Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://kielce.wsa.gov.pl/223/110/linki-do-przetargow.html


Ogłoszenie nr 338543 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.

Kielce: „USŁUGI POCZTOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ŚWIADCZONE NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 26000699800000, ul. ul. Prosta  10, 25366   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 405 200, e-mail , faks 413 405 361.
Adres strony internetowej (URL): http://kielce.wsa.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sąd

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://kielce.wsa.gov.pl/223/110/linki-do-przetargow.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://kielce.wsa.gov.pl/223/110/linki-do-przetargow.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Dokumenty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „USŁUGI POCZTOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ŚWIADCZONE NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH”
Numer referencyjny: ZP-01/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby WSA w Kielcach w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U z 2016 poz. 1113 z póź. zm.) wraz z usługą odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego z dokumentami nadawczymi. a) Zamawiający zwraca uwagę, iż szacunkowo 90% przesyłek będzie nadawane zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm. )- regulującą tryb doręczania pism nadawanych w postępowaniu administracyjnym, ustawą dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z póź. zm..)- regulującą tryb doręczania pism nadawanych w postępowaniu cywilnym, oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. b) Zamawiający informuje, że nadawane przesyłki, w trybie określonym w pkt. a) będzie nadawał z potwierdzeniem odbioru właściwym dla tych przesyłek. Zamawiający nie będzie tworzył dla tych przesyłek odrębnego wykazu. c) opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki w zakresie świadczenia usług pocztowych zawarte są w postanowieniach do umowy stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. d) Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych pozycji przesyłek, wyszczególnionych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ, mają charakter szacunkowy, przyjęty w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Określone rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług, mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. e) Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia innych usług pocztowych w zakresie przesyłek nie wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym. Podstawą rozliczeń będą wtedy ceny zawarte w dacie przyjęcia przesyłek w cenniku opłat obowiązującym u Wykonawcy. f) Rozliczanie za świadczone usługi pocztowe uiszczane będzie z „dołu”. Należy przez to rozumieć opłatę w całości wniesioną przez Zamawiającego, bezgotówkowo, poprzez polecenie przelewu w terminie późniejszym. Zamawiający będzie umieszczał na przesyłce listowej oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci nadruku, napisu lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą, umożliwiające identyfikację umowy, na podstawie której są świadczone usługi pocztowe. g) Zamawiający zastrzega sobie, prawo osobistego dostarczania przesyłek do wskazanej przez Wykonawcę placówki nadawczej, znajdującej się w odległości nie większej niż 1 km od siedziby Zamawiającego przy ulicy Prostej 10 w Kielcach, czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 20:00, oznakowanej w sposób widoczny szyldem, nazwą lub logo Wykonawcy. Placówka nadawcza ma obowiązek przyjąć przesyłki i nadać je w dniu ich dostarczenia. h) Wykonawca przy realizowaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922.) i) DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA - tzw. KLAUZULA SPOŁECZNA i)1. Z uwagi na konieczność zapewnienia najwyższego standardu dbałości o przestrzeganie przepisów prawa, w zakresie doręczania i wydawania przesyłek, wymagającego stałego nadzoru oraz oceniając, że ilość osób zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia na podstawie stosunku pracy, zwłaszcza w zakresie doręczania i wydawania przesyłek, daje większą rękojmię skutecznego doręczenia przesyłek osobom uprawnionym do ich odbioru, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 29 ust. 3a w zw. z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, że realizacja przedmiotu zamówienia, w tym zakresie będzie wykonywana przez osoby zatrudnione w placówkach zlokalizowanych na terenie miasta Kielc na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z uwzględnieniem personelu podwykonawców i samych podwykonawców. i)2. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić wszystkim osobom, którym zostanie powierzone wykonywanie przedmiotu zamówienia w zakresie doręczania i wydawania przesyłek, w tym również personelowi podwykonawców i samym podwykonawcom, szkolenia zapewniające należyte wykonywanie przez te osoby powierzonych im obowiązków, w szczególności w zakresie obowiązku dwukrotnego awizowania przesyłki oraz przechowywać dokumentację dotyczącą realizowania tego zobowiązania. i)3. Wykonawca, dla zapewnienia kontroli realizacji wymagania, o którym mowa w pkt a oraz 2) powyżej, będzie zobowiązany przedstawiać na każde wezwanie Zamawiającego dokumentację dotyczącą spełniania tych wymogów, a w razie uchybienia swojemu zobowiązaniu, będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej. J) Wymaga się aby wszystkie tj. punkty odbioru awizowanych, a niedoręczonych przesyłek muszą posiadać adres, spełniać wymogi gwarantujące zabezpieczenie i ochronę danych osobowych oraz zawartych w przesyłkach informacji, spełniać wymogi Prawa pocztowego. Miejsce dedykowane do obsługi odbioru przesyłek pocztowych winno być w pomieszczeniu zamkniętym, ogrzewanym, chroniącym przed deszczem i chłodem odbierającego przesyłkę oraz by były oznakowane w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy, jednocześnie wskazującym na jednostkę Wykonawcy. Zamawiający wyklucza prowadzenie w placówkach oddawczo-awizacyjnych innej działalności gospodarczej, która mogłaby powodować uszkodzenie przesyłek pocztowych, bądź wpływać na jakość świadczonej usługi i komfort. W związku z powyższym wyklucza się placówki w których prowadzona działalność może kolidować z powagą korespondencji pism urzędowych.

II.5) Główny kod CPV: 64110000-0
Dodatkowe kody CPV:64112000-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 100 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do przedmiotu niniejszego zamówienia, 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt. 6.1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia. 6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt. 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt. 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2019


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na potwierdzenie tego warunku należy złożyć kserokopię wpisu do rejestru operatorów pocztowych wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (Dz.U z 2016 poz. 1113 z póź. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymogów wystarczającym jest złożone oświadczenie wraz z ofertą.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie: wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi, które polegały na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, o wartości min. 200 000,00 zł brutto każda. UWAGA: W przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać doświadczenie w taki sposób, iż jeden Wykonawca musi wykazać się pełnym doświadczeniem w zakresie realizacji 2 usług polegających na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, o wartości min. 200 000,00 zł brutto każda. b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz o dysponowaniu min. 10 placówkami oddawczo - awizacyjnymi zlokalizowanymi na terenie miasta Kielce wraz z informacją o podstawie do dysponowania. Wszystkie placówki oddawczo-awizacyjne tj. punkty odbioru awizowanych, a niedoręczonych przesyłek muszą posiadać adres i telefon, spełniać wymogi gwarantujące zabezpieczenie i ochronę danych osobowych oraz zawartych w przesyłkach informacji, spełniać wymogi Prawa pocztowego. Miejsce dedykowane do obsługi odbioru przesyłek pocztowych winno być w pomieszczeniu zamkniętym, ogrzewanym, chroniącym przed deszczem i chłodem odbierającego przesyłkę oraz oznakowane w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy, jednocześnie wskazującym na jednostkę Wykonawcy. Zamawiający wyklucza prowadzenie w placówkach oddawczo-awizacyjnych innej działalności gospodarczej, która mogłaby powodować uszkodzenie przesyłek pocztowych, bądź wpływać na jakość świadczonej usługi i komfort. W związku z powyższym wyklucza się placówki w których prowadzona działalność może kolidować z powagą korespondencji pism urzędowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy i w tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie; a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2015 r. poz. 233); - wymagany dokument na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; b) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków - wymagany dokument na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji; zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji- zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Kolejnym wymaganym dokumentem na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji o której mowa w pkt. b) jest; oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) e) W odniesieniu do przywołanego art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Zamawiający informuje, że wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych - na potwierdzenie wymaganym dokumentem jest złożone oświadczenie wraz z ofertą 9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, c) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. c) stosuje się odpowiednio.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia; 9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Na potwierdzenie tego warunku należy złożyć kserokopię wpisu do rejestru operatorów pocztowych wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (Dz.U z 2016 poz. 1113 z póź. zm.). 9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej; a) wykonanych usług Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie: wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi, które polegały na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, o wartości min. 200 000,00 zł brutto każda. UWAGA: W przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać doświadczenie w taki sposób, iż jeden Wykonawca musi wykazać się pełnym doświadczeniem w zakresie realizacji 2 usług polegających na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, o wartości min. 200 000,00 zł brutto każda. b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz o dysponowaniu min. 10 placówkami oddawczo - awizacyjnymi zlokalizowanymi na terenie miasta Kielce wraz z informacją o podstawie do dysponowania. Wszystkie placówki oddawczo-awizacyjne tj. punkty odbioru awizowanych, a niedoręczonych przesyłek muszą posiadać adres i telefon, spełniać wymogi gwarantujące zabezpieczenie i ochronę danych osobowych oraz zawartych w przesyłkach informacji, spełniać wymogi Prawa pocztowego. Miejsce dedykowane do obsługi odbioru przesyłek pocztowych winno być w pomieszczeniu zamkniętym, ogrzewanym, chroniącym przed deszczem i chłodem odbierającego przesyłkę oraz oznakowane w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy, jednocześnie wskazującym na jednostkę Wykonawcy. Zamawiający wyklucza prowadzenie w placówkach oddawczo-awizacyjnych innej działalności gospodarczej, która mogłaby powodować uszkodzenie przesyłek pocztowych, bądź wpływać na jakość świadczonej usługi i komfort. W związku z powyższym wyklucza się placówki w których prowadzona działalność może kolidować z powagą korespondencji pism urzędowych. 9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymogów wystarczającym jest złożone oświadczenie wraz z ofertą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60

