Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 571008-N-2018 z dnia 2018-06-11 r. 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 26000699800000, ul. ul. Prosta  10 , 25366   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 405 200, e-mail dominik@kielce.wsa.gov.pl, faks 413 405 361. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kielce.wsa.gov.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Sąd

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://kielce.wsa.gov.pl/223/110/linki-do-przetargow.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://kielce.wsa.gov.pl/223/110/linki-do-przetargow.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty należy składać w formie pisemnej 
Adres: 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10 25-366 Kielce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 
Numer referencyjny: ZP-01/2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy przedmiotu zamówienia w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego –na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół odbioru. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części : Część 1 - sprzęt informatyczny Dostawa obejmuje: 1. laptopy 2. monitory 3. drukarki laserowe 4. myszki bezprzewodowe 5. klawiatury 6. listwy UPS 7. pamięć Pendrive 8. adaptery HDD 9. karty bezprzewodowe do testowania zabezpieczeń Wi-Fi Część 2 – sprzęt sieci LAN Dostawa obejmuje: 1. Switche 2. Moduły 10 Gb/s 3. Moduły stack dla switcha L2 z kablami 

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
30237300-2
30231300-0
30232110-8
30237410-6
30237460-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 30 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż dla części 1: 120 000,00 zł zdolność kredytową w tej samej wysokości. części 2: 60 000,00 zł zdolność kredytową w tej samej wysokości. W przypadku składania oferty na dwa zadania wartości te podlegają sumowaniu 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykonał: Dla części 1: Co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego, w ramach której dostarczone zostały między innymi: laptopy, monitory, drukarki o wartości brutto min. 100 000,00 PLN każda. Dla części 2: Co najmniej jedną dostawę sprzętu sieci LAN o wartości brutto min. 50 000,00 PLN każda. Wykonawca tym samym doświadczeniem może się wykazać do więcej niż jednego zadania, pod warunkiem, że jego sumaryczna wartość oraz zakres odpowiada warunkom postawionym przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań. Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy wskazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. wykaz dostaw wykonanych, lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 9.4.2 a) należy przedstawić wg wzoru załącznik nr 7 do SIWZ 2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 9.4.3 a) 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Wadium w wysokości: Część 1: 3 000,00 zł słownie: (trzy tysiące złotych i 00/100 groszy) Część 2: 1 500,00 zł słownie: (jeden tysiąc pięćset złotych i 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia 20,00
Czas reakcji serwisu 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-06-20, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 ZIPZałącznik SIWZ nr 571008-N-2018 z dnia 2018-06-11 r. (3,65MB)

 DOCXZałącznik nr 2 Oferta cenowa - po zmianie.docx (20,32KB)

 

Kielce, dnia 12.06.2018 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania :

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź:

Tak, może być licencja MOLP GOV dla instytucji publicznych.

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź:

Tak, i aktywowane.

 

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź:

Tak, jeśli wymagają tego warunki licencji.

 

Pytanie 4:

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?

Odpowiedź:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania jeżeli będzie to konieczne. W przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dostarczonego oprogramowania zostaną wdrożone wszelkie procedury wynikające z KC i KK.

 

Pytanie 5:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 4

 

Kielce, dnia 13.06.2018 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania :

 

 1. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby dostarczane w ramach realizacji zamówienia cz. II Sprzęt sieci LAN: sprzęt oraz oprogramowanie na nich zainstalowane pochodziły z legalnego, autoryzo­wanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

Odpowiedź:

TAK, sprzęt i oprogramowanie ma pochodzić z legalnego, oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji na rynek polski.

 

 1. Zamawiający wymaga, aby dostarczane w ramach realizacji zamówienia cz. II Sprzęt sieci LAN: switche, mo­duły, kable były fabrycznie nowe. W związku z tym prosimy po potwierdzenie czy tym samym Zamawiający nie dopuszcza sprzętu tzw. refurbished.

Odpowiedź:

TAK, zamawiający potwierdza chęć zakupienia fabrycznie nowego sprzętu z pełną gwarancją producenta, odrzucając tym samym wszystkie inne opcje.

