Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłata skarbowa

Zasady uiszczania opłat skarbowych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.2023.2111.) opłacie skarbowej podlega m.in. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w postępowaniu sądowym. Regulacja ta dotyczy również spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne.

 1. stosownie do pkt. IV wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy, złożenie dokumentu pełnomocnictwa (prokury), lub jego odpisu, wypisu lub kopii pociąga za sobą obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych.
 2. w myśl art. 8 ust. 1 ustawy zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek. Wyłączono możliwość zapłaty poprzez naklejenie znaków opłaty na dokumentach pełnomocnictw procesowych. Nie ma także możliwości uiszczenia opłaty skarbowej w kasie WSA. 
 3. zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy organem podatkowym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii. Mając na uwadze położenie siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach organem właściwym w sprawach opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) procesowych składanych przed tym sądem jest Prezydent Miasta Kielce. Opłat skarbowych można dokonywać:

 

w formie bezgotówkowej przelewem  na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Kielce

25-303 Kielce, ul. Rynek 1

ING Bank Śląski SA

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

z dopiskiem (opłata skarbowa za…)

nr BIC (SWIFT):   INGBPLPW- dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych

w formie gotówkowej (bez dodatkowych opłat) we wszystkich urzędach pocztowych oraz filiach urzędów pocztowych Poczty Polskiej S.A. na terenie miasta Kielce.

Opłatę skarbową można także uiszczać u inkasentów w n/w punktach poboru:

 • UM Kielce ul. Szymanowskiego 6, Rynek 1 – Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
 • UM Kielce ul. Młoda 28 – Wydział Geodezji,
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Kielce al. IX Wieków Kielc 3 – Wydz. Finansów i Budżetu,

 

Od obowiązku uiszczania opłaty zostały zwolnione:

jednostki budżetowe;

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 • osoby składające dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oraz jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną notarialnie lub przez uprawniony do tego organ) upoważniającego jedynie do odbioru dokumentów,
 • osoby składające pełnomocnictwo procesowe udzielane małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu lub rodzeństwu;
 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.