Kryterium społeczne - ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę

25

Ilość placówek

15


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/11/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

załączniki:

ZIPprzetarg Zp-01.2016.zip (5,37MB)

 

 

Kielce, 14.11.2016 r.

 

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

„USŁUGI POCZTOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ŚWIADCZONE NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

 

Pytanie 1

Zamawiający w treści   przedmiotu  zamówienia w punkcie II.4) podpunkt g) zastrzega sobie prawo osobistego  dostarczania przesyłek do wskazanej przez Wykonawcę placówki nadawczej, znajdującej się w odległości nie większej niż 1 km od siedziby Zamawiającego , czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 20:00 – Wykonawca informuje, iż posiada placówki pocztowe  zlokalizowane na terenie miasta Kielce które są ogólnodostępne  w różnych przedziałach czasowych , w związku z tym Zamawiający nie jest ograniczony dostępnością do usług i ma zagwarantowaną dostępność do placówek  na terenie Kielce nie tylko do 20.00, ale również całodobowo.

W związku z powyższym Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu z przedmiotu zamówienie, jak i z  Opisu przedmiotu zamówienia punkt 6 i 7 jak również ze SIWZ dotyczącego odległości placówki
„1 km od siedziby Zamawiającego”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na całkowite wykreślenie, gdyż nie jest wykluczony odbiór i nadawanie osobiste przesyłek w palcówce Wykonawcy.  Biorąc pod uwagę specyfikę rynku rozszerza odległość do 3 km oraz  godziny pracy placówki do godziny 15:00.

 

Pytanie 2

Zamawiający w treści  Opis  przedmiotu  zamówienia w punkcie 14– wskazuje godziny doręczania przesyłek przychodzących do Zamawiającego. Wykonawca informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo Pocztowe art. 46 ust.2 pkt. 5 zobowiązany jest do doręczania przesyłek co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jednocześnie Wykonawca informuje, że zobowiązanie operatora wyznaczonego do doręczania przesyłek w określonych godzinach w istotny sposób narusza zapisy ustawy Prawo Pocztowe art. 46 ust. 2 pkt. 1, który obliguje go do świadczenia usług powszechnych w sposób jednolity w porównywalnych warunkach. Ponadto, doręczanie korespondencji do Zamawiającego nie jest przedmiotem postępowania, a obowiązkiem ustawowym Wykonawcy jako operatora wyznaczonego i dotyczy przesyłek nadanych za jego pośrednictwem. Dodatkowo zwracamy uwagę, że doręczenie przesyłki jest konsekwencją umowy zawartej z Nadawcą w chwili jej nadania, natomiast Zamawiający występuje w tym wypadku w roli adresata i nie jest stroną umowy o nadawanie.

