Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura organizacyjna

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Sędzia NSA Anna Żak

 

Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Sędzia WSA Sylwester Miziołek

 

 

Sekretariat Prezydialny

Samodzielne stanowisko do spraw prezydialnych

Urszula Sosnowska

tel.: 41 340 54 00

faks: 41 340 53 65

e-mail: sekretariat@kielce.wsa.gov.pl

 

 

Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Kielcach

Sędzia WSA Sylwester Miziołek

telefon: 41 340 53 08

fax: 41 334 90 40

 

Dyrektor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Bożena Pniewska

tel.: 41 340 54 11

faks: 41 340 53 65

e-mail:dyrektor@kielce.wsa.gov.pl

 

Oddział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Oddziału

Jacek Zdeb

tel.: 41 340 52 97

faks: 41 340 53 61

 

e-mail:administracja@kielce.wsa.gov.pl

 

Oddział Finansowo-Budżetowy

Główny Księgowy

Maria Nadgowska
tel.: 41 340 54 20

faks: 41 334 90 42

zastępca Głównego Księgowego

Barbara Dziewierz

e-mail: ksiegowosc@kielce.wsa.gov.pl

 

Samodzielne stanowisko do spraw osobowych

Magdalena Łabuda
tel.: 41 340 54 23

faks: 41 340 53 62

e-mail: kadry@kielce.wsa.gov.pl

 

Samodzielne stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego

Audytor wewnętrzny

Bogumiła Pacak

Tel. 41 340 53 30

Faks : 41 340 53 61

e-mail : bogumila.pacak@kielce.wsa.gov.pl

 

Wydział Informacji Sądowej

Przewodniczący Wydziału - Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Sędzia WSA Sylwester Miziołek

 

 

telefon: 41 34 05 308, 41 34 05 400

fax: 41 334 90 40

Kierownik Sekretariatu

Jolanta Grzybowska

telefon: 41 340 53 08

fax: 41 334 90 40

e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl lub wis@kielce.wsa.gov.pl

 

 

Wydział Informacji Sądowej wykonuje zadania w zakresie: 

 • informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu administracyjnego oraz o stanie spraw załatwionych w tym Sądzie;
 • udostępniania osobom zainteresowanym do wglądu akt spraw;
 • udostępniania informacji publicznej o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków;
 • sprawozdawczości statystycznej Sądu;
 • przygotowywania orzeczeń Sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych, który wydaje Prezes NSA;
 • obsługi rzecznika prasowego Sądu;
 • gromadzenia przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowoadministracyjnych oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
 • prowadzenia biblioteki sądowej,
 • obsługi biura podawczego WSA,
 • obsługi archiwum WSA 

 

UWAGA!

Wydział Informacji Sądowej nie udziela porad prawnych, informacji związanych z działalnością innych sądów i instytucji oraz informacji o wysokości wpisów w sprawach sądowoadministracyjnych.

 

WYDZIAŁY ORZECZNICZE

Kompetencje wydziałów

 WYDZIAŁ I:

Przewodniczący Wydziału:

Sędzia WSA Mirosław Surma

Kierownik sekretariatu – Barbara Rutkiewicz-Dygas

telefon: 41 340 52 04

fax: 41 340 52 30

e-mail : wydzial.pierwszy@kielce.wsa.gov.pl

Do Wydziału należą sprawy objęte symbolami:

 1. Ceny, opłaty, stawki taryfowe – 602

 2. Drogi, koleje, lotnictwo, żegluga - 603

 3. Gry losowe i zakłady wzajemne -6042

 4. Inne o symbolu podstawowym - 6099

 5. Podatki i inne świadczenia pieniężne,  do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji Podatkowej oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych – 611

 6. Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa - 622

 7. Obrót towarami z zagranicą, należności celne– 630

 8. Papiery wartościowe i fundusze powiernicze – 637

 9. Ubezpieczenia zdrowotne – 652

 10. Środki publiczne nie objęte innymi symbolami – 653

 11. Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych – 655

WYDZIAŁ II

Przewodniczący Wydziału:

Sędzia NSA Anna Żak - Prezes WSA Kielce

Kierownik sekretariatu – Agnieszka Palus

telefon: 41 340 52 14

fax: 41 340 52 31

e-mail : wydzial.drugi@kielce.wsa.gov.pl

Do Wydziału należą sprawy objęte symbolami

 1. Budownictwo - 601

 2. Działalność gospodarcza –6040,6041,6043,6044,6045,6046,6047,6048,6049

 3. Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty - 605

 4. Geologia i górnictwo - 606

 5. Gospodarka mieniem - 607

 6. Energetyka - 608

 7. Gospodarka wodna – 6090,6091,6092,6093

 8. Komunalizacja mienia - 610

 9. Geodezja i kartografia - 612

 10. Ochrona środowiska - 613

 11. Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, archiwa - 614

 12. Zagospodarowanie przestrzenne - 615

 13. Rolnictwo i leśnictwo - 616

 14. Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć - 617

 15. Wywłaszczanie i zwrot i nieruchomości - 618

 16. Praca - stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy - 619

 17. Ochrona zdrowia - 620

 18. Sprawy mieszkaniowe - 621

 19. Jakość, miary i wagi - 623

 20. Powszechny obowiązek obrony kraju - 624

 21. Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja- 625

 22. Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne - 626

 23. Cudzoziemcy, repatrianci - 627

 24. Kościoły i związki wyznaniowe - status - 628

 25. Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa - 629

 26. Broń i materiały wybuchowe - 631

 27. Pomoc społeczna - 632

 28. Zatrudnienie i sprawy bezrobocia - 633

 29. Kombatanci - 634

 30. Kultura fizyczna, sport, turystyka - 635

 31. Kultura i sztuka - 636

 32. Inne - 645

 33. Własność przemysłowa - 646

 34. Ochrona danych osobowych - 647

 35. Informacja publiczna, prawo prasowe, ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - 648

 36. Ochrona informacji niejawnych, poświadczenie bezpieczeństwa - 649

 37. Świadczenia społeczne w drodze wyjątku - 650

 38. Fundusze emerytalne – 651

 39. Lustracja - 654

Sprawy objęte symbolami:
 

- egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych – 638

- skargi na uchwały organów jednostek samorządowych – 639

- skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych  640

- rozstrzygnięcia nadzorcze – 641

- skargi na akty prawa miejscowego organów rządowych – 642

- sporów kompetencyjnych – 643

- wykonania orzeczeń sądu – 644

-Interpretacje indywidualne, opinie zabezpieczające i wiążące informacje     stawkowe – 656

-inne interpretacje - 657

- bezczynność organów administracji publicznej - 658

- przewlekłość postępowania administracyjnego - 659

należą do wydziału I, jeśli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami należącymi do WO I,

albo do Wydziału II, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami należącymi do Wydziału II.