Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 - ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH I DOSTĘPU DO INTERNETU DLA POTRZEB WSA W KIELCACH

Numer postępowania ZP-02/2011
Kielce, dnia 2011-06-14


INFORMACJA


dla Wykonawców nr 1


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
 „ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH I DOSTĘPU DO INTERNETU DLA POTRZEB WSA W KIELCACH”
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami – dalej ustawą) dalej ustawy udzielam odpowiedz na zadane pytania.


Pytanie.
Czy Zamawiający, dla usługi zapewnienia dostępu do sieci Internet, dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z wykorzystaniem, pod świadczenie usługi xDSL, numerów abonenckich, prosimy o ich wskazanie.
Odp.
    Tak, 41 3480718.

Pytanie.
Zamawiający w Dziale 6 Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia w pkt. 1 wskazał, że „...przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od 01.09.2011 do 31.08.2015 r. lub od daty podpisania przez okres 48 miesiąc.

Odp.
Wskazanie terminu realizacji w powyższy sposób ma na celu zapewnienie rozpoczęcie świadczenia usługi w sposób bezkolizyjny.
Po wyborze oferty najkorzystniejszej  zamawiający będzie zobowiązany wystąpi o rozwiązanie zawartych umów z TP S.A( termin 30 dni.), a wykonawca wybrany jeżeli nie będzie to TP S.A. musi wystąpić i przejąć łącza z TP S.A.
Biorąc powyższe pod uwagę zamawiający opisując termin rozpoczęcia świadczenia w powyższy sposób zapewnia równy dostęp do zamówienia wszystkim podmiotom uprawnionym do świadczenia przedmiotowej usługi.

Pytanie
Zamawiający, w Dziale 21 Istotne warunki umowy, ust. 1 tiret 13 zastrzegł sobie prawo do "...odstąpienia od umowy z dniem rozpoczęcia każdego roku budżetowego jeżeli na usługi będące przedmiotem zamówienia nie otrzyma zabezpieczenia finansowego."
Wykonawca zwraca uwagę, że proponowane warunki Umowy mają charakter Umowy zawartej na czas określony, wynika to z treści postanowień Działu 6 ust. 1 SIWZ. Istotą i naturą, w rozumieniu art. 3531 k,c, zobowiązania wynikającego z umowy zawartej na czas określony jest brak możliwości wcześniejszego jego zerwania w drodze wypowiedzenia którejkolwiek ze stron kontraktu. Możliwość przerywania okresu trwania zobowiązania jest bowiem właściwa dla umów zawartych na czas nieokreślony i dla tego rodzaju umów przewidziana została instytucja wypowiedzenia umowy. Natomiast umowy zawierane na czas określony zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które jeżeli tylko są wykonywane należycie, to powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa. Wskazać należy również, że zgodnie z ustaloną linią orzecznictwa, zakazane jest redagowanie postanowień umowy o zamówienie publiczne w taki sposób, że zakres zamówienia zależy od zdarzeń przyszłych i niepewnych, a związanych z sytuacją Zamawiającego. Należy pamiętać, iż w umowach telekomunikacyjnych szczególnego znaczenia nabiera pewność zakresu świadczenia. Wykonawcy tego typu usług ponoszą zdecydowaną większość swoich wydatków przed rozpoczęciem świadczenia, a infrastruktura wykorzystana do świadczenia usług jest często w istotnej części dedykowana konkretnemu klientowi bez możliwości wykorzystania jej w tym samym zakresie na rzecz innych podmiotów. Zamawiający powyżej przywołanym postanowieniem utrudnia określenie rentowności projektowanego przedsięwzięcia. Trwałość stosunku prawnego powstałego wskutek przeprowadzonego postępowania jest wartością samoistną, rzutującą między innymi na proponowaną przez wykonawcę cenę. Niepewność co do okresu świadczenia powoduje bowiem niepewność do zasad kalkulacji, a więc i wysokości jej ceny (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 lipca 2009 r. sygn. akt KIO/ZUP 843/09). Nie powinno budzić wątpliwości, że niewypłacalność dłużnika, czy też brak u niego środków pieniężnych na realizację zaciągniętych zobowiązań jest okolicznością, za którą dłużnik ponosi odpowiedzialność. Dłużnik zawsze odpowiada za swą zdolność płatniczą. Brak środków pieniężnych na realizację umowy nie może być kwalifikowane w kategoriach „niemożności świadczenia wzajemnego" w rozumieniu art. 493 w związku z art. 475 k.c. Prowadziłoby to do dezawuowania zasady pacta sunł servanda, stanowiącej fundament obrotu cywilnoprawnego w zakresie zobowiązań.
Wnioskujemy zatem o wykreślenie tego zapisu z Istotnych postanowień umowy
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu .
Zamawiający jest jednostką budżetową i swe zobowiązania może zaciągać tylko w danym rok budżetowym . Dlatego też powyższy zapis w sposób jednoznaczny wskazuje na możliwość odstąpienia od umowy ale tylko w okolicznościach od niego niezależnych na które nie będzie miał wpływu czyli nie przyznanie przez  dysponenta wyższego szczebla środków na usługi będące przedmiotem zamówienia.   Wskazana okoliczność ma charakter odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy, gdyż nie przyznanie środków finansowych na usługi telefoniczne na dany rok budżetowy może nastąpić tylko w okolicznościach zapisanych w przywołanej normie prawnej.

