Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10 ; 25-366 Kielce
ogłasza przetarg nieograniczony nr ZP -04/06 na:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10 ; 25-366 Kielce ogłasza przetarg nieograniczony nr ZP -04/06 na:

„Rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w budynku WSA w Kielcach przy ulicy Prostej 10 w Kielcach”

Przedmiot zamówienia oznaczono wg Wspólnego słownik CPV: 29816100-3
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej - http://www.kielce.wsa.gov.pl/ftp/SIWZ_ZP_04_06.zip
Przedmiot zamówienia oznaczono wg Wspólnego słownik CPV: 29816100-3 Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej -
Zamówienie do 60.000 euro
- przystępujący do przetargu musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz określone w SIWZ;
- zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
- zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
- w postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium;
- termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 305.
- kryterium oceny: najniższa cena.
- termin wykonania: 60 dni od daty podpisania umowy.
- ferty można składać do dnia 24.08.2006r., godz. 11:00 w Biurze Podawczym nr 103 .
W wyniku prowadzonego postępowania Zamawiający nie przewiduje : zawarcia umowy ramowej ,ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz prowadzenia aukcji elektronicznej.
UWAGA
informacja dotycząca SIWZ
w związku z otrzymaniem informacji telefonicznej dotyczącej braku możliwości odczytu załącznika nr. 8 zamieszczmy jego treść ponownie:

"Każde włączenie w istniejący system musi być wykonane przez Gwaranta
Przed włączeniem nowego systemu Gwarant dokona sprawdzenia poprawności jego wykonania i przekaże swoje uwagi.
Wykonawca przedstawi do wglądu i oceny Gwarantowi pomiary obwodów zasilających kamery i pomiary rezystancji izolacji kabli zasilających i transmisyjnych. Gwarant zastrzega sobie prawo kontrolnego wykonania pomiarów.
Za powyższe czynności Wykonawca rozbudowy systemu zapłaci Gwarantowi Wynagrodzenie w kwocie 1990 PLN + VAT w terminie przed odbiorem końcowym.

W przypadku niezastosowania się do powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie obowiązków gwarancyjnych całego systemu."