Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o naborze na stanowisko referenta stażysty - informatyka

Ogłoszenie o konkursie  na stanowisko referenta  stażysty-docelowo informatyka

Sygnatura  konkursu: Prez./Os.-1133-2/15

 

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

ogłasza z dniem 3 lutego 2015r. nabór kandydatów

na stanowisko referenta  stażysty - (docelowo informatyka)

 

Ilość wolnych  miejsc  pracy- 1 etat- (w pełnym  wymiarze  czasu  pracy)

Kandydat  na   stanowisko  referenta  stażysty-docelowo informatyka  powinien  spełniać   wymagania  określone   w   art.3a ustawy  z   dnia  18 grudnia 1998r. o pracownikach  sądów  i prokuratury (Dz. U. z 2011r. Nr.109,poz.639 ze zm.) oraz   w   Rozporządzeniu  Prezydenta   Rzeczypospolitej  Polskiej  z   dnia  22 marca  2011r. w   sprawie   stanowisk i  wymaganych  kwalifikacji urzędników  sądowych i innych  pracowników  sądowych  oraz szczegółowych  zasad  wynagradzania  referendarzy  sądowych, starszych  referendarzy  sądowych, asystentów sędziów, starszych  asystentów  sędziów, urzędników oraz  innych  pracowników  wojewódzkich  sądów  administracyjnych  (Dz. U. Nr 72,poz.384).

Wymagania  konieczne:

1. wykształcenie wyższe informatyczne

2. minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku informatyka (administratora sieci komputerowych, administratora systemu informatycznego)

3. praktyczna znajomość sieci komputerowych LAN, wiedza z zakresu umiejętności
  administrowania siecią komputerową opartą na przełącznikach sieciowych firm: CISCO, D-Link

4. znajomość systemów operacyjnych: Linux CentOS, Microsoft Windows Serwer 2003-2012, Microsoft Windows 7

5. praktyczna znajomość działania środowiska Active Directory

6. praktyczna znajomość systemu bazodanowego Microsoft SQL Serwer

7. praktyczna znajomość aplikacji Microsoft Office 2010, 2013

8. znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie dotyczącym obowiązków administratora systemów informatycznych

9. praktyczna znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego oraz jego serwisowania

10. znajomość języka angielskiego na poziomie posługiwania się dokumentacją techniczną

11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

12. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

13. nieposzlakowana opinia

14. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

15. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Wymagania  preferowane:

1. znajomość systemów  informatycznych   i oprogramowania  funkcjonującego  w jednostkach  organizacyjnych  sądownictwa

2. zdolność analitycznego  myślenia,

3. samodzielność, systematyczność, kreatywność, dokładność, komunikatywność, odporność na  stres, umiejętność pracy  w   zespole. 

 

Zgłoszenia  kandydatów powinny zawierać:

  1. zgłoszenie   do  konkursu   adresowane   do   Prezesa  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w   Kielcach  (na adres: Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  w   Kielcach, 25-366 Kielce, ul. Prosta 10) z  zaznaczeniem   sygnatury  konkursu, wraz   z   aktualnym  adresem i   numerem  telefonu  kontaktowego,
  2. życiorys uwzględniający  przebieg  pracy i  osiągnięcia  zawodowe,
  3. odpisy  lub  kserokopie (poświadczone   za   zgodność z  oryginałem) dokumentów (dyplomów, świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o odbytych  kursach  i  szkoleniach ) potwierdzających  posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe  kwalifikacje  i  osiągnięcia,
  4. oświadczenie, o posiadaniu   pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych,
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
  6. 1 aktualna fotografia zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

Osoby zainteresowane  powinny  złożyć  wymagane  dokumenty  bezpośrednio  w siedzibie Sądu (pok. 104 - Biuro  Podawcze  Sądu) lub  drogą  pocztową z powołaniem  się  na   sygnaturę  konkursu – nr: Prez./Os.- 1133-2/15 w  terminie  do dnia  20 lutego 2015r. na adres:   Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366  Kielce

W przypadku nadania dokumentów   drogą  pocztową   za  datę ich złożenia uważa się  datę  stempla pocztowego.

Kandydaci  spełniający wymogi  formalne  zostaną   powiadomieni o dopuszczeniu do  II etapu konkursu -praktyczny  sprawdzian  umiejętności do dnia 24 lutego 2015rnie później niż na 7  dni przed terminem  rozpoczęcia konkursu)-poprzez umieszczenie  listy  kandydatów  w  BIP (bip.kielce.wsa.gov.pl) oraz  na  tablicy  informacyjnej  Sądu. W ten sam  sposób będą  podawane inne informacje dotyczące konkursu.

Zgłoszenia  złożone  po terminie  lub  niekompletne  będą  odrzucone.

Oferty  odrzucone  zostaną zwrócone  kandydatom, po upływie 30  dni od  zakończenia postępowania konkursowego.

Konkurs składa się   z  trzech  etapów:

1. etapu  pierwszego -selekcji  wstępnej zgłoszeń kandydatów pod  kątem  spełnienia   wymogów formalnych przystąpienia   do  konkursu,

2. etapu  drugiego - rozwiązania  zadania  pisemnego oraz praktycznego  sprawdzenia  umiejętności,

3. etapu trzeciego - rozmowy  kwalifikacyjnej.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 041 34 05 423

Wiceprezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Kielcach

    Sędzia NSA Anna Żak