Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa materiałów kancelaryjno biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3405440, 3405441, 3405371, faks 041 3405361.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów kancelaryjno biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów kancelaryjno biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych , przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 (materiały kancelaryjno-biurowe) oraz w załączniku nr 1a (materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych) do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 30.19.76.44-2, 30.12.51.10-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 81967.21 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
CORRECT E.Mikas J.Mikas Spółka Jawna, ul.Lawendowa 12/14, 98-220 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 78679.33
Oferta z najniższą ceną: 78679.33 oferta z najwyższą ceną: 80263.05
Waluta: PLN.

nowa podstrona, dodana 2009-11-16 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2009-11-16