Wobec powyższego Wykonawca prosi o rezygnację z zapisu  dotyczącego określania konkretnych godzin doręczania przesyłek nadchodzących do Zamawiającego, gdyż nie stanowi to przedmiotu postępowania zarówno z SIWZ jak i z istotnych postanowień umowy.

Odp. . Zamawiający modyfikuje pkt. 14  OPZ -    Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi doręczenia przesyłek, zwrotnego potwierdzenia odbioru i zwrotów niedoręczonych przesyłek pocztowych do  siedziby Zamawiającego, w  dni robocze  w godzinach 8:00 - 15:00,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 

Pytanie 3

Zamawiający w treści  Opis  przedmiotu  zamówienia w punkcie 13 wymaga aby Wykonawca informował Zamawiającego o dodatkowych dnia  pracujących . Wykonawca prosi o wykreślenie powyższego zapisu ze względu na fakt iż Wykonawca świadczy odbiór korespondencji w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Odp. Zamawiający wykreśla pkt. 13

Pytanie 4

Zamawiający w SIWZ  punkcie 3.1. i) wskazał wymaganie podania ilości osób zatrudnionych  
w placówkach zlokalizowanych na terenie miasta Kielce na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – według Wykonawcy powyższe wymaganie jest nieproporcjonalne, a przede wszystkim nieuzasadnione potrzebami Zamawiającego.

Opisując przedmiot zamówienia, w tym również obowiązek wynikający z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający nie może w sposób nieuzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia oraz swoimi obiektywnymi potrzebami ograniczać kręgu potencjalnych wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, a tym samym uniemożliwić złożenie oferty.

Postawienie ww. wymogu, jest nadmierne i niepotrzebne, gdyż eliminuje z udziału w postępowaniu wykonawcę, który jest w stanie należycie wykonać zamówienia.

Zamawiający powinien wprowadzić do umowy zapis, w którym przewidzi zobowiązanie wykonawcy do wykonywania opisanych przez zamawiającego czynności pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, a nie decydować o systemie zmianowym czy wymiarze czasu pracy bądź etatu.

W związku z powyższym wyjaśnieniem Wykonawca wnioskuje o rozważenie zmiany zapisu kryterium społecznego poprzez ustanowienie w nim rzeczywistej liczby pracowników na umowę o pracę

 - Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej wykonawcy na umowę o pracę,  według stanu na 30.09.2016 r. 

W związku z powyższym Wykonawca wnosi również  o usunięcie zapisu z istotnych postanowień umowy z punkty I podpunkty  3,4,5,6.

 

Odp. Zamawiający modyfikuje pkt.  i)1. SIWZ – po modyfikacji przyjmuje brzmienie -   Z uwagi na konieczność zapewnienia najwyższego standardu dbałości o przestrzeganie przepisów prawa, w zakresie doręczania i wydawania przesyłek  w zakresie doręczania i wydawania przesyłek, dający rękojmię skutecznego doręczenia przesyłek osobom uprawnionym do ich odbioru, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 29 ust. 3a w zw. z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, że realizacja przedmiotu zamówienia, w tym zakresie będzie wykonywana przez  osoby zatrudnione w placówkach zlokalizowanych na terenie miasta Kielc na umowę o pracę z uwzględnieniem personelu podwykonawców i samych podwykonawców.

Ponadto w zakresie kontroli Zamawiający informuje, że wymaga w zakresie kontroli zatrudnienia osób na umowę o pracę jedynie złożenia oświadczenia od Wykonawcy w tym zakresie.

 

Pytanie 5

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w  SIWZ  punkcie 3.1. i) 2 oraz i) 3   wskazuje,  iż wykonawca któremu zostanie powierzone wykonanie przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń pracowników biorących udział w realizacji zamówienia – zakres szkoleń miałby obejmować obowiązek dwukrotnego  awizowania przesyłki jak również pozostałym czynnością w zakresie doręczania i wydawania przesyłek nadawanych przez Zamawiającego.

