Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Kielce: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
Numer ogłoszenia: 44849 - 2015; data zamieszczenia: 31.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach , ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3405200, faks 41 3405361.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kielce.wsa.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Realizacja zamówienia winna odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE)oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy . Wybrany Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego jako pełnomocnik umocowany stosownym pełnomocnictwem zleci na podstawie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, usługę dystrybucji energii elektrycznej na czas nieoznaczony. Zamawiający obecnie posiada zawarta umowę kompleksową z PGE na czas oznaczony do dnia 30.04.2015 r. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.05.2015 r. do 30.04.2019 zostało określone na podstawie 2014 r. i wynosi: Zasilanie podstawowe taryfa B23- 4 x 250,57 = 1 002,28 MWh. Zasilanie rezerwowe taryfa C21 - 4 x 14 = 56 kWh.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej wydaną przez Prezesa URE na sprzedaż energii elektrycznej

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca składa oświadczenie - załącznik nr 4

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca składa oświadczenie - załącznik nr 4

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca składa oświadczenie - załącznik nr 4

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca składa oświadczenie - załącznik nr 4

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kielce.wsa.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 25-366 Kielce ulica Prosta 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2015 godzina 09:00, miejsce: 25-366 Kielce ulica Prosta 10 Biuro Podawcze p. 104.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

link do SIWZ: PDFSIWZ z załącznikami (566,18KB)

załączniki edytowalne: ZIPzałączniki edytowalne.zip (36,99KB)

Informacja dla wykonawców nr 1: PDFInformacja dla Wykonawców nr 1.pdf (98,49KB)

Informacja dla wykonawców nr 2: PDFInformacja dla Wykonawców nr 2.pdf (86,31KB)

Informacja dla wykonawców nr 3: PDFInformacja dla Wykonawców nr 3.pdf (150,66KB)

Informacja dla wykonawców nr 4: PDFInformacja dla Wykonawców nr 4.pdf (151,19KB)