ZP-01/2018                                                                                                          Kielce, dnia 15.06.2018 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania :

 

PYTANIE 1

Poz. 1 Laptop 15-16”

jest następujący zapis

min. 1 port USB 3.0; 1 port USB-C, 1 port VGA; 1 port HDMI; 1 wejście mikrofonu; 1 wyjście słuchawek stereo; 1 gniazdo zasilania; wbudowane głośniki. akumulator litowo-jonowy (min. 65 Wh)

Pytanie:

 1. Czy Zamawiający dopuści laptopy bez złącza VGA, które jest złączem starego typu, a w parametrach technicznych monitorów podanych przez Zamawiającego nie jest wymagane wejście analogowe (VGA) .
 2. Czy Zamawiający dopuści laptopy ze złączami mikrofonu i słuchawek typu COMBO? Aktualnie tego typu złącze używane jest nie tylko w notebookach, dzięki temu można zwiększyć kompatybilność akcesoriów.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Tak, zamawiający dopuszcza laptopy bez złącza VGA

Ad. 2

Tak, zamawiający dopuszcza złącza typu combo, pod warunkiem dołączenia przejściówki na tradycyjne słuchawki i mikrofon ze złączami typu jack 3,5 mm do każdego laptopa.

 

PYTANIE 2

Poz. 2 Laptop 14-14,9”

jest następujący zapis

min. 1 port USB 3.0; 1 port USB-C, 1 port VGA ; 1 port HDMI; 1 wejście mikrofonu; 1 wyjście

słuchawek stereo ; 1 gniazdo zasilania; wbudowane głośniki.

akumulator litowo-jonowy (min. 50 Wh)

Pytanie:

 1. Czy Zamawiający dopuści laptopy bez złącza VGA, które jest złączem starego typu, a w parametrach technicznych monitorów podanych przez Zamawiającego nie jest wymagane wejście analogowe (VGA) .
 2. Czy Zamawiający dopuści laptopy ze złączami mikrofonu i słuchawek typu COMBO? Aktualnie tego typu złącze używane jest nie tylko w notebookach, dzięki temu można zwiększyć kompatybilność akcesoriów.
 3. Czy Zamawiający dopuści laptopy z akumulatorem litowo-jonowym min. 45 Wh z op­cją szybkiego ładowania? Akumulatory 65Wh, były używane w starszych modelach notebooków. Podzespoły zastosowane w najnowszych seriach laptopów, dzięki zaa­wansowanej energooszczędności umożliwiają znaczne wydłużenie czasu pracy na ba­terii przy zastosowaniu akumulatora o mniejszej pojemności.

Zmiana zapisów pozwoli na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert.

Ad. 1

Tak, zamawiający dopuszcza laptopy bez złącza VGA

Ad. 2

Tak, zamawiający dopuszcza złącza typu combo, pod warunkiem dołączenia przejściówki na tradycyjne słuchawki i mikrofon ze złączami typu jack 3,5 mm do każdego laptopa.

Ad. 3

Nie, zamawiający nie godzi się na zmniejszenie wydajności energetycznej akumulatora do poziomu mniejszego niż 60Wh.

 

 

Poz. 3 Laptop 17-17,9”

jest następujący zapis

Pamięć RAM: 8 GB DDR4 z możliwością rozszerzenia do 32GB Interfejs sieciowy: Karta sieciowa Ethernet (10/100/1000), RJ-45

min. 1 port USB 3.0; 1 port USB-C, 1 port VGA ; 1 port HDMI; 1 wejście mikrofonu; 1 wyjście słuchawek stereo ; 1 gniazdo zasilania; wbudowane głośniki. akumulator litowo-jonowy (min. 45 Wh)

 

Pytanie:

 1. Czy Zamawiający dopuści laptopy z możliwością rozszerzenia pamięci RAM do 16GB?
 2. Czy Zamawiający dopuści laptopy bez złącza VGA, które jest złączem starego typu, a w

parametrach technicznych monitorów podanych przez Zamawiającego nie jest wyma­gane wejście analogowe (VGA) .

