Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego (2 etaty) - maj 2011r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
 
 
Prez./Os.-1133-7/11
 
Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
ogłasza z dniem 9 maja 2011r. nabór kandydatów
na stanowisko asystenta sędziego (2 etaty)
 
Konkurs na stanowisko  asystenta sędziego odbędzie się  w dniu 8 sierpnia 2011r. o godz.10.00 w siedzibie Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w   Kielcach, ul. Prosta 10.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta sędziego, szczegółowy sposób  i tryb przeprowadzania konkursu oraz wymagania stawiane kandydatom określa ustawa z dnia 27 lipca 2001r.-Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr98, poz.1070 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008r. w sprawie  prowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2008r.,Nr167,poz.1037) oraz Zarządzenie nr19 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.
 
Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
 1. jest obywatelem  Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata,
 5. odbył staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze zakończony   egzaminem z wynikiem pozytywnym albo spełnia warunki do zwolnienia od odbywania tego stażu – określone   w przepisach o pracownikach sądów i prokuratury. Za spełnienie warunków do zwolnienia od odbywania stażu można zaliczyć  zdanie egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo ukończenie aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożenie odpowiedniego egzaminu.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie
  o zdanym egzaminie magisterskim,
 4. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 6. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć  dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Osoby zainteresowane powinny złożyć wymagane dokumenty bezpośrednio w siedzibie Sądu (pok.104) lub drogą pocztową z powołaniem się na   sygnaturę konkursu w terminie do dnia 20 czerwca 2011r. na adres:
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta 10, 25-366  Kielce
 
W przypadku nadania dokumentów   drogą pocztową   za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną   powiadomieni o dopuszczeniu do konkursu nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu-poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w BIP (bip.kielce.wsa.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej Sądu. W ten sam sposób będą podawane inne informacje dotyczące konkursu.
Oferty odrzucone zostaną zwrócone kandydatom na ich wniosek, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.
 
Konkurs
Konkurs na   stanowisko asystenta sędziego zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008r. w sprawie prowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2008r.,
Nr.167,poz.1037) oraz zarządzeniem nr 19 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.
Składa się on z dwóch części:
1. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego, materialnego oraz procesowego (w tym podatkowego), a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego,
2. dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia organu administracji publicznej i postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego z zakresu prawa administracyjnego procesowego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego zostaną przekazane kandydatom dopuszczonym do tego postępowania.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 041 34 05 423
 
                                                                                                 Wiceprezes
                                                                       Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
                                                                                                  w Kielcach
                                                                                         Sędzia NSA Anna Żak                               
 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiceprezes WSA Anna Żak
Data wytworzenia: 19-05-2011r.