Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa sprzętu informatycznego ZP-06/06

O G Ł O S Z E N I E
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta 10 ; 25-366 Kielce
ogłasza przetarg nieograniczony nr ZP -06/06 na:
dostawę sprzętu informatycznego:
ZESTAW SERWEROWY szt. 3, UPS szt. 8, KAMERA CYFROWA szt. 1, DRUKARKA LASEROWA MONO szt. 8, URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE szt. 2, PenDrive szt. 10, Przełącznik VGA (KVM) szt.1, Switch szt. 4, Access Point szt. 5, Tablet graficzny szt. 1, Dysk twardy szt. 5, OPROGRAMOWANIE o charakterystyce określonej w SIWZ.
 
Wspólny słownik CPV: 30200000-1,
 
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej. http://www.kielce.wsa.gov.pl/ftp/SIWZ_ZP_06_06.zip
 
Zamówienie powyżej 60.000 euro
 
przystępujący do przetargu składa oświadczenie, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.;
 
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
 
zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
 
w postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium;
 
Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
  
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 305.
 
kryterium oceny: najniższa cena.
 
termin wykonania: jednorazowo do 7 dni od daty podpisania umowy.
 
Oferty można składać do dnia 27.10.2006r., godz. 10:00 w Biurze Podawczym nr 103 .
  
W wyniku prowadzonego postępowania Zamawiający nie przewiduje : zawarcia umowy ramowej ,ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz prowadzenia aukcji elektronicznej.

===================================================================

Pytania od oferentów

Pytanie 1 z dnia 25.10.2006 godz. 9:00
pkt. 3 UPS - szt. 1
Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Jaki kształt ma mieć napięcie wejściowe i wyjściowe UPS-a?
2. Czy UPS ma posiadać oprogramowanie zarządzające (jaie funkcjie ma realizować)?
3. Z jakimi systemiami ma współpracować oprogramowanie zarządzająće do UPS-a?
4. Czy UPS ma posiadać bypass zewnętrzny?

Odpowiedź
Kształt prądu wejściowego/wyjściowego - sinusoidalny,
Odkształcenia napięcia wyjściowego - w czasie do 30 sekund 3 150%
Obsługiwane protokoły:  HTTP / HTTPS, telnet / SSH, ftp,
Wyświetlacz LCD z komunikatami w języku polskim, akumulatory wymieniane "na gorąco" bez przerywania pracy systemu, projektowana żywotność baterii 3 5 lat, funkcja nieciągłego ładowania baterii, temperaturowa kompensacja napięcia ładowania, wbudowany monitoring baterii akumulatorów, automatyczny test baterii, wymiana baterii bez konieczności wyłączania zasilacza UPS, wbudowany automatyczny bezprzerwowy układ obejściowy, Oprogramowanie zarządzające z możliwością zamykania systemów operacyjnych poprzez sieć logiczną: Windows 2000 Serwer, Professional, Advanced Server, Windows XP Professional SP1, Windows 2003 Standard, Enterprise, Enterprise 64bit, Web Editio, powiadamianie o zdarzeniach przez e-mail, zapamiętywanie zdarzeń (event log), możliwość diagnostyki i sterowania zasilaczem UPS, wbudowany, bezprzerwowy przełącznik obejścia serwisowego, możliwość podłączenia wyłącznika awaryjnego, wbudowany mechaniczny wewnętrzny bezprzerwowy bypass sewisowy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 2 z dnia 25.10.2006 godz. 9:58
Serwery, które zostały opisane w SIWZ występują z płytami dwuprocesorowymi. Proszę w zwiąku z tym określić ile procesorów mają posiadać serwery?
Odpowiedź
dwa procesory


W związku z pytaniami od oferentów, zamawiający przedłuża teremin składania ofert do dnia 31.10.2006 godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi 31.10.2006 r. godz. 10:10. 

----------------------------------------------------------

Pytanie 3 z dnia 27.10.2006 godz. 15:04

pkt 4. UPS - 2szt.
1. Czy maksymalana wykorzystana wydajność UPS-a jest podana dla obciążenia czy dla urządzeń ?

Odpowiedź
dla urządzeń

 


informację wytworzył(a): Dariusz Kwiecień
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: 19-10-2006