 1. Czy Zamawiający dopuści laptopy ze złączami mikrofonu i słuchawek typu COMBO? Aktualnie tego typu złącze używane jest nie tylko w notebookach, dzięki temu można zwiększyć kompatybilność akcesoriów.
 2. Czy Zamawiający dopuści laptopy z akumulatorem litowo-jonowym min. 30 Wh ? Podzespoły zastosowane w najnowszych seriach laptopów, dzięki zaawansowanej energooszczędności umożliwiają znaczne wydłużenie czasu pracy na baterii przy za­stosowaniu akumulatora o mniejszej pojemności.

Zmiana zapisów pozwoli na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert.

Ad. 1

Tak, zamawiający dopuszcza laptopy z możliwością rozszerzenia pamięci RAM do 16GB

Ad. 2

Tak, zamawiający dopuszcza laptopy bez złącza VGA

Ad. 3

Tak, zamawiający dopuszcza złącza typu combo, pod warunkiem dołączenia przejściówki na tradycyjne słuchawki i mikrofon ze złączami typu jack 3,5 mm do każdego laptopa.

Ad. 4

Nie, zamawiający nie godzi się na zmniejszenie wydajności energetycznej akumulatora do poziomu mniejszego niż 40Wh.

 

 

 

PYTANIE 4

Poz. 4 Laptop 14-14,9”

jest następujący zapis

Benchmark procesora min. 9000 na cpubenchmark.net

Wyświetlacz matowy LED IPS o przekątnej 14-14,9” - rozdzielczość 1920x1080,

Czytnik kart pamięci;

klawiatura numeryczna, touchpad, czytnik linii papilarnych

Moduł sprzętowego szyfrowania danych - TPM

Pamięć RAM: 16 GB DDR4 z możliwością rozszerzenia do 32GB

Interfejs sieciowy: Karta sieciowa Ethernet (10/100/1000), RJ-45

min. 1 port USB 3.0; 1 port USB-C, 1 port VGA; 1 port HDMI; 1 wejście mikrofonu; 1 wyjście

słuchawek stereo; 1 gniazdo zasilania; wbudowane głośniki.

akumulator litowo-jonowy (min. 50 Wh)

Pytanie:

 1. Czy Zamawiający dopuści laptopy z prędkością procesora min. 8300 na cpuben- chmark.net?
 2. Czy Zamawiający dopuści laptopy bez złącza VGA, które jest złączem starego typu, a w parametrach technicznych monitorów podanych przez Zamawiającego nie jest wyma­gane wejście analogowe (VGA) .
 3. Czy Zamawiający dopuści laptopy ze złączami mikrofonu i słuchawek typu COMBO? Aktualnie tego typu złącze używane jest nie tylko w notebookach, dzięki temu można zwiększyć kompatybilność akcesoriów.
 4. Czy Zamawiający dopuści laptopy z akumulatorem litowo-jonowym min. 45 Wh z op­cją szybkiego ładowania ? Podzespoły zastosowane w najnowszych seriach laptopów, dzięki zaawansowanej energooszczędności umożliwiają znaczne wydłużenie czasu

pracy na baterii przy zastosowaniu akumulatora o mniejszej pojemności.

Zmiana zapisów pozwoli na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert.

 

Ad. 1

Nie, zamawiający dopuszcza laptopów z wydajnością procesora mniejszą niż w specyfikacji

Ad. 2

Tak, zamawiający dopuszcza laptopy bez złącza VGA

Ad. 3

Tak, zamawiający dopuszcza złącza typu combo, pod warunkiem dołączenia przejściówki na tradycyjne słuchawki i mikrofon ze złączami typu jack 3,5 mm do każdego laptopa.

Ad. 4

Nie zamawiający nie dopuszcza laptopów z akumulatorem o wydajności energetycznej mniejszej niż w specyfikacji.

