Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta stażysty-docelowo informatyka.

Sygnatura konkursu: Prez./Os.-1133- 7/15

 

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

ogłasza z dniem 12 maja 2015r. nabór kandydatów

na stanowisko referenta stażysty- (docelowo informatyka)

Ilość wolnych miejsc pracy- 1 etat.

 

                Konkurs na stanowisko referenta stażysty (docelowo informatyka) odbędzie się w dniu 8 czerwca 2015r. o godz. 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10.

Kandydat na stanowisko referenta stażysty-docelowo informatyka powinien spełniać wymagania określone w art.3a ustawy z dnia 18 grudnia 1998r.o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2011r. Nr.109, poz.639 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 72,poz.384).

 

Wymagania konieczne:

1. wykształcenie wyższe - preferowane wykształcenie wyższe informatyczne

2. minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku informatyka (administratora sieci komputerowych, administratora systemu informatycznego)

3. praktyczna znajomość sieci komputerowych LAN, wiedza z zakresu umiejętności
 administrowania siecią komputerową opartą na przełącznikach sieciowych firm: CISCO, D-Link

4. znajomość systemów operacyjnych: Linux CentOS, Microsoft Windows Serwer 2003-2012, Microsoft Windows 7

5. praktyczna znajomość działania środowiska Active Directory

6. praktyczna znajomość systemu bazodanowego Microsoft SQL Serwer

7. praktyczna znajomość aplikacji Microsoft Office 2010, 2013

8. znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie dotyczącym obowiązków administratora systemów informatycznych

9. praktyczna znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego oraz jego serwisowania

10. znajomość języka angielskiego na poziomie posługiwania się dokumentacją techniczną

11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

12. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

13. nieposzlakowana opinia

14. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

15. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 

Wymagania preferowane:

 1. znajomość systemów informatycznych i oprogramowania funkcjonującego w jednostkach organizacyjnych sądownictwa,

 2. zdolność analitycznego myślenia,

 3. samodzielność,systematyczność, kreatywność, dokładność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

 

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

  1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, 25-366 Kielce, ul. Prosta 10) z zaznaczeniem sygnatury konkursu, wraz z aktualnym adresem i numerem telefonu kontaktowego,
  2. życiorys uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe,
  3. odpisy lub kserokopie (poświadczone za zgodność z oryginałem) dokumentów (dyplomów, świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach) potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia,
  4. oświadczenie, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
  6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  8. 1 aktualna fotografia zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 

Osoby zainteresowane powinny złożyć wymagane dokumenty bezpośrednio w siedzibie Sądu (pok.104-Biuro Podawcze Sądu) lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę konkursu – nr: Prez./Os.- 1133-7/15 w terminie do dnia 28 maja 2015r. na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10, 25-366 Kielce.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do II etapu konkursu - praktyczny sprawdzian umiejętności - do dnia 29 maja 2015r. (nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu) - poprzez umieszczenie listy kandydatów w BIP (bip.kielce.wsa.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej Sądu. W ten sam sposób będą podawane inne informacje dotyczące konkursu. Zgłoszenia złożone po terminie lub niekompletne będą odrzucone.

Oferty odrzucone zostaną zwrócone kandydatom, po upływie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

1. etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2. etapu drugiego - rozwiązania zadania pisemnego oraz praktycznego sprawdzenia umiejętności,

3. etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 041 34 05 423

 

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Kielcach

 Sędzia NSA Anna Żak