Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

O G Ł O S Z E N I E
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10, 25-366 Kielce
ogłasza przetarg nieograniczony nr ZP -05/06 na:
Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Przedmiot zamówienia oznaczono wg Wspólnego słownik CPV:
30260000-9 Serwery
30213300-8 Komputery przenośne
30240000-3 Oprogramowanie
30231230-8 Peryferia komputerowe
30233231-9 Drukarki 
32420000-3 Urządzenia sieciowe
32333200-8 Kamery video
30121120-0 Urządzenia powielające

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: http://www.kielce.wsa.gov.pl/ftp/SIWZ_ZP_05_06.zip
 
Zamówienie do 60.000 euro
 
przystępujący do przetargu musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz określone w SIWZ;
 
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
 
zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
 
w postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium;
 
Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
 
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 305.
 
kryterium oceny: najniższa cena.
 
termin wykonania: 14 dni od daty podpisania umowy.
 
Oferty można składać do dnia 01.09.2006r., godz. 11:00 w Biurze Podawczym nr 103 .
 
W wyniku prowadzonego postępowania Zamawiający nie przewiduje : zawarcia umowy ramowej ,ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz prowadzenia aukcji elektronicznej.
 
 
 
Otwarcie ofert nastąpi 01.09.2006r., o godz. 11:30, w pok.nr 308.
 
 
Sprostowanie do SIWZ
 
ZP-05/06
Kielce dn, 25.08.2006
 
        Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10 informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.01.2004 – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z póżn. zm.) art. 38 ust. 4 Zamawiający dokonuje modyfikacji istotnych warunków zamówienia zmienia zapis:
w załączniku nr. 1 „Specyfikacja ilościowa – jakościowa” pozycja 1 i 2 „Kontroler dysków –> kontroler SATA, dwa porty, obsługa RAID 0,1” na „Kontroler dysków –> kontroler SATA, obsługa RAID 0,1”oraz
w załączniku nr. 2 „Formularz ofertowy wykonawcy” pozycja 1 i 2 „Kontroler dysków –> kontroler SATA, dwa porty, obsługa RAID 0,1” na „Kontroler dysków –> kontroler SATA, obsługa RAID 0,1
##############################
Pytania od oferentów
1. Pytanie z dnia 28.08.2006 r.
Pytanie:
Przy jakim obciążeniu UPS poz. 3 ma podtrzymywać zasilanie przez 14 godzin.
Odpowiedz:
Przy obciązeniu maksymalnym
 
------------------------------------------------
 
2. Pytanie z dnia 30.08.2006 r.
Pytanie:
SIWZ załącznik nr 1 pozycja 3 - UPS 2 sztuki:

Czy UPS powinien mieć minimalny czas potrzymania 14 godzin?

Odpowiedź:

 

Sprostowanie do SIWZ
 
ZP-05/06
Kielce dn, 30.08.2006
 
            Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo Zamówień Publicznych (D.U.z 2004r.Nr 19,poz.177 z późn.zm.) Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w:
-Załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ w poz.3. UPS szt.2-podtrzymanie jest wpisane: Min.14 godz.; winno być wpisane Min.1,4 godz.
 
            W związku z powyższym stosownie do art.38 ust.6 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (D.U.z 2004r.Nr 19,poz.177 z późn.zm.) Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 05.09.2006r. Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
 
------------------------------------------------

informację wytworzył(a): Darek Kwiecień
data wytworzenia: 24.08.2006