Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
 
 
Ogłoszenie nr 358570 - 2016 z dnia 2016-12-05 r.
Kielce: USŁUGI POCZTOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ŚWIADCZONE NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 338543 - 2016
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 342126 - 2016
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 26000699800000, ul. ul. Prosta  10, 25366   Kielce, państwo Polska, woj. świętokrzyskie, tel. 413 405 200, faks 413 405 361, e-mail dominik@kielce.wsa.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): kielce.wsa.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USŁUGI POCZTOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ŚWIADCZONE NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP-01/2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby WSA w Kielcach w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U z 2016 poz. 1113 z póź. zm.) wraz z usługą odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego z dokumentami nadawczymi. a) Zamawiający zwraca uwagę, iż szacunkowo 90% przesyłek będzie nadawane zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm. )- regulującą tryb doręczania pism nadawanych w postępowaniu administracyjnym, ustawą dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z póź. zm..)- regulującą tryb doręczania pism nadawanych w postępowaniu cywilnym, oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. b) Zamawiający informuje, że nadawane przesyłki, w trybie określonym w pkt. a) będzie nadawał z potwierdzeniem odbioru właściwym dla tych przesyłek. Zamawiający nie będzie tworzył dla tych przesyłek odrębnego wykazu. c) opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki w zakresie świadczenia usług pocztowych zawarte są w postanowieniach do umowy stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. d) Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych pozycji przesyłek, wyszczególnionych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ, mają charakter szacunkowy, przyjęty w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Określone rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług, mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. e) Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia innych usług pocztowych w zakresie przesyłek nie wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym. Podstawą rozliczeń będą wtedy ceny zawarte w dacie przyjęcia przesyłek w cenniku opłat obowiązującym u Wykonawcy. f) Rozliczanie za świadczone usługi pocztowe uiszczane będzie z „dołu”. Należy przez to rozumieć opłatę w całości wniesioną przez Zamawiającego, bezgotówkowo, poprzez polecenie przelewu w terminie późniejszym. Zamawiający będzie umieszczał na przesyłce listowej oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci nadruku, napisu lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą, umożliwiające identyfikację umowy, na podstawie której są świadczone usługi pocztowe. g) Zamawiający zastrzega sobie, prawo osobistego dostarczania przesyłek do wskazanej przez Wykonawcę placówki nadawczej, znajdującej się w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego przy ulicy Prostej 10 w Kielcach, czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 15:00, oznakowanej w sposób widoczny szyldem, nazwą lub logo Wykonawcy. Placówka nadawcza ma obowiązek przyjąć przesyłki i nadać je w dniu ich dostarczenia. h) Wykonawca przy realizowaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922.) i) DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA - tzw. KLAUZULA SPOŁECZNA I)1. Z uwagi na konieczność zapewnienia najwyższego standardu dbałości o przestrzeganie przepisów prawa, w zakresie doręczania i wydawania przesyłek w zakresie doręczania i wydawania przesyłek, dający rękojmię skutecznego doręczenia przesyłek osobom uprawnionym do ich odbioru, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 29 ust. 3a w zw. z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, że realizacja przedmiotu zamówienia, w tym zakresie będzie wykonywana przez osoby zatrudnione w placówkach zlokalizowanych na terenie miasta Kielc na umowę o pracę z uwzględnieniem personelu podwykonawców i samych podwykonawców. J) Wymaga się aby wszystkie tj. punkty odbioru awizowanych, a niedoręczonych przesyłek muszą posiadać adres, spełniać wymogi gwarantujące zabezpieczenie i ochronę danych osobowych oraz zawartych w przesyłkach informacji, spełniać wymogi Prawa pocztowego. Miejsce dedykowane do obsługi odbioru przesyłek pocztowych winno być w pomieszczeniu zamkniętym, ogrzewanym, chroniącym przed deszczem i chłodem odbierającego przesyłkę oraz by były oznakowane w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy, jednocześnie wskazującym na jednostkę Wykonawcy. Zamawiający wyklucza prowadzenie w placówkach oddawczo-awizacyjnych innej działalności gospodarczej, która mogłaby powodować uszkodzenie przesyłek pocztowych, bądź wpływać na jakość świadczonej usługi i komfort. W związku z powyższym wyklucza się placówki w których prowadzona działalność może kolidować z powagą korespondencji pism urzędowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 64110000-0
Dodatkowe kody CPV: 64112000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT389328.70
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Poczta Polska Spółka Akcyjna,  marzena.kapel@poczta-polska.pl,  Rodziny Hiszpańskich 8,  00-940,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 390613.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 390613.23
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 390613.23
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 
 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki