Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2 - ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH I DOSTĘPU DO INTERNETU DLA POTRZEB WSA W KIELCACH

Numer postępowania ZP-02/2011

Kielce, dnia 2011-06-16

 

 

INFORMACJA

 

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

 „ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH I DOSTĘPU DO INTERNETU DLA POTRZEB WSA W KIELCACH”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami – dalej ustawą) dalej ustawy udzielam odpowiedz na zadane pytania.

 

Pytanie.

 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 KSH?

 

Odp.

Z przytoczonej normy wynika, że wszelkie oferty, które spółka składa, a także jej oświadczenia innego rodzaju zmierzające do zawarcia umowy, powinny zawierać dane wskazane w art. 374. Także każde inne pismo wychodzące ze spółki, a skierowane do oznaczonej osoby, jeżeli tylko związane jest z przedmiotem działalności spółki, powinno zawierać te dane. Obowiązek umieszczania danych, wymaganych przez art. 374 ksh, nie dotyczy tylko oświadczeń ustnych oraz pism nieskierowanych do oznaczonej osoby

 

Pytanie.

 

Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie postanowień Istotnych Warunków Umowy poprzez dodanie nowego ustępu o treści:

„W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy w okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego nową, aktualną wysokość stawek podatku VAT.

Odp.

Tak

 

Pytanie

 

Istotne warunki umowy, pkt. 21.1, Odnośnie postanowień Istotnych warunków umowy: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z dniem rozpoczęcia każdego roku budżetowego jeżeli na usług i będące przedmiotem zamówienia nie otrzyma zabezpieczenia finansowego".

 

Zamawiający wskazuje, że z punktu widzenia realizacji umowy zawartej na czas określony te okoliczności istotne, ale nie mogą negatywnie wpływać na treść umowy.

 

Należy zauważyć, że proponowana umowa ma charakter umowy zawartej na czas określony, a istotą i naturą (w rozumieniu art. 3531 k.c.) zobowiązania wynikającego z umowy zawartej na czas określony jest to, że umowa w tym okresie powinna być realizowana na warunkach wskazanych w umowie.

Wykonawca przygotowując ofertę i kalkulację cenową bierze pod uwagę okres, na jaki umowa
jest zawierana, dlatego też proponowane zapisy stwarzają niekorzystną sytuację i niepewność
w zakresie realizacji umowy.                                                                                                      

 

Zwrócić należy uwagę, że Wykonawcy stosownie do treści postanowień art. 145 ustawy Pzp służy prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

 

W świetle powyższego Wykonawca zwraca się o wykreślenie zapisu bądź jego modyfikację

 

Odp.

Odpowiedz na to pytanie jest zamieszczona w informacji dla wykonawców nr 1

 

Pytanie

 

W związku z tym, że usługi będą miały charakter ciągły Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie
z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy zdn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
obowiązek podatkowy w zw. ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z upływem
terminu płatności (a nie na zasadach
ogólnych - z chwilą realizacji usługi). Stąd też
uzależnienie początku biegu terminu płatności od nieznanej Wykonawcy daty doręczenia faktury
do Zamawiającego znacząco utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku
podatkowego (nie jest bowiem możliwe oznaczenie w fakturze terminu płatności), a ponadto ze
względu na właściwości systemu rozliczeniowego ….., poważnie utrudnia prawidłowe
wystawienie faktury
VAT.

 

Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zapisanie w umowie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby podawany był on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktury na co najmniej 21 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia

Odp.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Poruszoną kwestię w pytaniu reguluje Ustawa z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

(Dz.U. z 2003 r. nr 139, poz. 1323; zmiany: z 2004 r. Dz.U. nr 19, poz. 177; nr 96, poz. 959; nr 173, poz. 1808), a nie jak wskazuje pytający ustawa o podatku od towarów i usług

 

Pytanie

 

Istotne warunki umowy, pkt. 21.3, Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie zapisów w świetle, których nastąpi ograniczenie całkowitej wysokości kar umownych do 10% kwoty wartości umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że określenie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwia oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy i uwzględnienie tej okoliczności w treści oferty.

 

Odp.

Tak.

 

Pytanie

 

Ponadto Wykonawca wskazuje, że w świetle obecnych regulacji ponosi negatywne konsekwencje a rozwiązanie pozostaje w sprzeczności względem ustanowionego w kodeksie cywilnym rozwiązania, w którym odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania zawsze uzależniona jest od elementu jego winy.

 

W świetle powyższego Wykonawca zwraca się o dodanie do Istotnych warunków umowy zapisu o treści: „Obowiązek zapłaty kar umownych nie dotyczy sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub jest następstwem działania siły wyższej."