PYTANIE 5

Poz. 5 Laptop 15-16”

jest następujący zapis

min. 1 port USB 3.0; 1 port USB-C, 1 port VGA; 1 port HDMI; 1 wejście mikrofonu; 1 wyjście

słuchawek stereo; 1 gniazdo zasilania; wbudowane głośniki.

akumulator litowo-jonowy (min. 65 Wh)

Pytanie:

 1. Czy Zamawiający dopuści laptopy bez złącza VGA, które jest złączem starego typu, a w parametrach technicznych monitorów podanych przez Zamawiającego nie jest wymagane wejście analogowe (VGA) .
 2. Czy Zamawiający dopuści laptopy ze złączami mikrofonu i słuchawek typu COMBO? Aktualnie tego typu złącze używane jest nie tylko w notebookach, dzięki temu można zwiększyć kompatybilność akcesoriów.
 3. Czy Zamawiający dopuści laptopy z akumulatorem litowo-jonowym min. 45 Wh z op­cją szybkiego ładowania ? Akumulatory 65Wh, były używane w starszych modelach notebooków. Podzespoły zastosowane w najnowszych seriach laptopów, dzięki zaa­wansowanej energooszczędności umożliwiają znaczne wydłużenie czasu pracy na ba­terii przy zastosowaniu akumulatora o mniejszej pojemności.

Zmiana zapisów pozwoli na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert.

 

Ad. 1

Tak, zamawiający dopuszcza laptopy bez złącza VGA

Ad. 2

Tak, zamawiający dopuszcza złącza typu combo, pod warunkiem dołączenia przejściówki na tradycyjne słuchawki i mikrofon ze złączami typu jack 3,5 mm do każdego laptopa.

Ad. 3

Nie zamawiający nie dopuszcza laptopów z akumulatorem o wydajności energetycznej mniejszej niż w specyfikacji.

ZP-01/2018                                                                                                     Kielce, dnia 15.06.2018 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.– dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania :

 

Pytania:

1. Dotyczy: części opisowej cz. II Sprzęt sieci LAN.  Zamawiający ujmując standardy komunikacyjne dotyczące switcha zawarł zapis:  „IEEE 802.3af” – standard opisujący wsparcie PoE, po czym w ostatnim punkcie jest zapis : „Obsługa PoE: Nie” .

W związku z tym prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wspierania  IEEE 802.3af, co jest równoznaczne z obsługą PoE, czy nie wymaga obsługi PoE.

 

2. Dotyczy: Inne wymagania:  zapis: 2) „Instrukcja obsługi w jęz. polskim w wersji drukowanej” Z uwagi, że do większości urządzeń sieciowych klasy Enterprise dokumentacja jest: a.) jest sporządzana w języku angielskim b.) dostarczana/udostępniana w wersji elektronicznej.

Zwracamy się z prośba od dopuszczenie dostarczenia dokumentacji w j.angielskim. Prośbę swą motywujemy tym, iż jest to język powszechnie używany w środowisku IT, oraz niejednokrotnie są to setki stron, których przetłumaczenie wymagałoby poniesienia znacznych dodatkowych kosztów oraz ogromu czasu na tłumaczenia.

Dodatkowo zwracamy się o dopuszczenie dostarczenia dokumentacji w wersji elektronicznej. Główna zaleta tej metody jest to, że Zamawiający korzystając z wersji elektronicznej może sprawniej poruszać się po dokumentach, wyszukiwać interesujące go informacje. Dodatkowo producenci niejednokrotnie wprowadzają zmiany w funkcjonalnościach sprzętu/oprogramowania. W większości przypadków zmiany te są wprowadzane do dokumentacji w formie elektronicznej (release notes ) i korzystanie właśnie z takiej formy daje Zamawiającemu możliwość dostępu do najnowszych wersji dokumentów.

 

Odpowiedzi:

 1. Zamawiający nie wymaga wspierania PoE. Standard IEEE 802.1af – został omyłkowo przywołany w specyfikacji
 2. Instrukcja może być sporządzona w języku angielskim i dostarczona w wersji elektronicznej.

 

Ogłoszenie nr 500138583-N-2018 z dnia 18-06-2018 r.

Kielce:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 571008-N-2018 Data: 11/06/11

SEKCJA I: 7AMAWIAJĄCY

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 26000699800000, ul. ul. Prosta 10, 25366 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 405 200, e-mail , faks 413 405 361.

