Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utrzymanie czystości w budynku oraz terenów przyległych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta 10 ; 25-366 Kielce
ogłasza przetarg nieograniczony nr ZP -02/07 na:
Utrzymanie czystości w budynku oraz terenów przyległych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
Główny przedmiot zamówienia oznaczony wg Wspólnego słownika CPV: 747500000
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej.
http://www.kielce.wsa.gov.pl/ftp/SIWZ_ZP_02_07.zip

Zamówienie do 60.000 euro

przystępujący do przetargu musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych;

podmiotowe
Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:

  • zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
  • złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

na potwierdzenie należy załączyć. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia, w tym:

na potwierdzenie należy załączyć. wykazu dwóch wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie wykazanie minimum dwóch usług , każda z usług musi obejmować minimalny zakres prac związanych ze sprzątaniem pomieszczeń użyteczności publicznej o powierzchni minimum 2500 m2, utrzymanie czystości terenów przyległych do budynków o powierzchni minimum 2500 m2, mycie szklanej elewacji zewnętrznej metodą alpinistyczną o powierzchni min 120 m2 oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie;

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

na potwierdzenie należy załączyć. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 30 000 PLN środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w tej samej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. PLN;
polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie przedstawienie polisy na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty cenowej

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ponadto na potwierdzenie należy załączyć. Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Załącznik Nr 4 do SIWZ.).

Przedmiotowe
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, należy załączyć:
zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi w zakresie utrzymania czystości.

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

w postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium;

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 305 

kryterium oceny: cena 100 % = 100 pkt.

termin wykonania: 7 dni od daty podpisania umowy.

Oferty można składać do dnia 19.03.2007., godz. 11:00 w Biurze Podawczym pokój nr 103.

W wyniku prowadzonego postępowania Zamawiający nie przewiduje : zawarcia umowy ramowej ,ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz prowadzenia aukcji elektronicznej.

Otwarcie ofert nastąpi 19.03.2007., o godz. 11 : 30, w pokoju nr 308.
informację wytworzył(a): Dariusz Kwiecień
za treść odpowiada: Bożena Pniewska
data wytworzenia: 2007-03-09