 

Zamawiający wskazuje również że wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie zamawiającego przedstawić dokumentację dotyczącą spełnienia tego wymogu, a w razie uchybienia Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej.

Wykonawca informuje iż posiada przepisy wewnętrzne  regulujące kwestię  doręczania i wydawania przesyłek nadawanych w postępowaniach sądowych (postępowanie cywilne i karne) jak również
w postępowaniu administracyjnym i podatkowym.

Pracownicy znają również przepisy ogólnie obowiązujące w zakresie doręczania i wydawania przesyłek sądowych.

W związku z powyższym umieszczenie wskazanych zapisów jest nieuzasadnione potrzebami Zamawiającego, prosimy o wykreślenie powyższych zapisów z SIWZ jak i z istotnych postanowień umowy.

 

Odp. Zamawiający usuwa zapis w pkt. wskazanych.

 

Pytanie 6

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w  Istotnych postanowieniach umowy punkt 18 określił iż w sytuacji podpisania umowy po 2 stycznia 2017 termin realizacji przedmiotu umowy rozpoczyna  się
z dniem podpisania umowy. Wykonawca wnioskuje o rozróżnienie dnia podpisania umowy od dnia jej obowiązywania. Ze względów operacyjnych Wykonawca potrzebuje co najmniej 2-3 dni roboczych na prawidłowe wdrożenie umowy i jej realizację. 

 

Odp. Zamawiający będzie wymagał rozpoczęcia świadczenia w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy jeżeli zawarcie nastąpi po 2 stycznia 2017 r.

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Zmianie ulega pkt. 19.4, 20.1 oraz 21.1 SIWZ. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 17.11.2016 r., godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

 

Ogłoszenie nr 342126 - 2016 z dnia 2016-11-14 r.

Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 338543-2016
Data: 08/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 26000699800000, ul. ul. Prosta  10, 25366   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 405 200, e-mail dominik@kielce.wsa.gov.pl, faks 413 405 361.
Adres strony internetowej (url): http://kielce.wsa.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby WSA w Kielcach w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U z 2016 poz. 1113 z póź. zm.) wraz z usługą odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego z dokumentami nadawczymi. a) Zamawiający zwraca uwagę, iż szacunkowo 90% przesyłek będzie nadawane zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm. )- regulującą tryb doręczania pism nadawanych w postępowaniu administracyjnym, ustawą dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z póź. zm..)- regulującą tryb doręczania pism nadawanych w postępowaniu cywilnym, oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. b) Zamawiający informuje, że nadawane przesyłki, w trybie określonym w pkt. a) będzie nadawał z potwierdzeniem odbioru właściwym dla tych przesyłek. Zamawiający nie będzie tworzył dla tych przesyłek odrębnego wykazu. c) opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki w zakresie świadczenia usług pocztowych zawarte są w postanowieniach do umowy stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. d) Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych pozycji przesyłek, wyszczególnionych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ, mają charakter szacunkowy, przyjęty w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Określone rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług, mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. e) Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia innych usług pocztowych w zakresie przesyłek nie wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym. Podstawą rozliczeń będą wtedy ceny zawarte w dacie przyjęcia przesyłek w cenniku opłat obowiązującym u Wykonawcy. f) Rozliczanie za świadczone usługi pocztowe uiszczane będzie z „dołu”. Należy przez to rozumieć opłatę w całości wniesioną przez Zamawiającego, bezgotówkowo, poprzez polecenie przelewu w terminie późniejszym. Zamawiający będzie umieszczał na przesyłce listowej oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci nadruku, napisu lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą, umożliwiające identyfikację umowy, na podstawie której są świadczone usługi pocztowe. g) Zamawiający zastrzega sobie, prawo osobistego dostarczania przesyłek do wskazanej przez Wykonawcę placówki nadawczej, znajdującej się w odległości nie większej niż 1 km od siedziby Zamawiającego przy ulicy Prostej 10 w Kielcach, czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 20:00, oznakowanej w sposób widoczny szyldem, nazwą lub logo Wykonawcy. Placówka nadawcza ma obowiązek przyjąć przesyłki i nadać je w dniu ich dostarczenia. h) Wykonawca przy realizowaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922.) i) DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA - tzw. KLAUZULA SPOŁECZNA i)1. Z uwagi na konieczność zapewnienia najwyższego standardu dbałości o przestrzeganie przepisów prawa, w zakresie doręczania i wydawania przesyłek, wymagającego stałego nadzoru oraz oceniając, że ilość osób zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia na podstawie stosunku pracy, zwłaszcza w zakresie doręczania i wydawania przesyłek, daje większą rękojmię skutecznego doręczenia przesyłek osobom uprawnionym do ich odbioru, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 29 ust. 3a w zw. z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, że realizacja przedmiotu zamówienia, w tym zakresie będzie wykonywana przez osoby zatrudnione w placówkach zlokalizowanych na terenie miasta Kielc na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z uwzględnieniem personelu podwykonawców i samych podwykonawców. i)2. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić wszystkim osobom, którym zostanie powierzone wykonywanie przedmiotu zamówienia w zakresie doręczania i wydawania przesyłek, w tym również personelowi podwykonawców i samym podwykonawcom, szkolenia zapewniające należyte wykonywanie przez te osoby powierzonych im obowiązków, w szczególności w zakresie obowiązku dwukrotnego awizowania przesyłki oraz przechowywać dokumentację dotyczącą realizowania tego zobowiązania. i)3. Wykonawca, dla zapewnienia kontroli realizacji wymagania, o którym mowa w pkt a oraz 2) powyżej, będzie zobowiązany przedstawiać na każde wezwanie Zamawiającego dokumentację dotyczącą spełniania tych wymogów, a w razie uchybienia swojemu zobowiązaniu, będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej. J) Wymaga się aby wszystkie tj. punkty odbioru awizowanych, a niedoręczonych przesyłek muszą posiadać adres, spełniać wymogi gwarantujące zabezpieczenie i ochronę danych osobowych oraz zawartych w przesyłkach informacji, spełniać wymogi Prawa pocztowego. Miejsce dedykowane do obsługi odbioru przesyłek pocztowych winno być w pomieszczeniu zamkniętym, ogrzewanym, chroniącym przed deszczem i chłodem odbierającego przesyłkę oraz by były oznakowane w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy, jednocześnie wskazującym na jednostkę Wykonawcy. Zamawiający wyklucza prowadzenie w placówkach oddawczo-awizacyjnych innej działalności gospodarczej, która mogłaby powodować uszkodzenie przesyłek pocztowych, bądź wpływać na jakość świadczonej usługi i komfort. W związku z powyższym wyklucza się placówki w których prowadzona działalność może kolidować z powagą korespondencji pism urzędowych.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby WSA w Kielcach w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U z 2016 poz. 1113 z póź. zm.) wraz z usługą odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego z dokumentami nadawczymi. a) Zamawiający zwraca uwagę, iż szacunkowo 90% przesyłek będzie nadawane zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm. )- regulującą tryb doręczania pism nadawanych w postępowaniu administracyjnym, ustawą dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z póź. zm..)- regulującą tryb doręczania pism nadawanych w postępowaniu cywilnym, oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. b) Zamawiający informuje, że nadawane przesyłki, w trybie określonym w pkt. a) będzie nadawał z potwierdzeniem odbioru właściwym dla tych przesyłek. Zamawiający nie będzie tworzył dla tych przesyłek odrębnego wykazu. c) opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki w zakresie świadczenia usług pocztowych zawarte są w postanowieniach do umowy stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. d) Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych pozycji przesyłek, wyszczególnionych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ, mają charakter szacunkowy, przyjęty w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Określone rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług, mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. e) Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia innych usług pocztowych w zakresie przesyłek nie wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym. Podstawą rozliczeń będą wtedy ceny zawarte w dacie przyjęcia przesyłek w cenniku opłat obowiązującym u Wykonawcy. f) Rozliczanie za świadczone usługi pocztowe uiszczane będzie z „dołu”. Należy przez to rozumieć opłatę w całości wniesioną przez Zamawiającego, bezgotówkowo, poprzez polecenie przelewu w terminie późniejszym. Zamawiający będzie umieszczał na przesyłce listowej oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci nadruku, napisu lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą, umożliwiające identyfikację umowy, na podstawie której są świadczone usługi pocztowe. g) Zamawiający zastrzega sobie, prawo osobistego dostarczania przesyłek do wskazanej przez Wykonawcę placówki nadawczej, znajdującej się w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego przy ulicy Prostej 10 w Kielcach, czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 15:00, oznakowanej w sposób widoczny szyldem, nazwą lub logo Wykonawcy. Placówka nadawcza ma obowiązek przyjąć przesyłki i nadać je w dniu ich dostarczenia. h) Wykonawca przy realizowaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922.) i) DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA - tzw. KLAUZULA SPOŁECZNA I)1. Z uwagi na konieczność zapewnienia najwyższego standardu dbałości o przestrzeganie przepisów prawa, w zakresie doręczania i wydawania przesyłek w zakresie doręczania i wydawania przesyłek, dający rękojmię skutecznego doręczenia przesyłek osobom uprawnionym do ich odbioru, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 29 ust. 3a w zw. z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, że realizacja przedmiotu zamówienia, w tym zakresie będzie wykonywana przez osoby zatrudnione w placówkach zlokalizowanych na terenie miasta Kielc na umowę o pracę z uwzględnieniem personelu podwykonawców i samych podwykonawców. J) Wymaga się aby wszystkie tj. punkty odbioru awizowanych, a niedoręczonych przesyłek muszą posiadać adres, spełniać wymogi gwarantujące zabezpieczenie i ochronę danych osobowych oraz zawartych w przesyłkach informacji, spełniać wymogi Prawa pocztowego. Miejsce dedykowane do obsługi odbioru przesyłek pocztowych winno być w pomieszczeniu zamkniętym, ogrzewanym, chroniącym przed deszczem i chłodem odbierającego przesyłkę oraz by były oznakowane w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy, jednocześnie wskazującym na jednostkę Wykonawcy. Zamawiający wyklucza prowadzenie w placówkach oddawczo-awizacyjnych innej działalności gospodarczej, która mogłaby powodować uszkodzenie przesyłek pocztowych, bądź wpływać na jakość świadczonej usługi i komfort. W związku z powyższym wyklucza się placówki w których prowadzona działalność może kolidować z powagą korespondencji pism urzędowych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 16/11/2016, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 17/11/2016, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