Adres strony internetowej (url): www.bip.kielce.wsa.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-06-20, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-06-21, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

 

 

ZP-01/2018                                                                                                                       Kielce, dnia 18.06.2018 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 5

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579ze zm. – dalej ustawy) modyfikuje treść SIWZ oraz zmienia treść  ogłoszenia  :

 

 1. Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 4 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie zostało podzielona na dwie części opisane w pkt. 3.1 SIWZ

 

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań

 

 1. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 (oferta cenowa) do SIWZ którego treść po zmianie stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

 

W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia oferet obowiązujący termin to 21.06.2018 r.

 

 1. Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

 

„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

„Nie otwierać przed 21.06.2018 r. godz. 10:15”.

 

 

 1. Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia 21.06.2018  r. do godz. 10:00.

 

 1. Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1     Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 21.06.2018 r. godz. 10:15.

 

 DOCXZałącznik nr 2 Oferta cenowa - po zmianie.docx (20,32KB)

 

Kielce, 21.06.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

W prowadzonym postępowaniu na:

Numer postępowania: ZP-01/2018

„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach”

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwoty brutto:

Zadanie 1- 150 000,00 zł; Zadanie 2- 88 000,00 zł.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia

(miesiące)

Czas reakcji serwisu

(godziny)

1

Cezar Cezary Machocki i Piotr

Gębka Sp. z o.o.

26-696 Radom

ul. Wolności 8 lok. 4

Zadanie 1- 233 454,00

Zadanie 2- 59 655,00

Zadanie 1- 48 m-c

Zadanie 2- 48 m-c

Zadanie 1- 48 godz.

Zadanie 2- 48 godz.

2

ALBIT Sp. z o.o.

05-500 Nowa Iwiczna,

ul. Cichy 17

Zadanie 1- 263 088,08

Zadanie 2- 77 145,60

Zadanie 1- 48 m-c

Zadanie 2- 48 m-c

Zadanie 1- 48 godz.

Zadanie 2- 48 godz.

3

ATENDE S.A.

ul. Ostrobramska 86,

04-163 Warszawa

Zadanie 2- 77 736,00

Zadanie 2- 48 m-c

Zadanie 2- 48 godz.

 

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

 

 

 

Kielce, 26.06.2018 r.

INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA DLA ZADANIA 1

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10 25-366 Kielce informuje, że w dniu 21.06.2018 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach”, numer postępowania: ZP-01/2018.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty dla zadania 1 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy postępowanie w tym zadaniu o udzielenie zamówienia unieważniono.

Wyk. w 5 egz.:
1.    Egz. 1-2 Wykonawca
2.    Egz. 3 strona internetowa
3.    Egz. 4 tablica ogłoszeń
4.    Egz. 5 a/a

 

 

Kielce, dnia 06.07.2018 r.

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH- ZADANIE 2

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10 25-366 Kielce informuje, że w dniu 21.06.2018 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, numer postępowania: ZP-01/2018

 

W postępowaniu na zadanie 2 wpłynęły 3 oferty.

 

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 06.07.2018 r. o godz. 10:00.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia

(miesiące)

 

Ilość punktów za czas reakcji serwisu

(godziny)

Ilość punktów łącznie

2

ALTBIT Sp. z o.o.

05-500 Nowa Iwiczna,

ul. Cicha17

60,00

20,00

20,00

100,00

 

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia

(miesiące)

 

Ilość punktów za czas reakcji serwisu

(godziny)

Ilość punktów łącznie

3

ATENDE S.A.

ul. Ostrobramska 86,

04-163 Warszawa

59,54

20,00

20,00

99,54

 

Zamawiający odrzuca z postępowania oferty następujących wykonawców:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Powód odrzucenia oferty

1

Cezar Cezary Machocki i Piotr

Gębka Sp. z o.o.

26-696 Radom ul. Wolności 8 lok. 4

Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Wykonawca poinformował, że pomylił się przy kalkulowaniu ceny oraz że poprawne zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe.

W związku z powyższym Zamawiający uznał, że oferta zawiera rażąco niską cenę i odrzucił ją na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

 

Wyk. w 6 egz.                                                                                                                 

 1. Egz. 1-3  Wykonawcy
 2. Egz. 4 strona internetowa
 3. Egz. 5 Tablica ogłoszeń
 4. Egz. 6 a/a