Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Prez./Os.-1133- 2/18

 

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

ogłasza z dniem

10  listopada 2018 r. nabór kandydatów na stanowisko asystenta sędziego (1 etat)

 

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego odbędzie się w dniu 3 stycznia 2019 r.  o godz. 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta sędziego, szczegółowy sposób  i tryb przeprowadzania  konkursu  oraz  wymagania stawiane  kandydatom określają:      

art. 27a § 1 ustawy z dnia 25 lipca  2002 r.-Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.2017. 2188 ze zm.) w zw. z art. 6 § 1 pkt. 1-3  powołanej  wyżej  ustawy, Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z dnia  14 października 2013 r. w sprawie  przeprowadzenia  konkursu  na stanowisko  asystenta sędziego  (Dz. U. z 2013 r. poz.1228) oraz  Zarządzenie  nr  4  Prezesa  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego   z dnia 21  stycznia 2014 r. w sprawie  trybu  przeprowadzania  konkursu  na stanowisko  asystenta sędziego  w wojewódzkich  sądach  administracyjnych. 

Kandydat  powinien spełniać  następujące wymagania:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie  z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. nieskazitelny charakter,
  3. ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych uznanych w Polsce.

Do  zgłoszenia kandydat dołącza:

  1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
  2. własnoręcznie  sporządzony  życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu  potwierdzającego  ukończenie  studiów wyższych  na  kierunku  prawo  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  i uzyskanie  tytułu  zawodowego magistra  lub  zaświadczenie o zdanym  egzaminie  magisterskim  albo  oryginał  lub  urzędowo  poświadczony  odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie  zagranicznych  studiów   wyższych  na  kierunku  prawo  uznanych  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  podstawie  odrębnych  przepisów,
  4. oświadczenie, że wobec  kandydata  nie  jest prowadzone  postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5. oświadczenie, że  kandydat  jest  obywatelem  Rzeczypospolitej  Polskiej i korzysta   z  pełni  praw  cywilnych  i  obywatelskich ,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata  dla  celów  przeprowadzanego  konkursu  oraz  klauzuli  informacyjnej  o przetwarzaniu  danych  osobowych (druki w  załączeniu),
  7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

Do  zgłoszenia kandydat  może  dołączyć  dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Osoby zainteresowane udziałem  w  konkursie powinny  złożyć  pełną  dokumentację  zgłoszenia opatrzoną oznaczeniem  konkursu na kopercie "konkurs nr Prez./Os.-1133-2/18" - do dnia 30 listopada 2018 r. bezpośrednio w siedzibie Sądu-Biuro Podawcze  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego w  Kielcach (pok.104) lub przesłać  pocztą  na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce

W przypadku  zgłoszeń  nadesłanych  pocztą   liczy  się  data  nadania  przesyłki tj. data  stempla  pocztowego.

Zgłoszenia  przesłane po terminie  nie będą rozpatrywane.

Kandydaci  spełniający wymogi  formalne  zostaną   powiadomieni o dopuszczeniu  do etapu  drugiego - pisemnego  konkursu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu  konkursu - poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska  kandydatów  w  BIP (bip.kielce.wsa.gov.pl) oraz  na  tablicy  informacyjnej  Sądu.

W ten sam  sposób będą  podawane  wszystkie  inne informacje dotyczące konkursu tj: lista  kandydatów  zakwalifikowanych  do   etapu  trzeciego  konkursu oraz  termin  rozmowy  kwalifikacyjnej- po zakończeniu   części  pisemnej  i  sprawdzeniu  prac  przez   Komisję  konkursową  oraz  informacja o wynikach konkursu, po jego  rozstrzygnięciu.

Konkurs

Konkurs  na   stanowisko  asystenta sędziego zostanie  przeprowadzony  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra  Sprawiedliwości  z dnia  14 października  2013 r. w  sprawie  przeprowadzania   konkursu   na stanowisko asystenta  sędziego (Dz. U.  2013.1228) oraz Zarządzeniem nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie  trybu przeprowadzania konkursu  na stanowisko  asystenta sędziego  w  wojewódzkich  sądach  administracyjnych.

Konkurs  przeprowadzony  zostanie   w   3  etapach:

1. etap pierwszy -wstępna  kwalifikacja  zgłoszeń  kandydatów pod kątem  spełnienia   wymogów  formalnych  przystąpienia   do konkursu- bez  udziału  kandydatów,

2. etap drugi- test obejmujący  36 pytań z zakresu prawa administracyjnego  materialnego oraz procesowego (w tym podatkowego), a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego, oraz  pracę  pisemną  na  jeden  z   dwóch  tematów  z   zakresu  prawa  administracyjnego materialnego  oraz  procesowego, wybrany  przez  kandydata -uczestniczą  kandydaci, którzy  spełnili  wymagania formalne,

3. etap trzeci - rozmowa  kwalifikacyjna - na którą  zaproszeni  zostaną  kandydaci, którzy  uzyskali dotychczas  co najmniej  29 punktów  w tym  co najmniej  3  punkty  z  pracy  pisemnej.

Zgłoszenia  nie  spełniające   wymogów  formalnych oraz  złożone  po terminie  zostaną  zwrócone kandydatom  po upływie 30  dni  od  zakończenia postępowania  konkursowego.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 041 34 05 423.

 

                           Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

  w Kielcach

               Sędzia NSA Anna Żak

PDFoswiadczenie.pdf (127,20KB)

PDFklauzula.pdf (146,71KB)