Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – II etap w budynku WSA w Kielcach przy ulicy Prostej 10 w Kielcach

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10, 25-366 Kielce ogłasza przetarg nieograniczony nr ZP -07/06 na:

„Rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego – II etap w budynku WSA w Kielcach przy ulicy Prostej 10 w Kielcach”

Przedmiot zamówienia oznaczono wg Wspólnego słownik CPV:  29816100-3
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej:  http://www.kielce.wsa.gov.pl/ftp/SIWZ_ZP_07_06.zip
 
Zamówienie  do 60.000 euro
• przystępujący do przetargu musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy  z 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych;  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wskazanie, wskazanie kto będzie kierownikiem budowy - należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane w zakresie elektrycznym i aktualne Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 50% wartości brutto złożonej oferty cenowej środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w tej samej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie uzna informacji w której bank nie określi konkretnej kwoty, polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej jak kwota brutto określona w  złożonej ofercie cenowej, wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem minimum dwóch dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; - za odpowiadające pod względem rodzaju i wartości zamawiający uzna roboty związane z budową monitoringu wizyjnego o wartości nie mniejszej od kwoty brutto złożonej oferty.
• zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
• zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych;
• w postępowaniu zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium;
• Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 305.
 
• kryterium oceny: najniższa cena.
• termin wykonania:   20 dni od daty podpisania umowy.
• Oferty można składać do dnia 17.11.2006 r, godz. 10:00 w Biurze Podawczym nr 103 .
W wyniku prowadzonego postępowania Zamawiający nie przewiduje : zawarcia umowy ramowej ,ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz prowadzenia aukcji elektronicznej.
------------------------------------------------------------------
Informacja dotycząca zapytania do SIWZ z dnia 14.11.2006
Stosownie do zapisu art. 38 ust. 2 Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Do Zamawijającego wpłyneło zapytane o następującej treści:
"Prosimy o uściślenie punktu 8 SIWZ i paragrafu 17 ust 1 w zał. nr 5 - projektu Umowy dot. przejęcia gwarancji na istniejący system monitorungu CCTV."
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami par. 17 ust. 1 projektu umowy zał. nr 5 do SIWZ Zamawijący informuje, iż Wykonawca, któremu udzielane zostanie zamówienie publiczne jest zobowiązany do przyjęcia gwarancji na cały system monitoringu na 48 miesięcy.