Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ORGANIZACJA W DNIACH 21-24.09.2009 OBSŁUGI KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ ZGODNIE Z DOSTARCZONYM PROGRAMEM

ORGANIZACJA W DNIACH 21-24.09.2009 OBSŁUGI KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ ZGODNIE Z DOSTARCZONYM PROGRAMEM
Numer ogłoszenia: 257062 - 2009; data zamieszczenia: 28.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3405440, 3405441, 3405371, faks 041 3405361.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZACJA W DNIACH 21-24.09.2009 OBSŁUGI KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ ZGODNIE Z DOSTARCZONYM PROGRAMEM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ORGANIZACJA W DNIACH 21-24.09.2009 OBSŁUGI KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ
ZGODNIE Z DOSTARCZONYM PROGRAMEM ORGANIZACJA OBSŁUGI KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ DLA 70 OSÓB, ZAPEWNIENIE NOCLEGÓW W HOTELEACH WRAZ Z CAŁODZINNEYM WYŻYWIENIEM.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 57890.49 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
KAWAX sp.o.o ODDZIAŁ HOTEL PATRIA, KATOWICKA 80, 43-300 BIELSKO-BIAŁA, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 57890.49
Oferta z najniższą ceną: 57890.49 oferta z najwyższą ceną: 57890.49
Waluta: PLN.

 

nowa podstrona, dodana 2009-07-28 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2009-07-28