Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publiczne Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Na stronie BIP  znajdują się informacje i dokumenty, które mają charakter niedostępności ze względu na nieproporcjonalne obciążenie gdyż w krótkim terminie nie było możliwe dostosowanie tych zasobów do publikacji BIP zachowując zasadę dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-18.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Grzybowska, jolantag@kielce.wsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3405308. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2014-03-18.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-12-18.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

25-366 Kielce, Prosta 10
Tel.: 41 340 52 00
Faks: 41 334 90 40
E-mail:
Strona internetowa: kielce.wsa.gov.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.kielce.wsa.gov.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą 4 wejścia:  jedno od ul. Prostej do wejścia głównego i przeznaczone jest dla petentów sądu i gości oraz trzy wejścia od strony dziedzińca z parkingiem dla pracowników sądu.
 2. Przed wejściem głównym znajdują się schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych poruszająca się z poziomu terenu na poziom parteru pomiędzy ścianą zewnętrzną budynku a portalem wejściowym, przy windzie wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Od ulicy Prostej w kierunku wejścia głównego dostępna jest pochylnia z zamontowanymi obustronnymi poręczami.
 4. Wszystkie poziomy budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 5. W  budynku sądu znajdują się dźwigi  przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.
 6. W budynku zainstalowane jest oświetlenie ewakuacyjne z lampami kierunkowymi.
 7. Na parterze oraz na I i II piętrze budynku A znajdują się łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Na parterze przy wejściu dostepny jest woźny audiencjonalny służący stosowną pomocą oraz biuro podawcze i czytelnia akt sądowych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Nie ma Tłumacza języka migowego w WSA Kielce - koszty związane z wdrożeniem obsługi języka migowego przekraczają znacząco korzyści – od początku działalności WSA w Kielcach nie zaszła potrzeba stosowania tego typu komunikowania się stron w postępowaniu sądowym