Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Prez./Os.-1133- 2/17

 

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

ogłasza z dniem

3  sierpnia 2017 r. nabór kandydatów

na stanowisko asystenta sędziego (1 etat)

 

Konkurs na stanowisko  asystenta sędziego odbędzie   się   w dniu   2 października 2017 r. o godz. 10.00  w siedzibie Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego  w  Kielcach, ul. Prosta 10.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta sędziego, szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania  konkursu  oraz  wymagania stawiane  kandydatom określają: art. 27 a § 1 ustawy  z dnia 25  lipca  2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.2016.1066 t. j.) w zw. z art. 6 § 1 pkt. 1-3  powołanej  wyżej  ustawy, Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z dnia  14 października 2013 r. w sprawie  przeprowadzenia  konkursu  na stanowisko  asystenta sędziego  (Dz. U. z 2013 r. poz.1228) oraz  Zarządzenie  nr  4  Prezesa  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego   z dnia 21  stycznia  2014 r. w sprawie  trybu  przeprowadzania  konkursu  na stanowisko  asystenta sędziego  w wojewódzkich  sądach  administracyjnych. 

 

Kandydat  powinien spełniać  następujące wymagania:

  1. posiadanie  obywatelstwa polskiego i korzystanie  z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. nieskazitelny  charakter,
  3. ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych   uznanych w Polsce.

Do  zgłoszenia kandydat dołącza:

  1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
  2. własnoręcznie  sporządzony  życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu  potwierdzającego  ukończenie  studiów wyższych  na  kierunku  prawo  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  i uzyskanie  tytułu  zawodowego   magistra  lub  zaświadczenie  o  zdanym  egzaminie  magisterskim  albo  oryginał  lub  urzędowo  poświadczony  odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie  zagranicznych  studiów   wyższych  na  kierunku  prawo  uznanych  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  podstawie  odrębnych  przepisów,
  4. oświadczenie, że wobec  kandydata  nie  jest prowadzone  postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5. oświadczenie, że  jest  obywatelem  Rzeczypospolitej  Polskiej i korzysta   z  pełni  praw  cywilnych  i  obywatelskich,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
  7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

Do  zgłoszenia kandydat  może  dołączyć  dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Osoby zainteresowane  powinny  złożyć  wymagane  dokumenty  bezpośrednio  w siedzibie Sądu (pok.104) lub  drogą  pocztową z powołaniem  się  na  sygnaturę  konkursu – nr: Prez./Os- 1133- 2/17 w  terminie  do dnia  15 września  2017 rna adres:

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

ul. Prosta 10, 25-366  Kielce

W przypadku nadania dokumentów   drogą  pocztową   za  datę ich złożenia uważa się  datę  stempla pocztowego. Zgłoszenia  przesłane po terminie  nie będą rozpatrywane.

Kandydaci  spełniający wymogi  formalne  zostaną   powiadomieni o dopuszczeniu  do etapu  pisemnego  konkursu nie później niż na 7 dni przed terminem  rozpoczęcia tego etapu  konkursu-poprzez umieszczenie  listy  kandydatów  zawierającej imiona  i  nazwiska  kandydatów  w  BIP (bip.kielce.wsa.gov.pl) oraz  na  tablicy  informacyjnej  Sądu. W ten sam  sposób będą  podawane  wszystkie  inne informacje dotyczące konkursu tj: lista  kandydatów  zakwalifikowanych  do   etapu  trzeciego  konkursu oraz  termin  rozmowy  kwalifikacyjnej- po zakończeniu   części  pisemnej  i   sprawdzeniu  prac  przez   Komisję  konkursową.

Konkurs

Konkurs  na   stanowisko  asystenta sędziego zostanie  przeprowadzony  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra  Sprawiedliwości  z dnia  14 października  2013 r. w  sprawie  przeprowadzania   konkursu   na stanowisko asystenta  sędziego (Dz. U.  2013.1228) oraz Zarządzeniem nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie  trybu przeprowadzania konkursu  na stanowisko  asystenta sędziego  w  wojewódzkich  sądach  administracyjnych.

Konkurs  przeprowadzony  zostanie   w   3  etapach:

1. etap pierwszy -wstępna  kwalifikacja  zgłoszeń  kandydatów pod kątem  spełnienia   wymogów  formalnych  przystąpienia   do konkursu- bez  udziału  kandydatów,

2etap drugi- test obejmujący  36 pytań z zakresu prawa administracyjnego, materialnego oraz procesowego (w tym podatkowego), a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego, oraz  pracę  pisemną  na  jeden  z   dwóch  tematów  z   zakresu  prawa  materialnego  oraz  procesowego, wybrany  przez  kandydata - uczestniczą  kandydaci, którzy  spełnili  wymagania formalne,

3etap trzeci - rozmowa  kwalifikacyjna - uczestniczą  kandydaci, którzy  uzyskali dotychczas  co najmniej  29 punktów  w tym  co najmniej  3  punkty  z  pracy  pisemnej.

 

Zgłoszenia  nie  spełniające   wymogów  formalnych oraz  złożone  po terminie  zostaną  zwrócone kandydatom  po upływie 30 dni  od  zakończenia postępowania  konkursowego.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 041 34 05 423.

 

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Kielcach

Sędzia NSA Anna Żak