Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego z dniem 30.11.2012r.

  

Prez./Os.-1133-10/12

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

ogłasza z dniem 30  listopada 2012r. nabór kandydatów

na stanowisko asystenta sędziego (1 etat)

 

Konkurs na stanowisko  asystenta sędziego odbędzie   się   w dniu  7  stycznia 2013r. o godz. 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta sędziego, szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania  konkursu  oraz  wymagania stawiane  kandydatom określa ustawa z dnia 27  lipca  2001r.-Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z  2001r. Nr98,poz.1070 ze zm.), Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z dnia 16 marca 2012r. w  sprawie  prowadzenia  konkursów  na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2012.314) oraz Zarządzenie nr19 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie  trybu przeprowadzania konkursu  na stanowisko  asystenta sędziego  w  wojewódzkich  sądach  administracyjnych.

 

Kandydat  powinien spełniać  następujące wymagania:

  1. posiadanie  obywatelstwa polskiego i korzystanie  z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. nieskazitelny  charakter,
  3. ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych   uznanych w Polsce.

 

Do  zgłoszenia kandydat dołącza:

  1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
  2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
  4. oświadczenie, że  nie  jest prowadzone  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
  6. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

7.  do  zgłoszenia kandydat  może  dołączyć  dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Osoby zainteresowane  powinny  złożyć  wymagane  dokumenty  bezpośrednio  w siedzibie Sądu (pok.104) lub  drogą  pocztową z powołaniem  się  na   sygnaturę  konkursu – nr: Prez./Os- 1133-10/12 w  terminie  do dnia   18  grudnia  2012r. na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

ul. Prosta 10, 25-366  Kielce

W przypadku nadania dokumentów   drogą  pocztową   za  datę ich złożenia uważa się  datę  stempla pocztowego.

Kandydaci  spełniający wymogi  formalne  zostaną   powiadomieni o dopuszczeniu  do konkursu nie później niż na 7  dni przed terminem  rozpoczęcia konkursu-poprzez umieszczenie  listy  kandydatów  zawierającej imiona  i  nazwiska  kandydatów  oraz  ich miejsca  zamieszkania  w  BIP (bip.kielce.wsa.gov.pl) oraz  na  tablicy  informacyjnej  Sądu. W ten sam  sposób będą  podawane inne informacje dotyczące konkursu.

Oferty  odrzucone  zostaną zwrócone  kandydatom, po upływie 30  dni od zakończenia postępowania konkursowego.

 

Konkurs

Konkurs  na   stanowisko  asystenta sędziego zostanie  przeprowadzony  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra  Sprawiedliwości  z dnia  16 marca 2012r. w  sprawie  prowadzenia  konkursów  na stanowisko asystenta  sędziego (Dz. U.  2012,314)

oraz zarządzeniem nr 19 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie  trybu przeprowadzania konkursu  na stanowisko  asystenta sędziego  w  wojewódzkich  sądach  administracyjnych.

Składa się  on  z  dwóch  części:

1. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego, materialnego oraz procesowego (w tym podatkowego), a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego,

2. dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia organu administracji publicznej i postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego z zakresu prawa administracyjnego procesowego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 041 34 05 423

 

 

Wiceprezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Kielcach

Sędzia NSA Anna Żak

     
 

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Żak
Data wytworzenia: 30.11.2012r.