Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10, Kielce, woj.
świętokrzyskie, tel. 041 3405440, 3405441, 3405371, faks 041 3405361.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń informatycznych.
11.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
11.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do Zamawiającego urządzeń informatycznych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ..
11.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.00.00-0, 30.23.13.00-0, 30.23.31.41 -1.
11.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 114754.10 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2009. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Complex Computers Sp.z o.o., ul.Targowa 18, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie. V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 100696.72
Oferta z najniższą ceną: 100696.72 oferta z najwyższą ceną: 102438.52
Waluta: PLN.

nowa podstrona, dodana 2009-05-11 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 11.05.2009