derlatka
29
11
40
2.
Iwona Głogowska
31
9
40
3.
Paweł Jas
34
10
44
4.
Jacek Stanisławski
26
8
34
5.
Magdalena Stępniak
32
10
42
6.
Andrzej Stolarski
32
9
41
7.
Izabela Suchenia
30
2
32
8.
Maciej Ślusarczyk
31
3
34

 
Przewodnicząca Komisji stwierdza, że   Pan Paweł Jas  uzyskał największą łączna liczbę punktów tj: 44  jednocześnie spełniając wymogi określone w § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  3 września 2008r w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.08.167.1037) a dotyczące uzyskania liczby punktów kwalifikującej   do zatrudnienia na   stanowisku asystenta sędziego.
Jednocześnie Komisja zaproponowała   jako kandydatów rezerwowych    Magdalenę Stępniak i Andrzeja Stolarskiego na wypadek możliwości zatrudnienia większej liczby osób lub rezygnacji kandydata.
 
Przewodnicząca Komisji kwalifikacyjnej
Sędzia NSA Anna Żak
 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia: 19-04-2010 r.