Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Prace uzupełniające instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku WSA w Kielcach

Prace uzupełniające instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku WSA w Kielcach
Numer ogłoszenia: 103895 - 2008; data zamieszczenia: 16.05.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 87131 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta, 25-366 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3405440, 3405441, 3405371, fax 041 3405361.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace uzupełniające instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku WSA w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Prace uzupełniające instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku WSA w Kielcach. Roboty należy wykonać zgodnie z projektami instalacji sanitarnych -II etap.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.12.30-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 92350 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Carrier Polska Sp. z o.o., ul.Postępu 14, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 92350
Oferta z najniższą ceną: 92350 / oferta z najwyższą ceną: 113256
Waluta: PLN.

 

nowa podstrona, dodana 2008-05-16Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 16.05.2008