 

Odp. 

Wprowadzanie takiego zapisu w ocenie zamawiającego jest zbędne, gdyż w SIWZ wskazano, że  do naliczenia kary umownej może dojść tylko w przypadku udowodnionej winy wykonawcy. Wprowadzenie dalszych wyłączeń naliczenia kary sprawi bezcelowość wprowadzenia kary umownej do przyszłej umowy;

 

Pytanie

 

Istotne warunki umowy, pkt. 21.3, Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnianie postanowień w pkt. 21.3 o zapis, zgodnie z którym:

 

Łączna suma kar umownych, bonifikat, odszkodowań naliczonych w danym miesiącu na podstawie Umowy nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie usług w danym miesiącu"?

 

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, gdyż do naliczenia kary umownej może dojść tylko w przypadku udowodnionej winy wykonawcy.

 

Pytanie

 

Wykonawca wskazuje, że opłaty za połączenia międzynarodowe różnią się w zależności od kraju, do którego wykonywane jest połączenie - dotyczy to również połączeń do UE, które stanowią przedmiot zamówienia. Połączenia międzynarodowe różnią się również w zależności od tego, czy wykonywane są na telefony stacjonarne czy komórkowe. W tej sytuacji, określenie jednej stawki za Dołączenia do wszystkich krajów UE oraz pozostałych krajów nie jest możliwe.

 

W związku z powyższym, prosimy o:

 

a) potwierdzenie, że stawki za połączenia międzynarodowe mają dotyczyć tylko krajów UE na telefony stacjonarne.

 

lub

 

b; wykreślenie z Formularza ofertowego w ust. 3 pozycji „połączenia międzynarodowe:

 

Odp.

Połączenia dotyczą tylko krajów UE na telefony stacjonarne.

 

Pytanie

 

Wykonawca wskazuje, że opłaty za połączenia zaczynające się prefixerri 801 różnią się w zależności od kolejnej cyfry w numerze ulgowym, do którego wykonywane jest połączenie. W tej sytuacji, określenie jednej stawki za połączenia do wszystkich numerów zaczynających się na 801 nie jest możliwe.

 

W związku z powyższym, prosimy o wykreślenie z Formularza ofertowego w ust. 3 pozycji „połączenia na 0-801

 

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody i zmianę zapisu do wyceny. Został on opisany w sposób jednoznaczny, jednakowy dla wszystkich wykonawców i nie stanowi naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy.  Dlatego też wykonawca powinien ustalić właściwą stawkę ryczałtową na wskazane połączenia.

 

Zamawiający w ust. 3 w pozycji „połączenia pozostałe" wymaga od Wykonawcy wskazanie stawek do Biura numerów, Informacji miejskiej, Banku danych. W związku ze złożonością składowej opłaty za połączenie, w której skład wchodzi opłata jednorazowa za zdarzenie oraz opłata za połączenie zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie z Formularza ofertowego w ust. 3 pozycji „połączenia pozostałe" i rozliczanie ich zgodnie z aktualnym cennikiem operatora, który będzie stanowił załączniki do oferty. Ze względu na niewielki udział tych połączeń w strukturze ruchowej Zamawiającego proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie zapobiegnie ewentualnym  nie porozumieniom  w rozliczaniu tego typu połączeń.

 

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody i zmianę zapisu do wyceny. Został on opisany w sposób jednoznaczny, jednakowy dla wszystkich wykonawców i nie stanowi naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy.  Dlatego też wykonawca powinien ustalić właściwą stawkę ryczałtową na wskazane połączenia

 

Pytanie

 

Jednocześnie wnosimy o zmianę terminu składania ofert i wydłużenie go do dnia 27.06.2011r. Wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 20.06.201 Ir termin składania ofert jest bowiem niewystarczający na analizę odpowiedzi na powyższe pytania skierowane do Zamawiającego i uwzględnienie ich w przygotowywanej ofercie.

 

Na podstawie przepisu art.27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2Q04r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz, U. nr 164 poz. 1163 z póżn. Zm.) zwracamy się z prośbą o potwierdzenie otrzymania niniejszych zapytań na nr faksu: 22 556 32 39.

 

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu. Zamawiający wszczął postępowanie w dniu 09.06.2011 r. i w interesie Wykonawcy było zapoznanie się ze SIWZ i Ogłoszeniem w terminie umożliwiającym mu przygotowanie się do postępowania.

 

 

nowa podstrona, dodana 2011-06-16

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2011-06-16