Pytanie
Zamawiający, w Dziale 21 Istotne warunki umowy, ust. 3 ppkt. „b" zastrzegł sobie prawo do naliczenia kary umownej „...za każdy przypadek wystawienia faktury o zawyżonej wartości w stosunku do ofert cenowej- kwotę 2000 zł. Faktura zawyżona - oznacza udowodnioną winę wykonawcy."
Zdaniem Wykonawcy karę umowną wymaganą przez Zamawiającego uznać należy za rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i rzeczowo nieuzasadnioną, gdyż nie odnosi się w sposób bezpośredni do przedmiotu umowy i wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie której celem jest świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wykonawca zwraca uwagę, że kara umowna zastrzeżona w wyżej wskazanym postanowieniu, jest sprzeczna z ustawowym wzorcem odpowiedzialności, zawartym w art. 105 w związku z art. 104 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), a jest związana w swym zakresie z instytucją reklamacji przewidzianą w art. 106 ust. 4 pkt. 4 przywołanej ustawy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego Dz. U. z 2004 r. Nr 226 poz. 2291 ze zm.). Obecne postanowienia specyfikacji nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego. Wykonawca rozumie konieczność zabezpieczenia interesów Zamawiającego, ale taki zapis oprócz wadliwej celowości (wykazanej powyżej) dyskryminuje Wykonawcę w kategorii ekonomicznej gdyż kara umowna każdorazowo będzie równa, bądź zbliżona do wysokości wykonanego zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono., a co za tym idzie można ją uważać za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 §1 KC. Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 KC), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353ł KC). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami (Kodeks Cywilny, Komentarz pod redakcją K, Pietrzykowskiego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009 rok, str. 83). Uwzględnić należy również, że kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 481 §1 KC) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988, IV CR 58/88
Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu z Istotnych postanowień umowy lub dostosowanie go w sposób proporcjonalny do stopnia winy Wykonawcy wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu z Istotnych postanowień umowy lub dostosowanie go w sposób proporcjonalny do stopnia winy Wykonawcy
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu i zmniejszenie kary umownej.
W ocenie zamawiającego kara nie jest wygórowana i w sposób właściwy chroni interes zamawiającego w okolicznościach gdy do jej naliczenia może dojść tylko w przypadku udowodnionej winy wykonawcy.

Pytanie
Czy Zamawiający dopuszcza włączenie numerów analogowych do wiązki PRA jako kolejnych numerów DDI, czy mają one być zakończone jako oddzielne linie na centrali zamawiającego czy rozdzielnicy?
Odp.
Nie.

Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 22.06.20 11 r.?
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody ze względów organizacyjnych i zaplanowanie innych zadań na wskazany dzień
Zamawiający modyfikuje pkt. 3.1 „B”  SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 2 oferty cenowej, po modyfikacji zmienione pkt. przyjmują brzmienie;

B.    usługa polegająca na zapewnieniu łączności z Internetem w technologii szerokopasmowej (xDSL) ze stałym adresem IP i przepływnością min; 6144/1024 kbit/s

2.    Opłata abonamentowa (comiesięczna) usług wymienionych w pkt. 3. SIWZ ;
za pomocą łącza ISDN (30B+D) + 300 DDI z zachowaniem istniejącej numeracji ……..zł x 12 m-cy =  ……zł
 usługa polegająca na zapewnieniu łączności z Internetem w technologii szerokopasmowej (xDSL) ze stałym adresem IP i przepływnością 6144/1024 kbit/s ……….. zł/m-c x 12 miesięcy (opłata za dostęp bez ograniczenia) =  ……………zł
usługa polegająca na zapewnieniu łączy analogowych PSTN do istniejącej centrali w ilości 4 stacji z  zachowaniem istniejącej numeracji 413349040, 413349041, 413349042, 413480718: …………..zł x 12 m-cy =     ………..…………..zł


nowa podstrona, dodana 2011-06-15

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2011-06-15