Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Doręczenie w okresie od 1 czerwca 2009 do 31 maja 2010 r. : a)12 (dwunastu) aktualizacji dla posiadanych przez Użytkownika 23 { dwudziestu trzech programów komputerowych} Lex dla Sędziego i Prokuratora; zwanego dalej Lex SiP;b)12 (dwunastu) aktualizacji dla posiadanego przez Użytkownika programu komputerowego Vademecum Doradcy Podatkowego z dostępem na dwa stanowiska sieciowe, zwanego dalej VDP, 12 (dwunastu) aktualizacji dla posiadanego przez Użytkownika programu komputerowego Vademecum Doradcy Podatkowego z dostępem na dwa stanowiska sieciowe, zwanego dalej VDP,12 aktualizacji program
Numer ogłoszenia: 199800 - 2009; data zamieszczenia: 18.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3405440, 3405441, 3405371, faks 041 3405361.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doręczenie w okresie od 1 czerwca 2009 do 31 maja 2010 r. : a)12 (dwunastu) aktualizacji dla posiadanych przez Użytkownika 23 { dwudziestu trzech programów komputerowych}Lex dla Sędziego i Prokuratora; zwanego dalej Lex SiP;b)12 (dwunastu) aktualizacji dla posiadanego przez Użytkownika programu komputerowego Vademecum Doradcy Podatkowego z dostępem na dwa stanowiska sieciowe, zwanego dalej VDP, 12 (dwunastu) aktualizacji dla posiadanego przez Użytkownika programu komputerowego Vademecum Doradcy Podatkowego z dostępem na dwa stanowiska sieciowe, zwanego dalej VDP,12 aktualizacji program.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Doręczenie w okresie od 1 czerwca 2009 do 31 maja 2010 r. : a) 12 (dwunastu) aktualizacji dla posiadanych przez Użytkownika 23 { dwudziestu trzech programów komputerowych} Lex dla Sędziego i Prokuratora; zwanego dalej Lex SiP; Użytkownik otrzymał już na podstawie uprzednio zawartej umowy hasła dostępowe; hasła te są aktywne i umożliwią korzystanie z ww. programów; b) 12 (dwunastu) aktualizacji dla posiadanego przez Użytkownika programu komputerowego Vademecum Doradcy Podatkowego z dostępem na dwa stanowiska sieciowe, zwanego dalej VDP, 12 (dwunastu) aktualizacji dla posiadanego przez Użytkownika programu komputerowego Serwis Prawa Pracy c) i Ubezpieczeń Społecznych z dostępem na jedno stanowisko sieciowe, zwanego dalej SPPiUS; d) 50 (pięćdziesiąt ) aktualizacji dla posiadanego przez Użytkownika programu komputerowego LEX Omega z dostępem na 20 {dwadzieścia stanowisk} sieciowych w tym jedno stałe stanowisko z dodatkowymi modułami Komentarze, Prawo Europejskie, Informator Prawno-Gospodarczy, zwanego dalej Omegą;.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.93.10.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 38310 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 38310
Oferta z najniższą ceną: 38310 oferta z najwyższą ceną: 38310
Waluta: PLN.

nowa podstrona, dodana 2009-06-23Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2009-06-23