Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

 

Działając na podstawie Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4  kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa , / Dz. Ustaw z dn. 6 kwietnia 2017r. poz.729 /,

w który wyposażone są jednostki budżetowe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach informuje, że posiada następujące zbędne składniki majątku ruchomego, które mogą być przekazane nieodpłatnie bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu innej jednostce budżetowej, instytucji gospodarki budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego bądź przekazane w formie darowizny  na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) ze zm., niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

 

1.Szafka nocna- szt.3 (zakupione 01.10.2007r.r.-na stanie mieszkań gościnnych w WSA w Kielcach)

2. Szafa ubraniowa- szt.3(zakupiona 04.08.2005r.-na stanie mieszkań gościnnych w WSA w Kielcach)

3. Komoda niska- szt.2 (zakupione 04.08.2005r.-na stanie mieszkań gościnnych w WSA w Kielcach)

4. Łóżko- szt.4 (zakupiona 04.08.2005r.-na stanie mieszkań gościnnych w WSA w Kielcach)

5. Firanki -5szt.

 

Wniosek dotyczący nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu innej jednostce budżetowej, instytucji gospodarki budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych;

2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych, którego wniosek dotyczy;

3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

 

Wniosek dotyczący przekazania w formie darowizny  na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) ze zm., niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych

powinien zawierać w szczególności statut zainteresowanego podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

W sprawie ewentualnego przekazania w/w urządzeń należy się kontaktować z Dyrektorem WSA w Kielcach tel.  041/ 34 05 411.