Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu

Kielce: Dostawa oprogramowania dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Numer ogłoszenia: 16017 - 2015; data zamieszczenia: 05.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach , ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3405200, faks 41 3405361.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kielce.wsa.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oprogramowania dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania: Microsoft Office Standard 2013 OLP NL Gov z możliwością downgrade do wersji Microsoft Office Standard 2010 - 80 szt. Zamawiający informuje, że przy dostawie oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji co oznacza , że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie odbierał oprogramowanie sukcesywnie w miarę potrzeb przy czym gwarantowana ilość oprogramowania, które zostaną odebrane to 30 szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kielce.wsa.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul.Prosta 10 25-366 Kielce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.02.2015 godzina 09:00, miejsce: ul.Prosta 10 25-366 Kielce Biuro Podawcze p.104.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ do pobrania: PDFSIWZ PN programy komp.pdf (312,71KB)

 

Kielce dnia 11.02.2015r.

Numer sprawy ZP-01/2015

Wykonawcy

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę oprogramowania dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego”- numer ZP-01/2015

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) że zm. zawiadamia się, że w dniu 10.02.2015r. wpłynęło pytanie  o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na dostawę oprogramowania dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, dotyczące:

 

Dotyczy: 7.2. Termin i miejsce wykonania przedmiotu  zamówienia,

Pytanie 1: ,, czy zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu dostawy oprogramowania od złożenia zamówienia z uwagi na fakt, że są to licencje imienne i czas przypisania ich do konta Zamawiającego jest niezależny od Wykonawcy a jedynie od osób przetwarzających zamówienia w Microsoft?”

 

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza przedłużenie dostarczenia oprogramowania w uzasadnionych przypadkach.

Dyrektor WSA w Kielcach

Leszek Dzierwa