Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Strona archiwalna

 

Kielce, dn. 12 maja 2014 r.

ZP-01/2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W wyniku wniesionego w dniu 30.04.2014 r. zastrzeżenia do oceny złożonych ofert przez Wykonawcę, firmę Perfektus Plus sp. z o.o. dokonano ponownego zbadania ofert.

Konsekwencją przeprowadzonej czynności przez Zamawiającego jest decyzja o uchyleniu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 30.04.2014 r.

Wskutek powtórzenia czynności polegającej na zbadaniu i oceny złożonych ofert

na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowiono:

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP – odrzucić ofertę nr 2 firmy PRO-PC Przemysław Cabaj 05-074 Hipolitów, ul. Leśna 38,

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP – odrzucić ofertę nr 4 firmy ALLTECH sp. j. ul. Spółdzielcza 33,  09-407 Płock

- zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2013r. poz. 907) dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej

nr 8 firmy Perfektus Plus sp. z o.o. 25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 19.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, którzy spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryterium ocen ofert(cena100%)

 Punktacja

Cena oferty brutto

1

FHU Intersell Waldemar Płonka 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Armii Krajowej 7C

 

98,90

 

80 574,84

2

PRO-PC Przemysław Cabaj, 05-074 Hipolitów, ul. Leśna 38,

oferta odrzucona

oferta odrzucona

3

CT ALFA sp. z o.o. ul. Sikorskiego 9

66-200 Świebodzin

 

87,20

 

91 389,00

4

ALLTECH sp. j. ul. Spółdzielcza 33,

09-407 Płock

oferta odrzucona

oferta odrzucona

5

SAMAXON, ul. Stolarska 10/7

43-190 Mikołów

 

99,24

 

80 299,32

6

CPU ZETO sp. z o.o. ul. Powstańców

Wielkopolskich 20, 58-500 jelenia Góra

 

95,84

 

83 148,98

7

Innovation In Technology sp. z o.o.

Ul. Obozowa 5, 78-100 Kołobrzeg

 

97,69

 

81 573,60

8

Perfektus Plus sp. z o.o. 25-315 Kielce,

ul. Starodomaszowska 19

 

100

 

79 691,70

9

NET com Grzegorz Czerwiński,

ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce

 

97,23

 

81 954,90

10

FRAMKO 2, Sp. Jawna J. Strykowski, S. Miazga, 25-013 Kielce, ul. Duża nr 22

 

96,98

 

82 165,65

11

Complex Computers sp. z o.o.25-520 Kielce, ul. Targowa 18

 

92,62

 

86 038,00

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne
w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p. z. p. nastąpi po 18.05.2014 r.

Uzasadnienie faktyczne

            Zamawiający postanowił na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP odrzucić ofertę nr 2 firmy PRO-PC Przemysław Cabaj, 05-074 Hipolitów, ul. Leśna 38, - oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaoferowany monitor

ACER V226HQLBD nie posiada wymaganego łącza DVI–I lub Display Port. Po wezwaniu do złożenia wyjaśnień firma PRO-PC Przemysław Cabaj przesłała informację, że monitor posiadać będzie wymagane łącze wskutek zastosowania odpowiedniej przejściówki. Analogiczna sytuacja miała miejsce w ofercie nr 4 złożonej przez firmę ALLTECH sp. j. ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock. Zaoferowany przez Wykonawcę monitor BENQ DL2215 led nie posiada wymaganego łącza, a można je osiągnąć wskutek odpowiedniej przejściówki, zawartej w zestawie (informacja uzyskana od Wykonawcy po wezwaniu do złożenia wyjaśnień). 

            Zamawiający postanowił odrzucić obie oferty jako nie zgodne z treścią SIWZ.
W dniu 18.04.2014 r. w postępowaniu ZP-01/2014 Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy zadane w trybie art. 38 ust. 2 ustawy PZP:

(Pytanie: Czy Zamawiający godzi się na dostarczenie komputerów i monitorów wyposażonych w złącze DVI-D zamiast wymaganego DVI-I )

odpowiedział (poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach  Informacji dla Wykonawców nr 1 w sposób wyraźny, nie budzący wątpliwości):

(Odpowiedź: Nie Zamawiający nie godzi się na dostarczenie komputerów i monitorów wyposażonych w złącze DVI-D zamiast wymaganego DVI-I)

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiającego na postawione pytanie przez Wykonawcę stanowisko Zamawiającego w tej kwestii nie budziło żadnych wątpliwości. Ponadto Wykonawca zobowiązany był w opisie oferowanego przedmiotu zamówienia umieścić informację o zastosowaniu przejściówek, a nie uczynił tego wprowadzając Wykonawcę w błąd. W związku z powyższym uznano, że treść złożonych dwóch ww. ofert jest niezgodna z treścią SIWZ i w związku z powyższym postanowiono jak wyżej.

 

Dyrektor WSA Kielce
Leszek Dzierwa