         


       Kielce,17.11.2016

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Ul. Prosta 10, 25-366 Kielce

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-01/2016 w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym świadczonych na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

 

                                               INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach działając zgodnie z art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r.poz.2164 z póź.zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-01/2016 w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym świadczonych na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
400 000,00zł.

2. Ofertę złożyli:

 a) Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Pion Sprzedaży Klienta  Biznesowego Rejon Sprzedaży Kielce, Plac Niepodległości 2,25-001 Kielce

cena oferty: 390 613,23zł.

termin wykonania: od 01.01.2017r. do 31.12.2019r.

warunki płatności: w  terminie 14 dni od daty wystawienia prawidłowo wystawionej faktury

Biorąc pod uwagę, że wpłynęła 1 oferta Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

 

Kielce,18.11.2016

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Ul. Prosta 10, 25-366 Kielce

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-01/2016 w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym świadczonych na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

 

                                               Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach działając zgodnie z art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r.poz.2164 z póź.zm.), przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-01/2016 w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym świadczonych na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

1.Najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Pion Sprzedaży Klienta      Biznesowego      Rejon Sprzedaży Kielce, Plac Niepodległości 2,25-001 Kielce

cena oferty: 390 613,23zł.

Oferta otrzymała 100 pkt.

 Kryteria oceny :

-cena brutto: 60pkt.

-kryterium społeczne (ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę: 25 pkt.

-ilość placówek: 15 pkt.