Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publiczne Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2022-02-21.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2022-02-21.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-14.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Tomasz Chrzanowski, tomek@kielce.wsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 3405373. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Procedura składania wniosku o zapewnienie dostępności

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

25-366 Kielce, ul. Prosta 10
Tel.: +48413405200
Faks: +48413405365
E-mail:
Strona internetowa: kielce.wsa.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzą 4 wejścia:  jedno od ul. Prostej do wejścia głównego i przeznaczone jest dla petentów sądu i gości oraz trzy wejścia od strony dziedzińca z parkingiem dla pracowników sądu.
  2. Przed wejściem głównym znajdują się schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych poruszająca się z poziomu terenu na poziom parteru pomiędzy ścianą zewnętrzną budynku a portalem wejściowym, przy windzie wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  3. Od ulicy Prostej w kierunku wejścia głównego dostępna jest pochylnia z zamontowanymi obustronnymi poręczami.
  4. Wszystkie poziomy budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
  5. W  budynku sądu znajdują się dźwigi  przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.
  6. W budynku zainstalowane jest oświetlenie ewakuacyjne z lampami kierunkowymi.
  7. Na parterze oraz na I i II piętrze budynku A znajdują się łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  8. Na parterze przy wejściu dostępny jest woźny audiencjonalny służący stosowną pomocą oraz biuro podawcze i czytelnia akt sądowych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zapewnia dostęp do bezpłatnych świadczeń tłumacza PJM, SJM oraz SKOGN.

Osoba uprawniona  zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.  Zgłoszenia należy dokonać na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W przypadku jakichkolwiek przeszkód w realizacji świadczenia, Sąd zawiadomi stronę wnioskującą, wyznaczy inny możliwy termin lub wskaże inną formę realizacji.

Zgłoszenie można złożyć:

- do Biura Podawczego WSA w Kielcach

- telefonicznie WIS WSA w Kielcach tel. 41 34 05 308

- elektronicznie wis@kielce.wsa.gov.pl