Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prace uzupełniające instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku WSA w Kielcach

O G Ł O S Z E N I E
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta 10 ; 25-366 Kielce
Prace uzupełniające instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku WSA w Kielcach

Główny przedmiot zamówienia oznaczony wg Wspólnego słownika CPV: 45331230-7 Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej.
www.kielce.wsa.gov.pl

Zamówienie do 133.000 euro
przystępujący do przetargu musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych;

Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:

zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,

złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki :

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
Do potwierdzenia :
aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
Do potwierdzenia :
polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej jak kwota brutto określona w złożonej ofercie cenowej.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny .
Do potwierdzenia
wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; - za odpowiadające pod względem rodzaju i wartości zamawiający uzna jeżeli wykonawca wykaże jedną robotę związaną z wykonaniem Instalacja chłodu na urządzeniach firmy CARIER o wartości nie mniejszej od kwoty brutto złożonej oferty.
Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia .
Do potwierdzenia :
informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż 1 kierownika budowy z uprawnieniami zezwalającymi na nadzorowanie robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia
Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe:

uprawnienia budowlane kierownika budowy

aktualne zaświadczenie tej osób o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy.
Do potwierdzenia :
Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy.

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

w postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium;

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 305

kryterium oceny: cena 100 % = 100 pkt.

termin wykonania: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Oferty można składać do dnia 16.05.2008. do godziny 10:00, Biuro podawcze pokój nr 103.

W wyniku prowadzonego postępowania Zamawiający nie przewiduje : zawarcia umowy ramowej ,ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz prowadzenia aukcji elektronicznej.

Swiz do sciądniecia SIWZ_ZP_02_08Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2008-04-25